Unsere piiplixe piichelcher këpts in mee wii 200 xprooche fer download se mache. Torich piiplixe profetsiie, tuut Te Wachthurm uns aus leye was in unser taache in te wëlt paseert. Te tuut ti layt mit te kuute otere fon Kot sayn Raych treeste un tuut uns aan muute aan Yeesus Kristus se klaawe. Wacht Uf! tuut uns ausleye wii mëyer mit unsere propleeme, in unser taache, umkeen khëne un xtërkt unser klaawe tas Kot een friitlich un sichere naye wëlt pringt, soo wii Ëyer es ferxproch hot.