Tekstualni sadržaj uvijek vam je dostupan, čak i kad niste spojeni na internet. Kad ste spojeni na internet, dotaknite izraz koji želite čuti kako biste pokrenuli audiosnimku. Da biste preuzeli audiosnimke i videosnimke za korištenje bez spajanja na internet, dodirnite ikonu za preuzimanje. Da biste preuzeli sve audiosadržaje ili videosadržaje za ciljni jezik, otiđite na izbornik za jezik i dodirnite opciju Download All (Preuzmi sve) koja se nalazi pored željenog jezika.