Xpring tsu was too trin is

Tsum Sumaario xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

 LISIOON 21

Was is een Petël?

Was is een Petël?

Krafik Apteelung, Nort Amërika

Taytxlant

Keenia

Kolompien

Petël is een hepreeyx naame woo “Kot sayn Haus” petayt. (Gênesis 28:17, 19) Es is eene kuute naame fer ti kepaute fon Yeehoowa sayn Tsayer uf te kans wëlt. Tiise kepaute wëre penuts fer ti preetich aarwayt se tiine un orkanisiire. Ti Rechiirënte Khërperxaft hot sayn haupt sëts in New York, Nort Amërika, un fon tat, tuut se ti aktiwiteete fon te anere filiaale uf phase. Tii woo in Petël tiine, sin wii een kroos familye un tuun tsusamer woone, xafe, ëse un ti Piipel xtutiire. Tës weeche sin se wii “Petël familye” pekhant. — Salmo 133:1.

Een spetsiaal plats woo ti mitkliiter fraywilich un flaysich xafe. In yeete Petël këpts mëner un fraae woo xtark im klaape sin. Ti mëyest tsayt tuun se in Petël tiine fer Kot sayn wile mache un fer ti interëse fon sayn raych xtitse. (Mateus 6:33) Khee eene kriit een loon, awer al kriin een plats fer se woone, leepensmitel un yeete moonat een këlt hilef fer persoonlich khoste se tëke. Yeeter in Petël wërt in kesëtst fer een aarwayt se mache: in skritorien, in te khiich, im ës plats, in te trukeray, in te puuch pineray, im wëxeray, orer sauwer mache, ti kepaute kuut hale un anere tinge mache.

Een plats woo fiil kexaft wërt fer tas preetiche fom Raych mit hëlfe. Te haupste tswëk fon yeete Petël is ti woerheet fon te Piipel fer soo fiil layt wii meechlich is, foer xtële. Tas piichelche is een payxpiil tefun. Es is kexrip këp uner te lënkung fon te Rechiirënte Khërperxaft. Tan is es tsu hunerte fon iwersëtsungs krupe uf te wëlt kexikt këp. Nochter, is es in flote rotatiiwe ketrukt këp, in fiile Petël trukeraye, un tsu lëtst, wërts tsu mee wii 115 tausent kemaynte kexikt. Im kanse ap laaft fer ti puplikatsioone fërtich lose, tuut ti Petël familye een wichtich hilef fer tas haupste këpe, ti preetich fon te kuute aatere. — Marcos 13:10.

  •  Weer tuut in Petël tiine un was fer prowisioone kriin se?

  •  Was fer wichtich aarwayt wërt torich ti aktiwiteete in yeete Petël mit keholf?