Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Korentyen 15​:​1-58

15  Frè m yo, m ap fè NOU sonje bon nouvèl mwen te anonse NOU an, bon nouvèl NOU menm tou NOU te aksepte a, bon nouvèl NOU menm tou NOU rete fèm ladan l lan.  Se grasa bon nouvèl mwen te anonse NOU an ap sove tou, akondisyon NOU kenbe l fèm. Amwenske se pou granmesi NOU te vin kwayan.  Paske, pami bagay ki pi enpòtan yo, mwen transmèt NOU sa mwen menm tou mwen te resevwa: Kris te mouri pou peche nou, ann amoni ak Ekriti yo,  yo te antere l, e li te leve sou twazyèm jou a, ann amoni ak Ekriti yo.  E li te parèt devan Sefas, ansuit devan douz apot yo.  Apre sa, li te parèt devan plis pase 500 frè anmenmtan. Pifò nan yo avèk nou jiska prezan, men gen kèk nan yo k ap dòmi nan lanmò.  Apre sa, li te parèt devan Jak, ansuit devan tout apot yo.  Men, apre yo tout, li te parèt devan m tou, tankou se ta devan yon moun ki fèt anvan tèm.  Paske, mwen se pi piti nan apot yo, e mwen pa merite pou yo rele m apot, paske mwen te konn pèsekite kongregasyon Bondye a. 10  Men, se grasa favè san parèy Bondye a mwen vin sa m ye a. E favè san parèy li te fè m nan pa t pou granmesi, okontrè, mwen travay pi di pase nenpòt nan yo. Sepandan, se pa mwen menm k ap travay, men se favè san parèy Bondye a ki avè m k ap travay. 11  Men, kit se mwen menm, kit se yo menm, se bagay sa yo n ap preche e se konsa NOU vin kwè. 12  Bon, si n ap preche Kris te leve sot nan lanmò, kòman fè gen kèk moun pami NOU k ap di moun mouri pap resisite? 13  Si se vre moun mouri pap resisite, ebyen menm Kris pa t leve. 14  E si Kris pa t leve, se sèten se pou granmesi n ap preche, e se pou granmesi nou gen lafwa. 15  Anplis de sa, se fo temwayaj n ap bay sou Bondye, paske, si vrèmanvre moun mouri pap leve, nou fè manti sou Bondye lè nou di li te leve Kris, alòske li pa t leve l. 16  Paske, si moun mouri pa gen pou yo leve, Kris pa t leve tou. 17  Anplis de sa, si Kris pa t leve, lafwa NOU pa itil anyen, e peche NOU yo toujou la. 18  E anplis, moun ki te ann inyon ak Kris e k ap dòmi nan lanmò yo peri. 19  Si se pou lavi sa a sèlman nou met espwa nou nan Kris, yo mèt pran lapenn pou nou plis pase tout moun. 20  Men an reyalite, Kris leve sot nan lanmò, li menm ki resisite an premye* pami moun k ap dòmi nan lanmò yo. 21  Paske, etandone se yon moun ki fè gen lanmò, se yon moun tou ki fè gen rezirèksyon. 22  Paske, menm jan nan Adan tout moun mouri, se konsa tou, nan Kris, yo tout pral retounen jwenn lavi. 23  Men, chak moun nan pozisyon pa l: Kris an premye*, apre sa, moun ki pou Kris yo, pandan prezans li. 24  Apre sa, se va lafen, lè l remèt Bondye li a, ki Papa l, wayòm nan, lè l fin elimine tout gouvènman ak tout otorite ansanm ak tout pisans. 25  Paske, li dwe gouvène antanke wa jiskaske Bondye mete tout ènmi yo anba pye l. 26  Dènye ènmi li gen pou l elimine a se lanmò. 27  Paske, Bondye fè “tout bagay soumèt anba pye l”. Men, lè li di ‘tout bagay soumèt anba l’ la, li klè moun ki fè tout bagay soumèt anba l la pa ladan l. 28  Men, lè tout bagay fin soumèt anba l, lè sa a, Pitit la li menm tou pral soumèt anba Sila a ki te fè tout bagay soumèt anba l la, pou Bondye ka tout bagay pou tout moun. 29  Si se pa t sa, ki sa moun ki batize pou yo mouri yo konprann y ap fè la a? Si moun mouri pap janm leve, pou ki rezon tou moun sa yo ap batize pou yo mouri? 30  Pou ki rezon tou nou an danje tout tan? 31  Chak jou m ap fè fas ak lanmò. Sa m di a se yon bagay ki sèten, menm jan se sèten, frè m yo, NOU fè kè m kontan nan Kris Jezi, Seyè nou an. 32  Si se pou menm rezon ak tout moun mwen te batay ak bèt sovaj nan Efèz, ki sa sa itil mwen? Si moun mouri pa gen pou yo leve, “ann manje, ann bwè, paske demen n ap mouri”. 33  Pinga nou twonpe tèt nou. Move frekantasyon gate abitid ki pwofitab. 34  Retounen nan bonsans NOU ann amoni ak sa ki jis, epi pa pratike peche, paske gen nan NOU ki pa gen konesans sou Bondye. M ap pale konsa pou m fè NOU wont. 35  Men, gen moun k ap di: “Ki jan moun ki mouri yo gen pou yo leve? Wi, ak ki kalite kò y ap tounen?” 36  Ou genlè pa konprann anyen! Sa w simen an, si l pa mouri anvan, li pap leve*. 37  E kanta pou sa w simen an, se pa plant* ki pral devlope a ou simen, men se yon senp grenn, li ka yon grenn ble oubyen nenpòt lòt grenn. 38  Men, Bondye ba l yon kò jan sa fè l plezi, e li bay chak semans pwòp kò pa l. 39  Tout chè pa menm. Moun gen yon kalite chè, betay yo gen yon lòt kalite chè, zwazo yo gen yon lòt kalite chè, e pwason yo gen yon lòt kalite chè. 40  Gen kò selès, gen kò terès. Men, kò selès yo gen glwa pa yo, e kò terès yo gen glwa pa yo. 41  Solèy la gen glwa pa l, lalin nan gen glwa pa l, e zetwal yo gen glwa pa yo. An reyalite, tout zetwal yo pa gen menm glwa. 42  Se konsa rezirèksyon moun ki mouri yo ye tou. Sa ki mouri* a ka dekonpoze, sa ki leve a pa ka dekonpoze. 43  Li mouri nan dezonè, li leve nan laglwa. Li mouri nan feblès, li leve nan pisans. 44  Se yon kò fizik ki mouri, se yon kò espirityèl ki leve. Si gen yon kò fizik, gen yon kò espirityèl tou. 45  Se sa k fè yo menm ekri: “Adan, premye moun nan, te vin yon nanm vivan.” Dènye Adan an vin yon espri ki bay lavi. 46  Sepandan, se pa kò espirityèl la ki te la an premye, men se kò fizik la. Kò espirityèl la vin annapre. 47  Premye moun nan soti nan tè a, e li fèt ak pousyè. Dezyèm nan soti nan syèl la. 48  Jan sila a ki te fèt ak pousyè a te ye a, se konsa moun ki fèt ak pousyè yo ye tou. E jan sila a ki al nan syèl la ye a, se konsa moun ki pral nan syèl yo ye tou. 49  E menm jan nou te pòtre sila a ki te fèt ak pousyè a, se konsa tou n ap pòtre sila a ki al nan syèl la. 50  Sepandan, m ap di NOU sa, frè m yo, kò ki fèt ak chè ak san pa ka fè pati* wayòm Bondye a, e kò ki ka dekonpoze pap resevwa pouvwa pou l pa ka dekonpoze. 51  Gade! M ap di NOU yon sekrè sakre: Se pa nou tout ki pral dòmi nan lanmò, men nou tout ap chanje, 52  nan yon moman, nan yon batje, pandan dènye kout twonpèt la. Paske, twonpèt la pral sonnen e moun ki mouri yo pral leve ak yon kò ki pa ka dekonpoze, e n ap chanje. 53  Paske, sa ki ka dekonpoze a dwe chanje pou l vin pa ka dekonpoze, e sa ki ka mouri a dwe chanje pou l vin pa ka mouri. 54  Men, lè sa ki ka dekonpoze a chanje pou l vin pa ka dekonpoze, wi, lè sa ki ka mouri a chanje pou l vin pa ka mouri, lè sa a, pawòl ki nan Ekriti yo ki di: “Lanmò anglouti pou toutan” an ap reyalize. 55  “Lanmò, kote viktwa w la? Lanmò, kote pikan w lan?” 56  Pikan ki bay lanmò a, se peche, e pisans peche a soti nan Lalwa. 57  Men, mèsi Bondye, paske li ban nou laviktwa grasa Jezi Kris, Seyè nou an! 58  Se poutèt sa, frè byenneme m yo, se pou NOU vin fèm, san NOU pa brannen, se pou NOU toujou gen anpil bagay pou NOU fè nan travay Seyè a, paske, anrapò ak Seyè a, NOU konnen NOU pap travay pou granmesi.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “ki premye fwi”.
Gade nòt ki pou v. 20 an.
Mo pou mo: “vin vivan”.
Mo pou mo: “kò”.
Mo pou mo: “simen”.
Mo pou mo: “eritye”.