Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Efezyen 2​:​1-22

2  Anplis, Bondye te ban NOU lavi, malgre NOU te mouri nan fot NOU ak nan peche NOU.  Te gen yon epòk, se nan bagay sa yo NOU t ap mache, selon sistèm monn sa a, selon chèf k ap dirije mantalite monn nan ki tankou lè ki toutotou nou, chèf k ap dirije lespri k ap aji kounye a nan moun ki dezobeyisan yo.  Wi, te gen yon lè nou tout te pami yo e nou te konn aji ann amoni avèk dezi nou gen nan chè nou. Nou te konn fè yon seri bagay ni chè nou ni lide nou te vle nou fè, e depi lè nou fèt, nou te merite sibi* kòlè Bondye, menm jan ak lòt moun yo.  Men Bondye gen anpil mizèrikòd, e piske li renmen nou anpil,  li te ban nou lavi ansanm ak Kris, menm lè nou te mouri nan fot nou yo. Se grasa favè san parèy la NOU te sove.  Epitou, li resisite nou ansanm ak Kris Jezi, e li fè nou chita ansanm avè l nan syèl la, ann inyon ak Kris Jezi,  dekwa pou nan sistèm k ap vini an li ka demontre richès estrawòdinè favè san parèy li a grasa byenveyans li montre anvè nou ann inyon ak Kris Jezi.  Se favè san parèy sa a ki fè NOU te sove grasa lafwa. E sa pa sot nan NOU. Okontrè, se yon kado Bondye bay.  Non, sa pa sot nan travay moun fè, yon fason pou pèsonn pa gen dekwa pou l vante tèt li. 10  Se Bondye ki kreye nou. Li te kreye nou ann inyon ak Kris Jezi pou nou ka fè yon bon travay, yon travay Bondye te deside davans pou nou fè. 11  Se poutèt sa, sonje yon lè, “moun ki sikonsi” nan lachè ak men lòm te konn rele NOU menm ki moun nasyon selon lachè yo “moun ki pa sikonsi”. 12  Lè sa a NOU te san Kris, NOU te separe ak nasyon Izrayèl la, e piske NOU te etranje, NOU pa t nan alyans yo a, yon alyans ki gen rapò ak pwomès la, NOU t ap viv nan monn nan san esperans e san Bondye. 13  Men, kounye a, ann inyon ak Kris Jezi, NOU menm ki te lwen yon lè, NOU vin pre, grasa san Kris. 14  Paske, li fè nou vin anpè, li menm ki fè de gwoup yo vin fè yon sèl, li menm ki detwi miray ki te nan mitan yo a e ki te separe yo a. 15  Ak chè li, li aboli sa k te fè yo ènmi an, anpalan de Lalwa, ki gen kòmandman ak dekrè ladan l, dekwa pou l fè de gwoup yo vin yon sèl gwoup tounèf, ann inyon avèk li, e pou l fè yo vin anpè, 16  e dekwa pou l ka rekonsilye de pèp yo nèt ak Bondye grasa poto soufrans lan, pou yo vin yon sèl kò. Paske, avèk kò li, li te elimine sa k te fè yo ènmi an. 17  Epi li vini, e li pwoklame bon nouvèl lapè a ni pou NOU menm ki te lwen, ni pou moun ki te pre yo. 18  Paske, se li menm ki fè nou menm de pèp yo nou kapab pwoche alèz bò kot Papa a grasa yon sèl espri. 19  Donk, pa gen dout nan sa, NOU pa etranje ankò, ni NOU pa abite kòm etranje ankò, men NOU gen menm sitwayènte ak moun ki sen yo, e NOU se manm fanmi Bondye. 20  E yo bati NOU tankou yon kay sou apot yo ak pwofèt yo ki sèvi fondasyon, tandiske Kris Jezi li menm se wòch ki nan kwen fondasyon an. 21  Tout konstriksyon an, ki byen kole ansanm, ap grandi ann inyon avèk li pou l vin yon tanp sakre pou Jewova. 22  NOU menm tou, y ap bati NOU ansanm, ann inyon avèk li, pou NOU tounen yon kote pou Bondye abite pa mwayen lespri li.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “nou te pitit”.