Xpring tsu was too trin is

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

Unser Kristlich Leepe un Tiinst — Fersamlungs Hëftche

Tas Hëftche fon te Leepe un Tiinst Fersamlung pringt tas prokram un atikele fer ti Piipel leesung fon te woch un was mer in een fon te fersamlunge fon Yeehoowa sayn tsayer xtutiire tuun.

 

Entxultich uns, tiise on-line aartikle këpts nët in tayn xprooch.

Es këpt was in tiise xprooch in te sayte: