1. Warom hot Kot fom friirich Israël een orkaniseert natsioon kemacht?

Kot hot Apraham sayn nookhomer orkaniseert, fon tëne een natsioon kemacht un een samlung fon kesëtse tëne këp. Tee hot tii natsioon “Israël” kenënt, un hot tëne es flicht këp fer ti woere aanpeetung un sayn wort se xitse. (Salmo 147:19, 20) Soo, khonte layt fon ale natsioone, seechne torich Israël kriin. —Lees Gênesis 22:18.

Kot hot ti israëliter raus kesuucht fer sayn tsayer se sin. Tëne sayn kexicht hëleft ferxteen wii ti layt nutse kriin, wën se Kot sayn kesëtse aan heere. (Deuteronômio 4:6) Soo, torich ti israëliter, khonte anere aach te woere Kot khëne lërne. —Lees Isaías 43:10, 12.

2. Warom sin ti woere kristen orkaniseert?

Mit te tsayt, hot ti Israël natsioon sayn froyntxaft mit Kot ferloer, un in tëm plats hot Yeehoowa ti kristen kemaynt inkextëlt. (Mateus 21:43; 23:37, 38) Hayt, uf te israëliter sayn xtëlung, sin ti woere kristen woo tiine wii Yeehoowa sayn tsayer. —Lees Atos 15:14, 17.

Yeesus, hot tii woo tëm noo mache, orkaniseert fer preetiche un tisiple in ale natsioone mache. (Mateus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Hayt, in te lëtste taache fom wëlt systeem, khomt tiise preeticht aarwat aan te heeste phunk. Es is es ëyerste mool im mënxe kexicht, woo Yeehoowa milioone layt fon ale natsioone, in te woere aanpeetung eenich kemacht hot. (Apocalipse 7:9, 10) Ti woere kristen sin orkaniseert fer eene em aner se hëlfe un koraaj se këpe. In te kans wëlt wayt, hon se in erer fersamlunge, es sëlwich in lërnung prokram. —Lees Hebreus 10:24, 25.

 3. Wii hot ti orkanisatsioon fon Yeehoowa sayn Tsayer, in te motërne tsayte, aankefang?

In te yoore 1870, een kleene krup fon Piipel xtutënte hot piiplixe woerheete woo xon lang tsayt ferkës waare, noch mool aus kekluucht. Tii wuste tas Yeesus ti kemaynt orkaniseert hat fer se preetiche. Soo, hon se een internatsionaal preeticht aarwat fom Raych aankefang. Tsayt 1931, nëner se sich Yeehoowa sayn Tsayer. —Lees Atos 1:8; 2:1, 4, 11; 5:42.

4. Wii sin Yeehoowa sayn Tsayer orkaniseert?

In te ëyerste hunert yoore, in fiil lënter, hon ti kemaynte nutse kriit fon een sentraal Rechiirente Khërwerxaft, woo Yeesus soo wii te hauspte fon te kemaynt, aan kenom hon. (Atos 16:4, 5) Hayt, mim sëlwiche aat, wëre Yeehoowa sayn Tsayer keholef torich een Rechiirente Khërwerxaft, woo ferxtëntiche ëlteste tepay sin. Tii tuun Yeehoowa sayn Tsayer sayn filiaale noo kuke. Tiise filiaale tuun iwersëtsunge mache, truke un materiaal aus teele fer piiplixe xtuutiums in mee wii 600 xprooche se mache. Soo, khan tas Rechiirente Khërwerxaft piiplix koraaj un orientiirung këpe fer mee wii 100 tausent kemaynte in te kans wëlt. In yeete kemaynt, këpts kwalifitseerter mëner woo wii ëlteste tiine un tuun hërtslich Kot sayn hërter uf phase. —Lees 1 Pedro 5:2, 3.

Yeehoowa sayn Tsayer sin orkaniseert fer ti kuute aatere preetiche un tisiple mache. Tii tuun haus tsu haus preetiche, soo wii ti aphostele es kemacht hon. (Atos 20:20) Tuun sich aach aan piite fer ti Piipel se lërne mit eerliche layt woo ti woerheet kërn hon. Awer ti Yeehoowa sayn Tsayer sin nët ploos een orkanisatsioon. Sin een familye woo een liipe fater hot. Sin priiter woo eene sich mim aner khimert. (2 Tessalonicenses 1:3) Yeehoowa sayn tiiner sin orkaniseert fer Kot se loope un te anere se hëlfe, soo, sin se ti froost familye uf te Ëyert. —Lees Salmo 33:12; Atos 20:35.