Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Filipyen 2​:​1-30

2  Kidonk, si nan mitan NOU gen ankourajman nan Kris, gen konsolasyon nan lanmou, gen sousi youn pou lòt, gen afeksyon ki sot nan fon kè e gen konpasyon,  fè kè m kontan nèt, lè NOU gen menm panse, menm lanmou, lè NOU byen ini, lè NOU kenbe yon sèl panse nan lespri NOU.  Pa fè anyen nan polemik, ni paske NOU vle bay tèt NOU twòp enpòtans, men, avèk imilite, konsidere lòt moun yo siperyè NOU.  Pa chèche enterè pa NOU sèlman, men se pou NOU chèche enterè pa lòt moun tou.  Kenbe menm mantalite Kris Jezi te genyen an nan NOU.  Byenke li te egziste nan menm fòm ak Bondye, li pa t anvizaje fè yon dappiyanp sou pozisyon Bondye, sa vle di pou l ta egal avè l.  Non, li te pito kite fòm li te genyen an, li te pran fòm yon esklav e li te vin tounen yon moun.  Anplis de sa, lè l te vini kòm moun, li te imilye tèt li e li te vin obeyisan jis li mouri, wi, jis li mouri sou yon poto soufrans.  Se pou rezon sa a tou, Bondye leve l met nan yon pozisyon ki pi wo e, avèk bonte, li ba l non ki anlè tout lòt non an, 10  yon fason pou tout jenou pliye nan non Jezi, kit se nan syèl la, kit se sou tè a, kit se anba tè a, 11  e pou tout lang rekonèt aklè Jezi Kris se Seyè pou glwa Bondye, Papa a. 12  Se poutèt sa, byenneme m yo, jan NOU toujou obeyi, nonsèlman lè m la, men kounye a plis toujou pandan m pa la, kontinye travay pou pwòp delivrans NOU, avèk krent ak anpil respè, 13  paske se Bondye ki fòtifye NOU ann amoni ak sa ki fè l plezi, li ban NOU volonte e li ban NOU fòs pou NOU aji. 14  Kontinye fè tout bagay san plenyen, san diskisyon, 15  yon fason pou NOU ka vin san repwòch e pou NOU ka vin inosan, pou NOU ka vin pitit Bondye ki san tach nan mitan yon jenerasyon ki kwochi e ki kòwonpi, kote ap klere tankou flanbo nan monn nan. 16  Kenbe pawòl lavi a byen di, pou m ka gen rezon pou m rejwi nan jou Kris la, piske m konnen mwen pa t kouri pou granmesi, ni mwen pa t travay di pou granmesi. 17  Men, menmsi yo vide m tankou yon bwason y ap vide kòm ofrann sou sakrifis lafwa NOU pouse NOU fè nan sèvis ap bay la, mwen kontan e mwen rejwi avèk NOU tout. 18  Menm jan an tou, se pou NOU kontan e se pou NOU rejwi avèk mwen. 19  Men, si se volonte Seyè Jezi, mwen espere mwen pap pran anpil tan pou m voye Timote ban NOU, pou m ka jwenn ankourajman lè m pran nouvèl NOU. 20  Paske, mwen pa gen pèsonn ki gen menm atitid avè l, pèsonn ki gen sousi toutbon pou NOU tankou l. 21  Paske tout lòt moun yo ap chèche pwòp enterè yo, yo pap chèche enterè Kris Jezi. 22  Men li menm, NOU konnen li fè prèv li, sa vle di menm jan yon pitit konn fè pou papa l, se konsa li travay ansanm avèk mwen tankou yon esklav pou bon nouvèl la ka pwogrese. 23  Anfèt, se moun sa a mwen swete voye ban NOU, kou m fin wè ki jan bagay yo ap mache pou mwen. 24  An reyalite, mwen gen konfyans nan Seyè a, mwen menm tou sa pap pran m anpil tan pou m vini. 25  Men pou kounye a, mwen wè li nesesè pou m voye Epafwodit ban NOU, li menm ki frè mwen, konpayon travay mwen, sòlda parèy mwen, men tou mesaje NOU, sèvitè pèsonèl NOU te voye pou pran ka m, 26  paske se pa ti anvi li anvi wè NOU tout, e li vin tris anpil poutèt NOU te tande li te malad. 27  Wi, se vre, li te malad, li te prèske mouri, men Bondye te gen pitye pou li, anfèt pa sèlman pou li, men pou mwen tou, pou m pa gen chagren sou chagren. 28  Kidonk, m ap voye l byen vit pou NOU ka rejwi ankò lè NOU wè l, epitou pou m ka gen mwens kè kase. 29  Se poutèt sa, akeyi l ak anpil jwa, jan NOU abitye fè sa nan Seyè a, e kontinye bay moun konsa anpil valè. 30  Paske akoz travay Seyè a, li pase toupre lanmò, li mete nanm li an danje, pou l ka fè m pa menm santi NOU pa t la pou NOU te rann mwen sèvis.

Nòt anba paj