Xpring tsu was too trin is

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

Woo khëne mëyer ti antworte fer ti frooche fom leewe fine?

Woo khëne mëyer ti antworte fer ti frooche fom leewe fine?

Khëne mëyer se . . .

  • in te xuul fine? 

  • in te filosofii fine? 

  • in te Piipel fine? 

 EEN PIIPEL XRAYWER HOT FER KOT FERLANGT

“Këp meer ferxtëntnis . . . Tayn wort is ti woerheet.”—Salmo 119:144, 160, Tradução do Novo Mundo.

Ti Piipel këpt fer milioone layt ti antworte.

Teest tuu kërn eene fon tëne sin?

Te site jw.org khan teer hëlfe.

LEES on-line

 WAS FER A FROOCH FON TËNE MACHT TEER MEE KETANKE?

^ apsats 15 Tuu khanst aach anere wiiteos in Portukeesix, Taytx un in fiil anere xprooche kuke..

^ apsats 21 Tuu khanst tii un anere piicher un piichelcher in Portukeesix, Taytx un in fiil anere xprooche fine..

^ apsats 22 Tuu khanst tii un anere piicher un piichelcher in Portukeesix, Taytx un in fiil anere xprooche fine..