Bemutatófilmek a bibliai könyvekhez

Filmes ismertetők a bibliai könyvekről.

Mózes első könyvének áttekintése

Mózes első könyvéből megtudhatjuk, hogy mi történt az emberi történelem kezdetén, és hogy miért van szenvedés és halál.

Mózes második könyvének áttekintése

Isten kiszabadította az izraelitákat az egyiptomi rabszolgaságból, és nemzetté szervezte őket.

Mózes harmadik könyvének áttekintése

Mózes harmadik könyvében Isten szentségéről olvashatsz, és azt is megtudhatod, miért fontos, hogy mi magunk is szentek legyünk.

Mózes negyedik könyvének áttekintése

Ebből a könyvből megtudhatod, hogy milyen fontos mindig engedelmeskedni Jehovának, és tisztelni azokat, akiket kinevezett, hogy vezessék a népét.

Mózes ötödik könyvének áttekintése

A törvényből, melyet Jehova Izraelnek adott, látszott, hogy mennyire szereti a népét.

Józsué könyvének áttekintése

Az izraeliták Isten segítségével meghódítják az ígéret földjét, és felosztják a törzsek között.

A Bírák könyvének áttekintése

Ez az eseménydús könyv azokról a bátor férfiakról kapta a nevét, akiket Isten felhasznált, hogy megszabadítsa Izraelt az elnyomóitól.

Ruth könyvének áttekintése

Ruth könyve arról szól, hogy milyen önfeláldozóan szerette az özvegy anyósát egy gyászoló fiatalasszony, és hogy hogyan jutalmazta meg őket Jehova.

Ezsdrás könyvének áttekintése

Jehova megtartja az ígéretét, így a népe kiszabadul a babiloni fogságból, és helyreáll az igaz imádat Jeruzsálemben.

Nehémiás könyvének áttekintése

Nehémiás könyvéből értékes tanulságokat vonhat le minden igaz imádó.

Eszter könyvének áttekintése

Eszter napjainak drámai eseményei megerősítik az abba vetett hitünket, hogy Jehova Isten ma is képes kiszabadítani népét a próbákból.

Jób könyvének áttekintése

Mindenkinek próba alá kerül a hite, aki szereti Jehovát. Jób könyve megerősít minket abban, hogy képesek vagyunk hűségesek maradni Istenhez, és támogatni az uralmát.

A Zsoltárok könyvének áttekintése

A Zsoltárok könyve megerősíti, hogy Jehova a legfőbb Úr, megvigasztalja azokat, akik szeretik őt, és megmutatja, hogyan fog megváltozni a világ Isten királysága által.

A Példabeszédek könyvének áttekintése

A Példabeszédek könyvében az élet minden területére kapunk útmutatást Istentől, az üzleti ügyektől kezdve a családi életig.

A Prédikátor könyvének áttekintése

Salamon király összefoglalta, mi az, ami igazán számít az életben, és rámutatott sok olyasmire, amire Isten szerint nem bölcs törekedni.

Az Énekek énekének áttekintése

Vajon miért utal a Biblia úgy Sulamit és a pásztorfiú megingathatatlan szerelmére, mint „Jah lángjára”?

Ézsaiás könyvének áttekintése

Ézsaiás könyve tele van megbízható próféciákkal, amelyek megerősítik a bizalmunkat abban, hogy Jehova mindig állja a szavát, és hogy megmenti a népét.

Jeremiás könyvének áttekintése

Jeremiás a nehézségek ellenére is hűségesen teljesítette a prófétai feladatát. Mit tanulhatnak a példájából a keresztények?

A Siralmak könyvének áttekintése

A Siralmak könyvében Jeremiás próféta kifejezi a Jeruzsálem pusztulása miatti bánatát, és rámutat, hogy Isten irgalmaz azoknak, akik megbánják a bűneiket.

Ezékiel könyvének áttekintése

Ezékiel alázatosan és bátran ellátott minden feladatot, melyet Istentől kapott, még ha nem is volt könnyű. A példája rendkívül értékes a számunkra.

Dániel könyvének áttekintése

Dániel és a társai minden körülmények között ragaszkodtak Jehovához. A példájuk és a megbízható próféciák a javunkra válnak nekünk, akik a vég idején élünk.

Hóseás könyvének áttekintése

Hóseás próféciájából megtanulhatjuk, hogy Jehova irgalmasan bánik a bűnbánó vétkesekkel, és hogy hogyan kell őt imádnunk.

Jóel könyvének áttekintése

Jóel próféta Jehova közelgő napjáról jövendölt, és elmondta, hogyan lehet azt túlélni. A próféciájának ma még nagyobb jelentősége van.

Ámós könyvének áttekintése

Jehova ezt az alázatos férfit egy fontos munkára használta fel. Mit tanulhatunk Ámós példájából?

Abdiás könyvének áttekintése

Ez a Héber iratok legrövidebb könyve. A benne lévő prófécia reményt ad, és egy ígéretet tartalmaz, mely szerint Jehova uralkodási joga igazolva lesz.

Jónás könyvének áttekintése

A próféta elfogadta a fegyelmezést, ellátta a feladatát, és megtanult egy fontos leckét Isten odaadó szeretetéről és irgalmáról. A története neked is tetszeni fog.

Mikeás könyvének áttekintése

Ez az ihletett prófécia megerősítheti a bizalmunkat abban, hogy Jehova csak olyasmit kér tőlünk, ami észszerű és a javunkra válik.

Náhum könyvének áttekintése

Ez a prófécia megerősíti a hitünket, hogy Jehova mindig állja a szavát, és hogy vigaszt nyújt azoknak, akik az ő királyságától várják a békét és a megmentést.

Habakuk könyvének áttekintése

Bízhatunk abban, hogy Jehova mindig tudja, mikor és hogyan mentse meg a népét.

Sofóniás könyvének áttekintése

Miért nem szabad úgy gondolnunk, hogy Jehova ítéletnapja nem fog eljönni?

Aggeus könyvének áttekintése

A prófécia rávilágít, hogy Isten imádatát a saját érdekeink elé kell helyeznünk.

Zakariás könyvének áttekintése

Isten népének a hitét régen számos ihletett látomás és prófécia erősítette meg. Ma ugyanezek a próféciák minket is biztosítanak Jehova támogatásáról.

Malakiás könyvének áttekintése

Ez a prófécia kiemeli, hogy Jehova alapelvei, irgalma és szeretete sohasem változik. Ezenkívül napjainkban is alkalmazható fontos tanulságokat tartalmaz.

Máté evangéliumának áttekintése

Filmes ismertető az első evangéliumról a négy közül.

Márk evangéliumának áttekintése

Márk evangéliuma a legrövidebb a négy evangélium közül. Bepillantást enged abba, hogy milyen uralkodó lesz Jézus Isten királyságában.

Lukács evangéliumának áttekintése

Milyen részleteket jegyzett fel Lukács, amelyeket a másik három evangéliumíró nem?

János evangéliumának áttekintése

János beszámolója megmutatja, hogy mennyire szereti Jézus az embereket, hogy milyen példát mutatott az alázatban, és hogy valóban ő a Messiás, vagyis Isten királyságának a jövőbeli királya.

A Cselekedetek könyvének áttekintése

Az első keresztények keményen fáradoztak azért, hogy mindenféle származású embert Krisztus tanítványává tegyenek. A Cselekedetek könyve segíthet neked, hogy buzgóbban végezd a szolgálatot.

A rómaiaknak írt levél áttekintése

Ebben a levélben Jehova pártatlanságáról olvashatunk, és arról is, hogy milyen fontos hinni Jézus Krisztusban.

A korintusziaknak írt első levél áttekintése

Pál levele ihletett tanácsokat tartalmaz az egységgel, az erkölcsi tisztasággal, a szeretettel és a feltámadásba vetett hittel kapcsolatban.

A korintusziaknak írt második levél áttekintése

Jehova, „az Isten, aki minden helyzetben vigaszt nyújt”, megerősíti és fenntartja a szolgáit.

A galáciaiaknak írt levél áttekintése

Pál galáciaiaknak küldött levele ma éppolyan hasznos, mint amikor íródott. Minden igaz kereszténynek segíthet, hogy hűséges maradjon.

Az efézusiaknak írt levél áttekintése

Ez az ihletett levél rámutat, hogy Istennek az a szándéka, hogy békét és egységet teremtsen Jézus Krisztus által.

A filippieknek írt levél áttekintése

Ha kiálljuk a próbákat, azzal másokat is arra ösztönzünk, hogy tartsanak ki.

A kolosszéiaknak írt levél áttekintése

Örömet szerezhetünk Jehovának, ha alkalmazzuk azt, amit tanulunk, készségesen megbocsátunk másoknak, és elismerjük Jézus szerepét és hatalmát.

A tesszalonikaiaknak írt első levél áttekintése

Fontos, hogy maradjunk ébren szellemi értelemben, győződjünk meg mindenről, szüntelenül imádkozzunk, és bátorítsuk egymást.

A tesszalonikaiaknak írt második levél áttekintése

Pál kiigazít egy téves elképzelést arról, hogy mikor jön el Jehova napja, és bátorítja a testvéreket, hogy maradjon szilárd a hitük.

A Timóteusznak írt első levél áttekintése

Pál apostol azért írta az első levelét Timóteusznak, hogy útmutatást adjon neki gyülekezeti eljárásokról, és hogy figyelmeztesse őt a hamis tanítások és a pénz szeretetének veszélyére.

A Timóteusznak írt második levél áttekintése

Pál arra buzdítja Timóteuszt, hogy teljesen lássa el a szolgálatát.

A Titusznak írt levél áttekintése

Pál a Titusznak írt levelében a krétai gyülekezetek problémáiról beszél, és arról, hogy milyen követelmények vonatkoznak a vénekre.

A Filemonnak írt levél áttekintése

Ebből a rövid, de tartalmas levélből sokat tanulhatunk az alázatról, a kedvességről és a megbocsátásról.

A hébereknek írt levél áttekintése

A keresztények imádata sokkal értékesebb dolgokon alapul, mint amilyenek a földi templomok és az állatáldozatok.

Jakab levelének áttekintése

Jakab élénk szóképekkel tanít meg fontos keresztényi alapelveket.

Péter első levelének áttekintése

Péter első levele arra ösztönöz minket, hogy legyünk tevékenyek, és minden aggodalmunkat vessük Istenre.

Péter második levelének áttekintése

Péter második levele arra buzdít minket, hogy maradjunk hűségesek, miközben várjuk az új eget és az új földet.

János első levelének áttekintése

János a levelében óva int minket az antikrisztusoktól, és segít megértenünk, hogy mit szeressünk, és mit ne.

János második levelének áttekintése

János második levele emlékeztet minket arra, hogy továbbra is az igazságban kell járnunk, és óvakodnunk kell a csalóktól.

János harmadik levelének áttekintése

János harmadik levele megtanítja, mennyire fontos a keresztényi vendégszeretet.

Júdás levelének áttekintése

Segít a keresztényeknek felismerni, hogy kik azok, akik ravaszul megpróbálnak hamis tanításokat és rossz szokásokat behozni a gyülekezetbe.

A Jelenések könyvének áttekintése

A Jelenések könyvében szereplő élénk látomások leírják, hogyan fogja Isten a királysága által megvalósítani az emberiségre és a földre vonatkozó szándékát.