Xpring tsu was too trin is

tsum sekundeer menu xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Hunsrik

On-line Piipel

Lees ti Piipel on-line orer mach te download fom autio fon te Piipel. Ti Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas is een kenaue wërsioon fon te Piipel woo laycht se leese is. Tii këpt kemacht, kans orer in teele, in mee wii hunert xprooche. Mee wii 200 milioone kopiien fon tiise iwer sëtsung sin xon aus keteelt këp.

 

 

Entxultich uns. Ti Naye Wëlt Iwersëtsung këpts nët in tayn xprooch. Piite suuch een anere xprooch aus.

Es këpt was in tiise xprooch in te sayte: