Xpring tsu was too trin is

Tsum Sumaario xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

Wii mer tas piichelche am pëste penutse khan

Wii mer tas piichelche am pëste penutse khan

Tiise piichelche hëleft tëyer tas froheet se hon fer fon Kot sayn Wort, ti Piipel, se xtutiire. Ti referënse am ën fon te apsatse wayse woos tuu, in tayn Piipel, khanst ti antworte fon te tunkel kexripner frooche fine.

Wëns tuu ti Piipel tëkste leest, kuk wii tii ti antworte fer tiise frooche këpe. Yeehoowa sayn Tsayer khëne tëyer hëlfe pëser se ferxteen was ti tëkste saan wole. —Lees Lucas 24:32, 45.

Noote: Ti kanse puplikatsioone woo in tiise piichelche kenënt sin, sin fon Yeehoowa sayn Tsayer puplitsiirt këp.