Koulè yo gen rapò ak uit kategori liv. Yo esplike kategori sa yo nan bwochi Introduction à la Parole de Dieu a, nan kesyon 19 la.