Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ebre 2​:​1-18

2  Se poutèt sa, nou fèt pou nou bay sa nou te tande yo plis atansyon pase sa nou abitye bay, yon fason pou anyen pa janm pote nou ale.  Paske, si pawòl zanj te transmèt yo se te pawòl ki sèten, e si se ann amoni ak sa ki jis yo te bay pinisyon pou tout vyolasyon lalwa ak tout dezobeyisans,  kòman n ap fè chape, si nou neglije yon kokenn delivrans konsa, etandone se Seyè a ki te kòmanse anonse l e moun ki te tande Seyè a te konfime l pou nou,  e anmenmtan, Bondye te sèvi ak siy ansanm ak bagay ki etonan ak divès zèv pisans e avèk lespri sen li distribye selon volonte l pou l ajoute temwayaj pa l?  Paske, se pa devan zanj li fè tè k ap vini an, tè n ap pale a, soumèt.  Okontrè, men sa yon temwen te ekri yon lè: “Ki sa lòm ye pou w ap sonje l? Ki sa pitit lòm ye pou w ap pran swen l?  Ou fè l vin yon tikras pi ba pase zanj yo. Ou ba l glwa ak onè kòm kouwòn, e ou etabli l sou travay ou fè ak men w.  Ou fè tout bagay soumèt anba pye l.” Piske Bondye fè tout bagay soumèt devan l, pa ret anyen li pa fè soumèt devan l. Sepandan, kounye a nou poko wè tout bagay soumèt devan l.  Men, sa nou wè, sèke Jezi, ki te desann yon tikras pi ba pase zanj yo, resevwa kouwòn glwa ak onè kounye a poutèt li te soufri jis li mouri. Grasa favè san parèy Bondye a, li rive goute lanmò pou tout moun. 10  Tout bagay egziste pou glwa Bondye, e se grasa li tout bagay egziste. Se sa k fè, lè li t ap fè anpil pitit li jwenn glwa, li te toutafè nòmal pou l fè moun ki se Mwayen prensipal delivrans yo a vin pafè nan soufrans. 11  Paske, ni moun k ap fè moun vin sen an, ni moun yo fè vin sen yo, yo tout soti nan menm papa a, e se pou rezon sa a li pa wont rele yo “frè”, 12  lè l di: “M ap pwoklame non w bay frè m yo. M ap chante louwanj pou ou nan mitan kongregasyon an.” 13  Men sa l di ankò: “M ap mete konfyans mwen nan li.” Epi l di ankò: “Gade! Mwen menm ak timoun Jewova ban mwen yo.” 14  Se sa k fè, piske “timoun” yo fèt ak san ak chè, li menm tou, li vin fèt ak san ak chè, dekwa pou, grasa lanmò li, li ka detwi sila a ki gen mwayen pou l lakòz lanmò a, anpalan de Dyab la, 15  e pou l ka libere tout moun ki te nan esklavaj pandan tout vi yo poutèt yo te pè lanmò. 16  Paske an reyalite, se pa zanj l ap ede, men se desandans Abraram nan. 17  Konsa, li te oblije vin tankou “frè” l yo nan tout domèn, pou l ka vin yon gran prèt ki gen mizèrikòd e ki fidèl nan sèvis Bondye, yon fason pou l bay yon sakrifis pou peche pèp la, yon sakrifis ki rekonsilye yo ak Bondye. 18  Piske li menm li te soufri lè l te anba eprèv, li anmezi pou l pote moun ki anba eprèv yo sekou.

Nòt anba paj