Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Pyè 1​:​1-25

1  Mwen menm Pyè, yon apot Jezi Kris, m ap ekri moun ki depasaj yo, ki gaye nan Pon, nan Galasi, nan Kapadòs, ann Azi* ak nan Bitini, wi, moun Bondye chwazi  selon konesans Bondye, Papa a, genyen davans, moun lespri a fè vin sen, pou yo ka vin obeyisan e pou yo ka wouze ak san Jezi Kris: Mwen swete pou favè san parèy ak lapè ogmante lakay NOU.  Benediksyon pou Sila a ki Bondye Seyè nou an Jezi Kris, e ki Papa li, paske, selon mizèrikòd li ki gran, li fè nou fèt yon lòt fwa ankò pou nou vin gen yon esperans ki vivan, grasa rezirèksyon Jezi Kris pami mò yo,  e pou nou vin gen yon eritaj ki pa ka ni gate, ni sal, ni fennen. Eritaj sa a rezève nan syèl la pou NOU,  NOU menm pisans Bondye pwoteje grasa lafwa, pou NOU ka delivre. Delivrans sa a pral parèt aklè nan dènye peryòd tan an.  Sa fè NOU kontan anpil, byenke kounye a, li nesesè pou NOU gen lapenn pou yon ti tan, akoz divès eprèv NOU jwenn,  yon fason pou lafwa NOU ki pase anba eprèv e ki gen plis valè lontan pase lò ki fin pase anba dife, epoutan ki toujou ka peri, ka bay louwanj, glwa ak onè kòm rezilta lè Jezi Kris ap parèt.  Byenke NOU pa janm wè l, NOU renmen l. Byenke NOU pa wè l kounye a, NOU demontre NOU gen lafwa nan li, e NOU rejwi anpil ak yon jwa moun pa ka esplike e ki estrawòdinè,  piske NOU jwenn rezilta lafwa NOU: delivrans pou nanm NOU. 10  Konsènan delivrans sa a, pwofèt ki te pwofetize sou favè san parèy ki rezève pou NOU an te fouye anpil e yo te fè bonjan rechèch sou sa. 11  Yo pa t sispann chèche konnen ki lè e ki kalite epòk ki gen rapò ak Kris lespri ki te nan yo a t ap endike, lè l t ap bay temwayaj davans konsènan soufrans Kris yo e konsènan glwa ki t ap gen pou vini apre sa. 12  Yo te fè yo konnen se pa t pou tèt yo yo t ap akonpli sèvis ki gen rapò ak bagay moun ki preche NOU bon nouvèl la anonse NOU kounye a avèk lespri sen Bondye te voye sot nan syèl la. Okontrè, se pou NOU menm yo t ap akonpli l. E se bagay sa yo menm zanj yo anvi gade avèk atansyon. 13  Kidonk, prepare lespri NOU pou NOU aji. Rete nan bonsans NOU nèt. Mete espwa NOU nan favè san parèy la, favè yo pral fè NOU nan moman Jezi Kris pral fè konnen kiyès li ye. 14  Tankou timoun ki obeyisan, sispann aji selon dezi NOU te genyen anvan yo, lè NOU te nan inyorans. 15  Men, se pou NOU menm tou NOU vin sen nan tout konduit NOU ann akò ak Sen an ki rele NOU an, 16  paske men sa ki ekri: “NOU dwe sen, paske mwen sen.” 17  Anplis de sa, si ap envoke Papa a ki jije san patipri selon sa chak moun fè, konpòte NOU avèk krent pandan ti tan ap viv kòm etranje nan monn nan. 18  Paske, NOU konnen se pa avèk ajan ak lò, bagay ki ka depafini, NOU te delivre anba fason ap viv ki pa vo anyen NOU te eritye nan men zansèt NOU yo. 19  Men, se avèk yon san ki gen anpil valè, ki tankou san yon ti mouton ki san defo e ki san tach, sa vle di san Kris la. 20  Se vre, yo te konnen l davans, anvan monn nan te fonde*, men li te parèt nan fen tan yo, poutèt NOU menm. 21  Grasa li, NOU kwè nan Bondye, sila a ki te resisite l sot nan lanmò e ki te ba l glwa a, dekwa pou lafwa NOU ak esperans NOU ka nan Bondye. 22  Piske kounye a NOU pirifye nanm NOU lefètke NOU obeyi laverite, e sa fè NOU gen yon afeksyon ki san ipokrizi pou frè yo, se pou NOU youn renmen lòt anpil, ak tout kè NOU. 23  Paske, NOU vin fèt yon lòt fwa ankò, non pa grasa yon semans ki ka gate, men grasa yon semans ki pa ka gate, grasa pawòl Bondye vivan an, li menm ki la pou toutan an. 24  Paske, “tout moun tankou zèb, e tout glwa l tankou yon flè zèb. Zèb la vin sèch, epi flè a tonbe, 25  men, pawòl Jewova rete la pou toutan”. E, “pawòl” sa a se bon nouvèl yo te anonse NOU an.

Nòt anba paj

Gade nòt ki pou Tr 2:9 la.
Gade 2yèm nòt ki pou Mt 25:34 la.