Nehemija 12:1-47

12  Ovo su svećenici i leviti koji su došli sa Zerubabelom,+ sinom Šealtielovim,+ i s Ješuom:+ Seraja, Jeremija, Ezra,  Amarija,+ Maluk, Hatuš,  Šekanija, Rehum, Meremot,  Ido, Ginetoj, Abija,  Mijamin, Maadija, Bilga,  Šemaja,+ Jojarib, Jedaja,+  Salu,* Amok,+ Hilkija i Jedaja.+ To su bili poglavari svećenički i braća njihova u danima Ješue.+  A leviti su bili Ješua,+ Binuj,+ Kadmiel,+ Šerebija, Juda i Matanija,+ koji je s braćom svojom ravnao pjevanjem zahvalnica.  Bakbukija i Uni, braća njihova, stajali su nasuprot njima na stražarskoj dužnosti. 10  A Ješui se rodio Jojakim,+ Jojakimu se rodio Elijašib,+ a Elijašibu se rodio Jojada.+ 11  Jojadi se rodio Jonatan, a Jonatanu se rodio Jadua.+ 12  U danima Jojakima svećenici, poglavari rodova,+ bili su ovi: od doma Serajina+ Meraja, od Jeremijina Hananija, 13  od Ezrina+ Mešulam, od Amarijina Johanan,* 14  od Malukijeva Jonatan, od Šebanijina+ Josip, 15  od Harimova+ Adna, od Merajotova Helkaj, 16  od Idova Zaharija, od Ginetonova Mešulam, 17  od Abijina+ Zikri, od Minjaminova*...* od Moadijina Piltaj, 18  od Bilgina+ Šamua, od Šemajina Jonatan,* 19  od Jojaribova Matenaj, od Jedajina+ Uzi, 20  od Salajeva Kalaj, od Amokova Eber, 21  od Hilkijina Hašabija, od Jedajina+ Netanel. 22  U danima Elijašiba,+ Jojade,+ Johanana i Jadue+ bili su popisani leviti, poglavari rodova, a i svećenici, sve do kraljevanja Darija Perzijanca. 23  Sinovi Levijevi, poglavari rodova,+ bili su popisani u ljetopisima sve do vremena Johanana, sina Elijašibova. 24  A poglavari levitski bili su Hašabija, Šerebija+ i Ješua, sin Kadmielov.+ Braća njihova stajala su nasuprot njima da upućuju hvale i zahvalnice, po zapovijedi+ Davida, čovjeka Božjeg, jedna straža uz drugu stražu. 25  Matanija,+ Bakbukija, Obadija, Mešulam, Talmon i Akub+ čuvali su stražu kao vratari,+ stražarili su kod spremišta blizu vrata. 26  Oni su živjeli u danima Jojakima,+ sina Ješue,+ sina Josadakova,+ i u danima upravitelja Nehemije+ i svećenika Ezre,+ prepisivača.+ 27  Kad se održavala svečanost+ povodom podizanja jeruzalemskoga zida, tražili su levite da ih iz svih mjesta njihovih dovedu u Jeruzalem da se održi svečanost u veselju sa zahvalnicama+ i pjesmom,+ uz činele, psaltire i harfe.+ 28  I skupili su se sinovi pjevača iz Jordanske doline,*+ iz svih krajeva oko Jeruzalema, iz sela u kojima žive Netofljani,+ 29  iz Bet-Gilgala+ i iz polja oko Gebe+ i Azmaveta,+ jer pjevači su sebi sagradili sela+ oko Jeruzalema. 30  Svećenici i leviti očistili su sebe,+ a zatim su očistili narod,+ vrata+ i zid.+ 31  Potom sam izveo knezove+ Judine na zid. I postavio sam dva velika zbora za pjevanje zahvalnica+ i povorke. Jedan je išao nadesno zidom prema Smetlišnim vratima.+ 32  A za njima su išli Hošaja i polovina knezova Judinih, 33  zatim Azarija, Ezra, Mešulam, 34  Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija; 35  a od sinova svećeničkih s trubama:+ Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura,+ sina Asafova,+ 36  i braća njegova Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda i Hanani s glazbalima+ Davida, čovjeka Božjeg. Prepisivač Ezra+ išao je pred njima. 37  A kod Izvorskih vrata+ krenuli su pravo uz Stepenice+ Davidova grada+ zidnim usponom iznad doma Davidova, pa sve do Vodenih vrata+ na istoku. 38  Drugi zbor što je pjevao zahvalnice+ išao je ispred, a za njim ja i polovina naroda, zidom iznad Kule krušnih peći+ do Širokog zida,+ 39  zatim iznad Efrajimovih vrata+ k Vratima staroga grada,+ pa k Ribljim vratima,+ Hananelovoj kuli+ i Kuli Meahu,+ pa do Ovčjih vrata.+ I stali su kod Stražarskih vrata. 40  Naposljetku su oba zbora što su pjevala zahvalnice+ stala kod doma+ pravoga Boga, a isto tako i ja i polovina namjesnika sa mnom,+ 41  i svećenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Zaharija, Hananija s trubama,+ 42  zatim Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan,* Malkija, Elam i Ezer. A pjevači su pjevali+ s nadglednikom svojim Izrahijom. 43  I toga su dana prinosili velike žrtve+ i radovali se,+ jer im je pravi Bog dao da se raduju velikom radošću.+ Radovale su se i žene+ i djeca,+ tako da se radost Jeruzalema čula nadaleko.+ 44  Toga su dana bili postavljeni i ljudi da nadgledavaju spremišta+ za zalihe, za priloge,+ za prvine+ i za desetine,+ da se u njih s gradskih polja skuplja dio koji zakon propisuje+ za svećenike i levite,+ jer se narod Judin radovao zbog svećenika i levita+ koji su bili u službi. 45  I stali su izvršavati dužnosti svoje+ prema Bogu svojemu te službu očišćenja za koju su bili zaduženi,+ a isto tako i pjevači+ i vratari,+ prema zapovijedi Davida i Salamuna, sina njegova. 46  Jer je već otprije, još od Davidovih i Asafovih dana, bilo poglavara pjevačkih,+ pjesama hvale i zahvalnosti Bogu.+ 47  I sav je Izrael u danima Zerubabela+ i u danima Nehemije+ davao dio pjevačima+ i vratarima,+ koliko im je svaki dan trebalo. I odvajali su posvećeni dio za levite,+ a leviti su odvajali posvećeni dio za sinove Aronove.

Bilješke

Vjerojatno ista osoba kao i Salaj u 20. retku.
Ili: “Jehohanan”.
U 5. retku “Mijamin”.
U hebrejskom tekstu ovdje nedostaje ime.
Ili: “Jehonatan”.
Vidi bilješku za 1Mo 13:10.
Ili: “Jehohanan”.