Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Ebre 10​:​1-39

10  Piske Lalwa se sèlman lonbray bon bagay ki gen pou vini yo, men se pa bagay yo vre, lèzòm pap janm ka rann moun k ap pwoche bò kote Bondye yo pafè ak menm sakrifis yo kontinye ap ofri chak ane yo.  Si yo te ka fè sa, èske yo pa t ap sispann ofri sakrifis, piske moun k ap pote sakrifis yo*, ki ta pirifye yon fwa pou tout, pa t ap konsyan yo fè peche ankò*?  Okontrè, sakrifis sa yo fè yo sonje peche yo ane apre ane,  paske li pa posib pou san towo bèf ak san kabrit retire peche.  Se poutèt sa, lè Kris vini nan monn nan, li di: “‘Ou pa t vle sakrifis ak ofrann, men ou te prepare yon kò pou mwen.  Ou pa t pran plezi nan olokos* ak nan ofrann yo fè pou peche.’  Apre sa, mwen di: ‘Gade! Mwen vini (se sa ki ekri nan yon pati nan liv la* konsènan mwen) pou m fè volonte w, o Bondye.’”  Toudabò, li di: “Ou pa t vle ni sakrifis, ni ofrann, ni olokos, ni ofrann pou peche, e ou pa t pran plezi nan sakrifis sa yo”, yon seri sakrifis yo bay selon Lalwa,  apre sa, li di: “Gade! Mwen vini pou m fè volonte w.” Konsa, li elimine premye yo pou l ka tabli dezyèm nan. 10  Nou vin sen grasa “volonte” sa a, paske Jezi Kris te bay kò l kòm ofrann yon fwa pou tout. 11  Epitou, chak prèt al nan travay yo chak jou, pou yo sèvi tout moun e pou yo prezante menm sakrifis yo plizyè fwa, piske sakrifis sa yo pap janm ka fin retire peche. 12  Men, moun sa a te ofri yon sèl sakrifis pou peche, ki valab pou toutan, e li chita adwat Bondye. 13  Depi lè sa a, l ap tann jiskaske Bondye mete ènmi l yo tankou yon tabourè anba pye l. 14  Paske, moun l ap fè vin sen yo, se avèk yon sèl ofrann li bay kòm sakrifis l ap fè yo vin pafè pou toutan. 15  Anplis de sa, lespri sen ban nou temwayaj tou, paske apre li fin di: 16  “‘Men alyans m ap fè avèk yo apre jou sa yo’, se sa Jewova di. ‘Wi, m ap mete lwa m yo nan kè yo, e m ap ekri yo nan lespri yo’”, 17  li ajoute: “Mwen pap janm sonje peche yo ak move aksyon yo fè.” 18  E, lè bagay sa yo jwenn padon, pa bezwen gen ofrann pou peche ankò. 19  Kidonk, frè nou yo, piske nou gen yon konfyans total nan wout ki mennen nan Trèsen an grasa san Jezi, 20  wout li ouvri pou nou tankou yon wout ki tounèf e ki mennen nan lavi ki pap janm fini an, wout ki pase nan rido a, sètadi nan chè li, 21  e piske nou gen yon gran prèt ki alatèt kay Bondye a, 22  annou pwoche bò kote Bondye ak tout kè nou e avèk yon lafwa total, piske nou pirifye* kè nou ak move konsyans nou te genyen an, e nou lave kò nou ak yon dlo ki pwòp.  23  Annou kenbe fèm nan pwoklame esperans nou genyen an, san nou pa brannen, paske moun ki fè pwomès la fidèl. 24  Epi annou voye je youn sou lòt, pou youn pouse lòt gen lanmou, pou youn pouse lòt fè bèl aksyon, 25  san nou pa abandone reyinyon nou, jan se abitid kèk moun, men annou youn ankouraje lòt, e n ap fè sa plis toujou, vin jwenn nou wè se pwoche jou a ap pwoche. 26  Paske, si nou fè espre n ap pratike peche apre nou fin resevwa konesans egzak sou verite a, pa rete okenn sakrifis ankò pou peche nou yo, 27  men, gen yon jijman terib k ap tann nou, e gen yon endiyasyon ki tankou yon dife ki pral kankannen moun ki opoze yo. 28  Si lè yon moun dezobeyi lalwa Moyiz la, depi de moun oswa twa moun temwaye kont li, y ap touye l san pitye, 29  NOU pa bezwen mande ki pinisyon sevè yon moun merite poutèt li pase Pitit Bondye a anba pye, poutèt li konsidere san alyans ki te fè l vin sen an kòm yon bagay ki òdinè, e poutèt li derespekte lespri Bondye ki bay favè san parèy la! 30  Paske, nou konnen sila a ki te di: “Se nan men m vanjans ye. Se mwen k ap fè yo peye pou sa yo fè.” Epi li te di ankò: “Jewova ap jije pèp li a.” 31  Se yon bagay terib pou yon moun tonbe anba men Bondye vivan an. 32  Sepandan, se pou NOU toujou sonje jou ki pase yo, kote NOU te andire gwo eprèv ki te fè NOU soufri apre NOU te fin jwenn limyè. 33  Pafwa, yo te konn dezonore NOU an piblik e yo te konn lage NOU nan tribilasyon, e pafwa NOU te konn soufri ak moun ki viv eksperyans konsa. 34  Paske, NOU te demontre nou gen kè sansib pou moun sa yo ki te nan prizon, e se ak kè kontan NOU te aksepte yo piye sa NOU te genyen, paske NOU konnen gen yon bagay NOU menm NOU posede ki pi bon e k ap dire nètale. 35  Kidonk, pinga NOU sispann pale avèk kran, piske sa ka fè NOU jwenn yon gwo rekonpans. 36  Paske, NOU bezwen gen andirans, yon fason pou lè NOU fin fè volonte Bondye, NOU ka resevwa sa l te pwomèt la. 37  Dayè, nan “yon tikras tan” ankò, “sila a k ap vini an pral rive e li pap pran tan”. 38  “Men, moun ki jis la pral viv grasa lafwa li genyen”, e “si l fè bak, nanm mwen pap pran plezi nan li”. 39  Dayè, nou pa moun k ap fè bak pou nou detwi, men nou se moun ki gen lafwa pou nanm nou ka ret vivan.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “moun k ap fè sèvis sakre yo”.
Oswa: “pa t ap gen peche sou konsyans yo ankò”.
Olokos se te sakrifis yo te konn boule nèt nan dife.
Mo pou mo: “nan woulo liv la”.
Mo pou mo: “wouze”, sètadi wouze avèk san Jezi.