Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Galat 3​:​1-29

3  O moun Galasi, NOU menm ki san konprann, kiyès ki mete NOU anba move enfliyans sa a, alòske, yon fason klè, yo te prezante NOU Jezi Kris yo te kloure sou yon poto?  Yon sèl bagay mwen ta renmen mande NOU: Èske NOU te resevwa lespri a paske NOU te fè sa lalwa mande, oswa paske NOU te mete lafwa nan sa NOU te tande yo?  Ki jan NOU fè san konprann konsa? NOU te kòmanse met konfyans NOU nan lespri a, èske kounye a, pou fini, se nan lachè ap met konfyans NOU?  Èske se pou granmesi NOU te andire tout soufrans sa yo? Mwen pa kwè sa.  Donk, moun ki pèmèt NOU jwenn lespri a e ki fè yon seri aksyon ki pisan nan mitan NOU an, èske li fè sa poutèt NOU fè sa lalwa mande, oswa poutèt NOU mete lafwa nan sa NOU te tande yo?  Se menm jan an tou, Abraram “te mete lafwa nan Jewova, e se pou rezon sa a Bondye te konsidere l kòm yon moun ki jis”.  Se sèten, NOU konnen se moun ki gen lafwa yo ki pitit Abraram.  Etandone yon pasaj nan Ekriti yo te prevwa Bondye t ap deklare moun ki nan nasyon yo jis grasa lafwa, pasaj sa a te fè Abraram konnen bon nouvèl sa a davans tou, lè l te di: “Grasa ou tout nasyon yo ap jwenn benediksyon.”  Se sa k fè, depi kounye a, moun ki gen lafwa yo ap resevwa benediksyon menm jan ak Abraram ki te fidèl. 10  Anfèt, tout moun ki mete konfyans yo nan fè sa lalwa mande, yo anba yon malediksyon, paske men sa ki ekri: “Malediksyon pou tout moun ki pa pèsevere nan tout sa ki ekri nan woulo Lalwa a e ki pa fè yo.” 11  Anplis de sa, li klè Bondye pa deklare pèsonn jis grasa lalwa, paske, men sa ki ekri: “Moun ki jis la pral viv grasa lafwa.” 12  Lèfini, Lalwa pa mande pou yon moun gen lafwa, men li di: “Moun ki obeyi kòmandman yo ap viv grasa yo.” 13  Kris te rachte nou, e konsa, li libere nou anba malediksyon Lalwa te mete sou nou an, lè li te vin malediksyon nan plas nou, paske men sa ki ekri: “Malediksyon pou nenpòt moun yo pann sou yon poto.” 14  Se yon fason pou nasyon yo ka rive resevwa benediksyon Abraram nan grasa Jezi Kris, dekwa pou nou ka jwenn lespri Bondye te pwomèt la grasa lafwa nou. 15  Frè m yo, m ap pran yon egzanp sou yon bagay moun abitye: depi yon alyans antre an vigè, menmsi se alyans yon moun fè, pèsonn pa ka anile l, ni yo pa ka ajoute anyen sou li. 16  Anfèt, se Abraram ak desandans* li a yo te fè pwomès yo. Yo pa di: “Ak desandans li yo”, kòmsi se yon pakèt desandans, men yo di: “Ak desandans ou a”, anpalan de yon sèl, ki se Kris. 17  Anplis de sa, men sa m di: Kanta alyans Bondye te fè antre an vigè a, Lalwa ki te vin parèt 430 an apre sa pa t anile l, kòmkwa pou l ta elimine pwomès la. 18  Paske, si eritaj la te chita sou lalwa, li pa t ap chita sou pwomès la ankò, alòske, avèk bonte, Bondye te bay Abraram li grasa yon pwomès. 19  Kidonk, poukisa yo te bay Lalwa? Yo te vin ajoute l pou l fè peche parèt aklè, jiskaske desandans yo te fè pwomès la vini. E yo te sèvi ak zanj pou transmèt li pa mwayen yon medyatè. 20  Lè se yon sèl moun ki konsène, pa bezwen gen medyatè, e lè Bondye t ap fè pwomès la, se li menm sèl ki te konsène. 21  Si se konsa, èske Lalwa kont pwomès Bondye yo? Jamè! Paske, si yon lwa yo te bay te ka bay lavi, yo t ap konsidere yon moun jis sou baz lalwa. 22  Men, Ekriti yo te fè tout moun ansanm vin prizonye peche, dekwa pou moun ki demontre yo gen lafwa nan Jezi yo ka resevwa pwomès Bondye a. 23  Men, anvan lafwa te rive, yo te kenbe nou anba lalwa, yo te fè nou vin prizonye ansanm, e nou t ap tann lafwa ki te gen pou parèt la. 24  Konsa, Lalwa vin tounen yon gid* k ap mennen nou bay Kris, pou Bondye ka deklare nou jis grasa lafwa. 25  Men kounye a, piske lafwa rive, nou pa anba kontwòl yon gid ankò. 26  Anfèt, NOU tout, NOU se pitit Bondye grasa lafwa NOU nan Kris Jezi. 27  Paske, NOU tout ki te batize nan Kris, NOU abiye NOU ak Kris. 28  Pa gen ni Juif ni Grèk, ni esklav ni moun ki lib, ni gason ni fi, paske NOU tout fè yon sèl ann inyon ak Kris Jezi. 29  Anplis, si NOU se byen Kris, NOU se desandans Abraram toutbon, NOU se eritye dapre yon pwomès.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “semans”.
Mo grèk orijinal la vle di, yon moun k ap siveye yon timoun oswa k ap pwoteje l.