Xpring tsu was too trin is

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

Was Mënst Tuu Was Noch Khomt?

Was Mënst Tuu Was Noch Khomt?

Meecht ti wëlt . . .

  • soo plaype wiis is? 

  • xlëchter këpe? 

  • pëser këpe? 

WAS SAAT TI PIIPEL

“Kot . . . tuut yeete treene fon tëne sayn aue ap trokne un es këpt kheen toot mee, kheen trauer, kheen krayxe un kheen phayn. Ti friiriche tings sin rom kang.”— Revelação (Apocalipse) 21:3, 4,Tradução do Novo Mundo.

FER WAS IS TAS KUUT SE WISE

Tuu khanst tan . . .

een kexayt aarwat hon woo frooheet pringt.— Isaías 65:21-23.

oone krankheet un oone phayn leepe. — Isaías 25:8; 33:24.

mit tayn parente un froynte, een froo un eewich leewe hon.— Salmo 37:11, 29.

 KHËNE MËYER WËRKLICH KLAAPE WAS TI PIIPEL SAAT?

Yaa, wëche tswaay atikle:

  • Kot khan mache was Ëyer ferxproch hot.  In te Piipel, ploos Yeehoowa is “te Alemëchtiche” kenënt, wayl tëm sayn macht kheen ën hot. (Revelação 15:3) Tës wëche, sin mëyer uns sicher tas Kot fon te wëlt een pësere plats mache khan, soo wii Ëyer ferxproch hot. Wii ti Piipel saat: “ales is meechlich fer Kot”. — Mateus 19:26.

  • Kot wil mache was Ëyer ferxproch hot . Als payxpiil, ­Yeehoowa hot “ferlangre” fon te layt woo toot sin un wil se ins leewe tsurik pringe.— Jó 14:14, 15.

Ti Piipel saat aach tas Kot sayne soon, Yeesus, ti kranke keheelt hot. Fer was hot ëyer tas kemacht? Wayl tee tas wërklich mache wolt. (Marcos 1:40, 41) Yeesus hot ti sëlwiche kwaliteete ketsaycht, woo sayne Fater hot. Tës wëche, wolt ëyer te layt hëlfe. — João 14:9.

Soo, khëne mëyer uns sicher sin tas Yeehoowa un Yeesus uns hëlfe wole een frooe leewe se kriin. — Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9.

 TËNK MOOL NOO

Wii tuut Kot ti wëlt ferpësre?

Ti Piipel këpt ti antwort in MATEUS 6:9, 10 un DANIEL 2:44.