Xpring tsu was too trin is

Tsum Sumaario xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

 LISIOON 3

Wii is ti woerheet fon te Piipel noch mool kefun këp?

Wii is ti woerheet fon te Piipel noch mool kefun këp?

Piipel Xtutënte, im yoer 1870

Ti ëyerst etitsioon fon A Sentinela, 1879

A Sentinela hayt

Ti Piipel hot xon foer heer kesaat, tas noo Kristus sayn toot, falxe leerer teete tswixich ti ëyerste kristen khome, woo ti woerheet fon te Piipel korompiire teete. (Atos 20:29, 30) Kraat soo is tas pasiirt. Tii hon falxe aanpeetung fermixt mit tëm was Yeesus inkelërnt hot. Soo hot tas falxe kristenthum aan kefang. (2 Timóteo 4:3, 4) Wii khëne mëyer hayt sicher sin tas mëyer ti richtiche khëntnis fon te Piipel hon?

Ti tsayt fer Yeehoowa ti woerheet pekhant se mache. Yeehoowa hot xon foer heer kesaat, tas in te ‘lëtste taache ti woere khëntnis teet raychlich pekhant këpe’. (Daniel 12:4) Im yoer 1870, eene kleene krup woo ti woerheet am suuche waar, hot kesiin tas ti lërnunge fon te khëriche nët mit ti Piipel kextimt hon. Soo, hon se aan kefang ti woerheet fon te Piipel se suuche, un Yeehoowa hot se keseechent.

Ufrichtiche mëner hon een tiif un flaysich xtuutium fon te Piipel kemacht. Ti flaysiche Piipel Xtutënte, wii Yeehoowa sayn Tsayer pekhant waare, hon uf een aat xtutiirt wii mëyer pis hayt noch mache. Tii hon ti Piipel theema noo theema xtutiirt. Wii se een Piipel xtël kefun hon, woo xwëyer waar fer se ferxteen, hon se ti auslëyung in anere wersikle kesuucht. Wii se tsu een ferxtëntnis khom sin, woo mit te kans Xrift kextimt hot, hon se tas uf kexrip. Tii hon ti Piipel sich sëlepst aus lëye kelost, soo hon se ti woerheet iwer Kot sayn naame un sayn Raych noch mool kefun. Tii hon aach ferxtan was Kot fer ti mënxe un ti Ëyert foer hot, was tuut mit ti toote pasiire un ti hofnung fom uf xtaye fom toot. Torich tas xtuutium, hon se sich fray kemacht fon fiil falxe klaape un kewoonheete. — João 8:31, 32.

Im yoer 1879, hon ti Piipel Xtutënte ferxtan tas ti tsayt khom waar fer ti woerheet se preetiche soo fiil wii se khënte. Weeche tas, hon se in tëm yoer aan kefang A Sentinela Anunciando o Reino de Jeová se puplitsiire, een piichelche woo mëyer pis hayt noch mache. Hayt, tuun mëyer ti woerheet fon te Piipel in 239 lënter un in nëkst 700 xprooche preetiche. Noch nii waar ‘ti woere khëntnis soo raychlich pekhant’!

  •  Noo Kristus sayn toot, was is mit ti woerheet fon te Piipel pasiirt?

  •  Was hot uns keholf ti woerheet fon Kot sayn Wort noch mool se fine?