Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Korentyen 11​:​1-33

11  Mwen ta renmen NOU tolere yon ti foli lakay mwen. Men, anfèt, se sa ap fè.  Paske, m ap fè jalouzi pou NOU, yon jalouzi ki ann akò ak volonte Bondye. Paske, mwen te pwomèt pou m marye NOU ak yon sèl mari, sètadi Kris, dekwa pou m ka prezante NOU ba li kòm yon vyèj k ap mennen yon vi pwòp.   Men, mwen pè pou yo pa kòwonp lespri NOU yon fason oswa yon lòt, menm jan sèpan an te sedui Èv avèk riz la e pou nou pa pèdi senserite ak konduit pwòp NOU dwe Kris la.  Paske, an reyalite, si yon moun vin preche yon Jezi ki pa menm ak sa nou te preche a, oswa si yon moun vin enfliyanse NOU ak yon lespri* ki pa menm ak lespri* ki t ap enfliyanse NOU an, oubyen si yon moun pote yon bon nouvèl ki pa menm ak sa NOU te aksepte a, NOU tolere moun sa a byen fasil.  Paske, dapre mwen menm, mwen pa pi ba pase gwo apot NOU yo nan anyen.  Men, menmsi mwen pa konn pale byen, se sèten, se pa menm bagay nan domèn konesans. Okontrè, nou demontre NOU nou gen konesans tout jan, nan tout bagay.  Oubyen, èske se yon peche mwen te fè poutèt mwen te rabese m pou NOU ka monte byen wo, e poutèt mwen te byen kontan anonse NOU bon nouvèl Bondye a san sa pa koute NOU anyen?  Lè mwen te aksepte èd materyèl nan men lòt kongregasyon, se kòmsi se piye mwen te piye yo pou m te ka sèvi NOU.  Epoutan, lè mwen te vin nan nesesite pandan m te avèk NOU, mwen pa t tounen yon fado pou pèsonn, paske frè ki te sot Masedwàn yo te ban m tout sa m te manke. Wi, nan tout sans, mwen te bat pou m pa t vin yon fado pou NOU, e m ap kenbe konsa. 10  Toutotan verite Kris la nan mwen, mwen pap sispann vante tèt mwen anrapò ak zòn Akayi a. 11  Pou ki rezon menm? Paske m pa renmen NOU? Bondye konnen m renmen NOU. 12  M ap toujou fè sa m ap fè a. Konsa, moun ki vle jwenn yon pretèks pou yo vin egal avèk nou nan travay y ap vante tèt yo pou li a, mwen pap ba yo pretèks. 13  Paske, mesye sa yo se fo apot yo ye, se blofè k ap fè tèt yo pase pou apot Kris. 14  E sa pa etonan, paske Satan li menm toujou ap fè tèt li pase pou zanj limyè. 15  Donk, se pa yon bagay ki estrawòdinè si sèvitè l yo tou toujou ap fè tèt yo pase pou moun k ap travay pou ladwati. Men, y ap fini nan pye travay yo. 16  M ap di sa ankò: pinga pèsonn panse mwen pa gen bonsans. Antouka, si NOU panse sa vrèman, tolere m menmsi m parèt pa gen bonsans, dekwa pou mwen menm tou, mwen ka fè yon ti vante tèt mwen. 17  Sa m ap di a, m ap di l, pa pou m imite egzanp Seyè a, men m ap di l tankou yon moun ki pa gen bonsans, tankou yon moun ki gen yon asirans depase, menm jan ak moun ki abitye vante tèt yo. 18  Etandone anpil moun ap vante tèt yo sou baz lachè, mwen menm tou mwen pral vante tèt mwen. 19  Kòm moun ki gen “bonsans”, m twouve NOU tolere moun ki pa gen bonsans san pwoblèm. 20  Anfèt, NOU tolere nenpòt moun ki fè NOU tounen esklav, ki pran sa NOU genyen, ki menm dechèpiye sa NOU genyen, ki grandi l sou NOU, ki frape NOU nan figi. 21  Sa m di a se yon wont pou nou, paske nan je kèk moun, nou twò fèb pou nou nan pozisyon nou ye a. Si lòt moun ap aji avèk fèmte nan yon bagay (m ap pale tankou yon moun ki pa gen bonsans), mwen menm tou m ap aji avèk fèmte. 22  Èske yo se Ebre? Mwen menm tou mwen se youn. Èske yo se Izrayelit? Mwen menm tou mwen se youn. Èske yo se desandan* Abraram? Mwen menm tou. 23  Èske yo se sèvitè Kris? M ap reponn tankou yon moun fou, mwen se sèvitè Kris plis pase yo: mwen travay plis pase yo, mwen pran prizon pi souvan pase yo, mwen pran kou depase limit, e mwen pase toupre lanmò plizyè fwa. 24  An senk fwa, Juif yo ban m karant kou mwens youn. 25  An twa fwa, mwen pran kout baton. Yon fwa, yo kalonnen m ak kout wòch pou yo te touye m. Batiman fè nofraj avè m twa fwa, mwen pase yon jou ak yon nuit nan mitan lanmè. 26  Tout tan m ap vwayaje. Mwen fè fas ak danje nan rivyè, danje anba men bandi, danje nan mitan moun menm nasyon avè m, danje nan mitan nasyon yo, danje nan vil, danje nan dezè, danje nan lanmè, danje nan mitan fo frè. 27  Mwen travay di, mwen redi, mwen pase nuit blanch souvan, mwen konn sa k rele grangou ak swaf, byen souvan mwen konn pa gen manje, fredi konn bat mwen, e mwen konn pa gen rad pou m mete. 28  Mete sou sa, gen yon bagay k ap trakase m jou apre jou, se enkyetid mwen genyen pou tout kongregasyon yo. 29  Kiyès ki fèb pou m pa santi m fèb? Kiyès ki tonbe pou sa pa fè m mal anpil? 30  Si m dwe vante tèt mwen, m ap vante tèt mwen pou bagay ki montre jan mwen fèb. 31  Bondye Seyè Jezi a, wi, Papa li, Sila a ki merite pou yo ba l louwanj pou toutan an, konnen mwen pap bay manti. 32  Nan Damas, gouvènè ki souzòd wa Aretas la t ap siveye vil la pou l met men sou mwen. 33  Men, yo mete m nan yon pànye, yo file m desann nan yon fenèt ki nan miray vil la, epi mwen chape anba men l.

Nòt anba paj

Oswa: “mantalite”.
Oswa: “fòs Bondye”.
Mo pou mo: “semans”.