NÒT: Vèsyon sa a mande pou yo itilize Windows 10 pou pi piti.

  • Pran nòt pandan w ap etidye.

  • Kreye etikèt pou w ranje nòt ou yo.

  • Konsève nòt ou yo, etikèt ou yo, sa w pi renmen yo ak makè w yo pou w ka gen yon fichye bakòp.