Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Filemon 1​:​1-25

 Mwen menm Pòl, yon prizonye pou Kris Jezi, ansanm ak Timote, frè nou an, mwen ekri w Filemon, byenneme nou an, konpayon travay nou an,  ansanm ak Apfya, sè nou an, ak Achip, sòlda parèy nou an, ak kongregasyon ki reyini lakay ou a:  Mwen swete pou NOU gen favè san parèy ak lapè ki soti nan Bondye, Papa nou an, ak nan Seyè a, Jezi Kris.  Mwen toujou di Bondye m nan mèsi lè mwen sonje w nan priyè m yo,  piske mwen kontinye tande jan w gen lanmou pou Seyè Jezi ak tout sen yo, e jan w gen lafwa nan yo.  Mwen priye pou lafwa w ap pataje a ka pouse w rekonèt tout bon bagay nou genyen grasa Kris.  Paske, lè m tande lanmou w genyen, sa ban m anpil kè kontan ak anpil konsolasyon, paske kè sen yo soulaje grasa ou, frè m nan.  Se pou rezon sa a, byenke mwen gen tout libète pou m ba w lòd nan non Kris pou w fè sa ki kòrèk,  mwen ta renmen sipliye w pito sou baz lanmou, piske, mwen menm Pòl, mwen se sa m ye a, yon granmoun, wi, e kounye a, mwen se yon prizonye tou pou Kris Jezi. 10  M ap sipliye w pou Onezim, pitit mwen an, pitit mwen vin yon papa pou li pandan mwen nan chenn mwen yo. 11  Anvan sa, li pa t itil ou, men kounye a, li itil ni ou menm, ni mwen menm. 12  M ap voye l tounen ba ou, wi, li menm mwen gen anpil afeksyon pou li a. 13  Mwen ta renmen kenbe l pou mwen, pou l ka kontinye rann mwen sèvis nan plas ou, pandan mwen nan prizon pou bon nouvèl la. 14  Men, mwen pa vle fè anyen san konsantman w, dekwa pou w pa fè bèl aksyon w ap fè a nan fòse, men, pou w fè l ak pwòp volonte w. 15  An reyalite, petèt se pou sa li te sove pou yon ti moman, dekwa pou w ka rejwenn li pou toutan. 16  Ou pap rejwenn li antanke esklav ankò, men, li vin plis pase yon esklav, li vin yon frè byenneme, sitou pou mwen, men plis ankò pou ou, ni nan relasyon mèt ak esklav ou gen avè l la, ni nan Seyè a. 17  Kidonk, si w konsidere mwen se yon kwayan parèy ou, byen resevwa l, menm jan w t ap fè pou mwen. 18  Anplis de sa, si l te fè w yon bagay mal oswa si l dwe w yon bagay, mete sa sou kont mwen. 19  Mwen menm Pòl, men sa m ap ekri w ak pwòp men m: m ap remèt sa l dwe a. Dayè, mwen pa menm bezwen di w si w dwe m pwòp tèt pa w. 20  Wi, frè m, pèmèt mwen resevwa èd sa a nan men w anrapò ak Seyè a: soulaje kè m anrapò ak Kris. 21  Mwen gen konfyans w ap obeyi, se poutèt sa mwen ekri w, piske mwen konnen w ap menm fè plis pase sa mwen di yo. 22  Men anmenmtan, prepare yon kote pou mwen pou m rete, paske mwen espere grasa priyè NOU, y ap libere m pou m retounen vin jwenn NOU. 23  Epafras, ki nan prizon ansanm avè m, ann inyon avèk Kris Jezi, voye salye w. 24  Mak, Aristak, Demas ak Lik, konpayon travay mwen yo, voye salye w tou. 25  Mwen swete pou NOU resevwa favè san parèy Seyè a, Jezi Kris, pou bon dispozisyon NOU montre NOU genyen an.

Nòt anba paj