Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Efezyen 4​:​1-32

4  Se sa k fè, mwen menm ki se yon prizonye pou Seyè a, m ap sipliye NOU pou NOU mache yon fason ki konfòm ak apèl NOU te resevwa a,  avèk yon imilite ak yon dousè ki konplè, avèk pasyans, toutpandan youn ap sipòte lòt nan lanmou,  e toutpandan ap fè gwo efò pou NOU kenbe inite lespri a, nan chenn inyon lapè a.  Gen yon sèl kò, e gen yon sèl lespri, menm jan yo te rele NOU pou NOU vin gen yon sèl esperans.  Gen yon sèl Seyè, yon sèl lafwa, yon sèl batèm.  Gen yon sèl Bondye ki Papa nou tout, ki sou tèt nou tout, ki aji nan nou tout e ki nan nou tout.  Men, nou chak resevwa favè san parèy la selon jan Kris mezire kado li bay la.  Se poutèt sa li* di: “Lè l monte anwo a, li mennen moun li kaptire yo avèk li, e li bay gason kòm kado.”  Bon, ki sa ekspresyon “li monte” a vle di? Sa vle di li te desann tou nan zòn ki pi ba yo, sètadi, sou tè a. 10  Sila a ki te desann nan se li menm tou ki monte pi wo pase tout syèl ki genyen, pou l ka fè tout bagay vin total. 11  E li bay kèk ladan yo kòm apot, kèk kòm pwofèt, kèk kòm moun k ap evanjelize, kèk kòm bèje ak anseyan, 12  pou redrese moun ki sen yo, pou fè travay ki gen rapò ak sèvis Bondye, pou konstriksyon kò Kris la, 13  jiskaske nou tout nou rive fè yon sèl nan lafwa ak nan konesans egzak sou Pitit Bondye a, pou nou fin grandi nèt, jis nou rive nan nivo Kris ye a, pou nou vin konplè, menm jan avè l. 14  Konsa, nou pap tankou timoun ankò, pou n ap fè ale vini tankou se lanm lanmè k ap balanse nou, pou tout van ansèyman ap pote nou ale adwat agoch poutèt n al koute moun ki sèvi ak trik ak riz pou twonpe nou. 15  Men, etan n ap di laverite, annou grandi nan tout bagay grasa lanmou, ann amoni ak sila a ki se tèt la, anpalan de Kris. 16  Grasa li, tout kò a byen kole ansanm, e li fèt pou l kolabore ansanm grasa tout jwenti k ap founi sa ki nesesè. Lè chak manm fonksyone nòmalman, sa vin pèmèt kò a devlope pou l bati tèt li nan lanmou. 17  Donk, men sa m ap di nan Seyè a, e men sa m ap temwaye nan li, sèke NOU pa dwe kontinye mache menm jan nasyon yo ap mache, dapre panse yo ki pa itil anyen. 18  Lespri yo nan fènwa e yo lwen lavi ki soti nan Bondye a, akoz inyorans ki nan yo e akoz kè yo ki ensansib. 19  Kesyon moralite a, yo pa gen sa menm ankò e yo lage kò yo nan konduit deregle pou yo fè tout kalite salte avèk vorasite. 20  Men, se pa yon moun konsa NOU te aprann Kris te ye, 21  si vrèmanvre NOU te tande l k ap pale e si li te anseye NOU ann amoni ak laverite ki nan li a. 22  Se poutèt sa, NOU dwe voye ansyen pèsonalite* a jete, pèsonalite ki ann akò ak konduit NOU te genyen anvan an, e ki vin kòwonpi selon dezi li genyen ki chaje twonpri. 23  E NOU dwe kontinye renouvle mantalite k ap domine nan NOU an, 24  e NOU dwe abiye ak nouvo pèsonalite a ki te kreye selon volonte Bondye e ki konfòm ak sa vrè jistis ak vrè fidelite a mande. 25  Donk, piske kounye a NOU kite afè bay manti a, se pou NOU chak di pwochen NOU laverite, paske NOU se manm yon sèl kò. 26  Menmsi NOU an kòlè, pinga NOU peche. Pa kite solèy la kouche sou NOU tou an kòlè, 27  e pa kite jwen pou Dyab la. 28  Se pou moun k ap vòlè a sispann vòlè, men se pou l travay di pito, pou l fè bon travay ak men l, dekwa pou l ka gen kichòy pou l pataje ak moun ki nan nesesite. 29  Pa kite okenn pawòl pouri sot nan bouch NOU, men sèl pawòl ki dwe sot nan bouch NOU se pawòl ki bon pou fòtifye moun lè sa nesesè, yon fason pou pawòl sa a pote sa ki bon pou moun ki tande l yo. 30  Epitou, pa fè lespri sen Bondye lapenn. Se avèk li yo te mete yon so sou NOU pou jou liberasyon NOU grasa ranson an. 31  Se pou NOU retire tout kalite rankin malveyan lakay NOU ansanm ak kòlè ak move san. Sispann rele sou moun, sispann joure moun e sispann fè kèlkeswa mechanste a. 32  Men, se pou NOU aji byen youn ak lòt, se pou NOU gen konpasyon ak tandrès, se pou youn padone lòt ak tout kè l, menm jan Bondye padone NOU ak tout kè l grasa Kris.

Nòt anba paj

Oswa: “Ekriti yo”.
Mo pou mo “moun”.