Xpring tsu was too trin is

Tsum Sumaario xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

 LISIOON 5

Was tuust tuu in unsere fersamlunge aan trëfe?

Was tuust tuu in unsere fersamlunge aan trëfe?

Arkentiinien

Siëra Leoa

Pëlkien

Malaasien

Fiil layt hon noo kelos in te khëriche se keen, wayl se khee treest un khee tsufriitiche antworte fer sayn frooche kefun hon. Soo, fer was solst tuu in te kristliche fersamlunge fon Yeehoowa sayn Tsayer keen? Was tuust tuu tat aan trëfe?

Liipe mënxe woo sich eene mit te anere khimere. Im ëyerst yoer hunert, waare ti kristen in kemaynte orkanisiirt un hon sich fersamelt fer Kot aan se peete, ti Xrifte xtutiire un eene te anere aan muute. (Hebreus 10:24, 25) In een liip atmosfëre, hon se kesiin tas se tswixich woere froynte waare: sayn klaapes priiter. (2 Tessalonicenses 1:3; 3 João 14) Mëyer hon ti sëlwich frooheet wayl mëyer tiise payxpiil noo mache.

Orientiirung fer piiplixe printsiipie in unser leepe penutse. Soo wii in ti piiplixe tsayte, mëner, fraae un khiner tuun sich al fersamle. Kwalifitsiirte leerer tuun uns mit hëlfe wii mëyer ti piiplixe printsiipie in unser leepe penutse khëne. (Deuteronômio 31:12; Neemias 8:8) Torich liite un komentaare khëne al sayn klaape wayse. — Hebreus 10:23.

Ti oportuniteet fer tayn klaape aan Kot se xtërke. Te aphostel Phaul hot fer een kemaynt fon sayn taache kexrip: “Ich winxe aarich aych se siin . . . tas mëyer eene te anere aan muute torich unser klaape, soo wii ayre, soo aach mayne.” (Romanos 1:11, 12) Mit unser priiter pay samer in te fersamlunge sin, xtërkt unser klaape un pextimung fer wii kristen se leepe.

Tuu pist inkelaat fer in unser nëkst fersamlung khome un sëlepst siin was in tiise lisioon pexrip is. Tuu wërst hërtslich aan kenom! Es khost niks fer in unser fersamlunge khome un es wëre khee kolëkte kemacht.

  •  Was fer payxpiil tuun unsere kristliche fersamlunge noo mache?

  •  Wii khëne ti fersamlunge uns mit hëlfe?