Xpring tsu was too trin is

Tsum Sumaario xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

 LISIOON 1

Was fer persoone sin Yeehoowa sayn Tsayer?

Was fer persoone sin Yeehoowa sayn Tsayer?

Teenemark

Taywan

Wenetsueela

Iintia

Wii fiil layt khënst tuu woo Yeehoowa sayn Tsayer sin? Im xtan een nochper, yemant woo mit tich xaft orer in ti xuul keet. Fiilaycht host xon mit eene fon uns iwer ti Piipel kexproch. Awer, weer sin mëyer, un fer was tuun mëyer iwich unsere klaape mit te anere xprëche?

Mëyer sin keweenliche layt. Uner uns finst tuu aarme, rayche un ale sorte layt. Ëtliche fon uns waare xon fon anere relichioone orer hon nët aan Kot keklaapt. Awer, eep mëyer Yeehoowa sayn Tsayer këp sin, hon mëyer al tsayt kehool fer aantlich se xtutiire was ti Piipel inlërnt. (Atos 17:11) Mëyer klaape aan was mëyer kelërnt hon, un soo, hon mëyer uns foer kenom Yeehoowa Kot se loope.

Ti Piipel se xtutiire hëlft uns. Soo wii ti anere layt, tuun mëyer aach propleeme un xwirichkheete mit mache. Awer wën mëyer uns aan xtrënge fer piiplixe printsiipie yeete taach se penutse, tas tuut unser leepe ferpësre. (Salmo 128:1, 2) Tës weeche, tuun mëyer fer ti anere layt xprëche iwer tas kuute tings woo mëyer in te Piipel kelërnt hon.

Mëyer leepe noo tëm was Kot inlërnt. Was Kot torich ti Piipel uns inlërnt, macht tas mëyer uns kuut fine. Tas tuut uns aach aan muute fer kwaliteete wii respëkt, eerlichkheet un kuutheet tsu te anere se wayse. Ti piiplixe printsiipie tuun uns uf muute fer kesunt se leepe un flaysiche aarwayter se sin. Tii tuun uns aach hëlfe fer eeniche familye se hon un aanxtëntich se sin. Mëyer sin sicher tas ‘Kot khee sayt hoolt’, tës weeche, këpts khee rasistixe orer politixe unerxiite woo uns aus naner hale. Unser klaape tuut uns tsusamer hale. Opwool mëyer keweenliche layt sin, sin mer toch een spetsiaal folek. — Atos 4:13; 10:34, 35.

  •  Fer was khan mer saan tas Yeehoowa sayn Tsayer soo wii ti anere sin?

  •  Was fer printsiipie hon Yeehoowa sayn Tsayer torich te Piipel inkelërnt?