Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 12​:​1-50

12  Sis jou anvan fèt Pak la, Jezi rive Betani kote Laza te ye a, li menm Jezi te leve sot nan lanmò a.  Epi, yo fè yon soupe pou li, e Mat t ap sèvi, men Laza te pami moun ki te sou tab avè l yo.  Lè sa a, Mari pran yon demi lit luil santi bon ki koute chè anpil, yon vrè na*, li pase l sou pye Jezi e li siye yo ak cheve l. Sant luil santi bon an te anbonmen kay la.  Men, Jida Iskaryòt, youn nan disip li yo, li menm ki t apral trayi l la, di konsa:  “Poukisa yo pa t vann luil santi bon sa a pou 300 denye*, epi yo bay pòv kòb la?”  Li pa t di sa paske li te gen sousi pou pòv yo, men se paske li te yon vòlè ki fè l te di sa. Se li ki te responsab kès lajan an e li te konn abitye vòlè lajan yo te konn met ladan l.  Se sa k fè Jezi di: “Kite dam nan trankil pou l ka suiv koutim sa a pou jou antèman m.  Paske, ap toujou gen pòv yo avèk NOU, men NOU pap toujou genyen m avèk NOU.”  Pandan tan sa a, gen yon gwo foul Juif ki te vin konnen Jezi Betani. E yo vini, nonsèlman poutèt li, men tou pou yo wè Laza li te leve sot nan lanmò a. 10  Se poutèt sa, prèt an chèf yo te met tèt yo ansanm pou yo touye Laza tou, 11  paske, poutèt li menm, anpil Juif te ale lòtbò a, e yo te mete lafwa nan Jezi. 12  Nan demen, lè gwo foul moun ki te vin nan fèt la tande Jezi ap vin Jerizalèm, 13  yo pran fèy palmye pou y al rankontre l, e yo t ap di byen fò: “N ap priye w, sove l! Benediksyon pou moun ki vini nan non Jewova a, pou wa Izrayèl la!” 14  Apre sa, lè Jezi vin jwenn yon ti bourik, li chita sou li, jan sa te ekri a: 15  “Pitit fi Siyon, ou pa bezwen pè. Gade! Men wa w la ap vini, li chita sou yon ti bourik, wi, sou pitit yon manman bourik.” 16  Nan moman an, disip li yo pa t rive konprann bagay sa yo, men lè Jezi vin jwenn glwa, se lè sa a yo sonje yo te ekri bagay sa yo sou li, e yo sonje bagay sa yo te rive l vre. 17  Epitou, foul moun ki te avè l lè l te rele Laza sot nan tonm nan pou l te leve l sot nan lanmò a te kontinye ap bay temwayaj sou sa yo te wè. 18  Se poutèt sa tou, foul moun yo t al rankontre l, paske yo tande li te reyalize siy sa a. 19  Sa vin fè Farizyen yo t ap di youn lòt: “NOU rann NOU kont NOU pa rive fè anyen? Gade! Lemonnantye suiv li.” 20  Twouve, te gen kèk Grèk pami moun ki te monte nan fèt la pou y al adore Bondye. 21  Yo pwoche kot Filip, ki te moun Betsayida nan Galile, yo di l: “Mesye, nou ta renmen wè Jezi.” 22  Filip al di Andre sa. Andre ak Filip al di Jezi sa. 23  Men, Jezi reponn yo, li di: “Lè a rive pou Pitit lòm nan jwenn glwa. 24  Anverite m ap di NOU sa: Si yon grenn ble pa tonbe nan tè a e li pa mouri, li rete yon sèl grenn. Men, si li mouri, lè sa a, l ap pwodui anpil fwi. 25  Yon moun ki atache ak nanm li ap detwi l, men yon moun ki rayi nanm li nan monn sa a ap prezève l pou lavi ki pap janm fini an. 26  Si yon moun vle sèvi m, se pou l suiv mwen, e kote mwen ye, se la sèvitè m nan ap ye tou. Si yon moun vle sèvi m, Papa a ap onore l. 27  Kounye a, nanm mwen boulvèse. Ki sa pou m di? Papa, sove m anba sitiyasyon* sa a. Poutan, se pou m andire sitiyasyon sa a mwen vini. 28  Papa, glorifye non w.” Lè sa a, gen yon vwa ki sot nan syèl la, ki di: “Mwen te glorifye l e m ap glorifye l ankò.” 29  Lè moun nan foul la tande sa, yo di se loray ki gwonde. Gen lòt moun ki di: “Se yon zanj ki pale avè l.” 30  Jezi reponn, li di: “Se pa pou mwen vwa sa a pale, men se pou NOU. 31  Kounye a, jijman monn nan ap fèt. Kounye a, yo pral mete chèf monn nan deyò. 32  Epoutan, lè yo leve m anlè sou tè a, m ap rale tout kalite moun vin jwenn mwen.” 33  Annefè, li t ap di bagay sa yo pou l fè konnen fason li t apral mouri. 34  Lè sa a, foul la reponn li: “Lalwa fè nou konnen Kris la ap la pou toutan. Kòman w fè di yo dwe leve Pitit lòm nan anlè? Kiyès Pitit lòm sa a ye?” 35  Lè sa a, Jezi di yo: “Limyè a ap nan mitan NOU pou yon tikras tan ankò. Mache pandan NOU gen limyè a, pou fènwa pa domine sou NOU. Moun k ap mache nan fènwa pa konn kote l prale. 36  Pandan NOU gen limyè a, demontre NOU gen lafwa nan limyè a, pou NOU ka vin pitit limyè.” Apre Jezi fin di bagay sa yo, l ale, e li kache pou yo. 37  Men, byenke li te reyalize tout pil siy sa yo devan yo, yo pa t mete lafwa nan li, 38  yon fason pou pawòl pwofèt Izayi a te ka reyalize, pawòl ki di: “Jewova, kiyès ki mete lafwa nan bagay nou tande a? E kanta pou fòs ponyèt Jewova, pou ki moun li te fè l parèt aklè?” 39  Rezon ki fè yo pa t kapab kwè, se paske Izayi te di tou: 40  “Li vegle je yo e li fè kè yo vin di, dekwa pou yo pa wè ak je yo, pou yo pa konprann e pou yo pa kase tèt tounen pou m ta geri yo.” 41  Izayi te di bagay sa yo paske li te wè glwa l e li te pale de li. 42  Poutan, menm pami chèf yo, gen anpil ki te mete lafwa nan li, men yo pa t fè moun konn sa poutèt Farizyen yo, dekwa pou yo pa t mete yo deyò nan sinagòg la, 43  paske yo te pi renmen jwenn glwa nan men lèzòm pase nan men Bondye. 44  Men, Jezi di byen fò: “Moun ki mete lafwa nan mwen, se pa nan mwen sèlman li mete lafwa, men li mete lafwa nan sila a ki voye m nan tou. 45  E moun ki wè m wè sila a ki voye m nan tou. 46  Mwen vini tankou yon limyè nan monn nan, dekwa pou nenpòt moun ki mete lafwa nan mwen ka pa ret nan fènwa. 47  Men, si yon moun tande pawòl mwen e li pa obeyi yo, mwen pap jije l. Paske, mwen pa vini pou m jije monn nan, men mwen vini pou m sove monn nan. 48  Yon moun ki rejte m e ki pa aksepte pawòl mwen, gen yon bagay k ap jije l. Se pawòl mwen di k ap jije l nan dènye jou a. 49  Paske, mwen pa pale selon mwen menm, men Papa a ki voye m nan ban m lòd sou sa pou m di ak sa pou m anseye. 50  Epitou, mwen konnen lòd li bay ap pèmèt moun jwenn lavi ki pap janm fini an. Se sa k fè, bagay mwen di yo, jan Papa a di m yo, se konsa m di yo.”

Nòt anba paj

Gade nòt ki pou Mk 14:3 a.
Gade nòt ki pou Mt 18:28 la.
Mo pou mo: “lè”, sa ki fè referans ak evènman ki t apral rive pandan peryòd sa a.