Xpring tsu was too trin is

Tsum Sumaario xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

 LISIOON 19

Weer is te troy un ferninftiche sklaaw?

Weer is te troy un ferninftiche sklaaw?

Mëyer al tuun nutse fon te spirituaal leepensmitel kriin

Khorts tsayt foer Yeesus sayn toot, hot ëyer mit fier fon sayn tisiple, Pheeter, Thiako, Yohaanes un Antrë kexproch iwer te sinaal fon te tsayt woo ëyer in te lëtste taache khome teet. Too hot Yeesus was wichtiches kefroot: “Weer is wërklich te troy un ferninftiche sklaaw, woo sayn hër iwer sayn haus knëchte in kesëtst hot, fer tëne ti leepensmitel in te richtiche tsayt këpe?” (Mateus 24:3, 45; Marcos 13:3, 4) Yeesus, te “hër” fon sayn tisiple, hot ti karantii këp, tas ëyer een “sklaaw” in sëtse teet fer imer spirituaal leepensmitel fer ti kristen in te lëtste taache këpe. Weer is te sklaaw?

Es is een kleen krup fon kesalpte tisiple fon Yeesus. Tiise “sklaaw” is itentifitsiirt këp wii ti Rechiirënte Khërperxaft fon Yeehoowa sayn Tsayer. Ëyer teelt fer sayn klaapes priiter ti spirituaal leepensmitel aus. Mëyer prauche te troy sklaaw fer unser ‘teel fon spirituaal leepensmitel in te richtiche tsayt’ kriin. — Lucas 12:42.

Tee tuut Kot sayn familye uf phase. (1 Timóteo 3:15) Yeesus hot fer te sklaaw een wichtich responsapiliteet këp, fer ti aarwayt fon Yeehoowa sayn orkanisatsioon uf te ëyert, se lënke. Fer tas se mache, mise se materiaale tings uf phase, ti preetich aarwayt lënke un uns in lërne torich unsere kemaynte. Te “troy un ferninftiche sklaaw” tuut ti spirituaal leepensmitel aus teele torich puplikatsioone woo mëyer in unsere preetiche penutse un torich prokrame woo in unsere fersamlunge un konkrëse foer kextëlt këpe. Soo, kriin mëyer in te richtiche tsayt was mëyer prauche.

Te sklaaw is troy tsu ti woerheete fon te Piipel un tsu sayn flicht fer ti kuute aatere preetiche; un is ferninftich wayl ëyer mit kluucheet um keet, mit tas tings woo Yeesus uf te Ëyert hot. (Atos 10:42) Yeehoowa tuut tiise aarwayt seechne mit fiil spirituaal leepensmitel un macht tas sayn folek wakst. — Isaías 60:22; 65:13.

  •  Ween hot Yeesus in kesëtst fer spirituaal leepensmitel fer sayn tisiple këpe?

  •  Warom khan mer saan tas te “sklaaw” troy un ferninftich is?