Ezra 2:1-70

2  A ovo su sinovi one pokrajine,+ izgnanici koji su se vratili iz zarobljeništva,+ koje je Nebukadnezar, kralj babilonski, odveo u izgnanstvo+ u Babilon, a koji su se kasnije vratili+ u Jeruzalem i u Judu,+ svaki u svoj grad,  oni koji su pošli sa Zerubabelom,+ Ješuom,*+ Nehemijom, Serajom,*+ Reelajom,* Mordokajem, Bilšanom, Misparom,* Bigvajem, Rehumom* i Baanahom. Ovo je broj ljudi od naroda Izraelova:  sinova Paroševih+ dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva;  sinova Šefatijinih+ tri stotine sedamdeset i dva;  sinova Arahovih+ sedam stotina sedamdeset i pet;  sinova Pahat-Moabovih,+ od sinova Ješuinih i Joabovih,+ dvije tisuće osam stotina i dvanaest;  sinova Elamovih+ tisuću dvije stotine pedeset i četiri;  sinova Zatuovih+ devet stotina četrdeset i pet;  sinova Zakajevih+ sedam stotina i šezdeset; 10  sinova Banijevih*+ šest stotina četrdeset i dva; 11  sinova Bebajevih+ šest stotina dvadeset i tri; 12  sinova Azgadovih+ tisuću dvije stotine dvadeset i dva; 13  sinova Adonikamovih*+ šest stotina šezdeset i šest; 14  sinova Bigvajevih+ dvije tisuće pedeset i šest; 15  sinova Adinovih+ četiri stotine pedeset i četiri; 16  sinova Aterovih,+ od Ezekije, devedeset i osam; 17  sinova Besajevih+ tri stotine dvadeset i tri; 18  sinova Jorinih* stotinu i dvanaest; 19  sinova Hašumovih+ dvije stotine dvadeset i tri; 20  sinova Gibarovih*+ devedeset i pet; 21  ljudi iz Betlehema+ stotinu dvadeset i tri; 22  ljudi iz Netofe+ pedeset i šest; 23  ljudi iz Anatota+ stotinu dvadeset i osam; 24  ljudi iz Azmaveta+ četrdeset i dva; 25  ljudi iz Kirijat-Jearima,+ Kefire i Beerota sedam stotina četrdeset i tri; 26  ljudi iz Rame+ i Gebe+ šest stotina dvadeset i jedan; 27  ljudi iz Mikmasa+ stotinu dvadeset i dva; 28  ljudi iz Betela+ i Aja+ dvije stotine dvadeset i tri; 29  ljudi iz Neba*+ pedeset i dva; 30  ljudi iz Magbiša stotinu pedeset i šest; 31  sinova drugog Elama+ tisuću dvije stotine pedeset i četiri; 32  sinova Harimovih+ tri stotine i dvadeset; 33  ljudi iz Loda,+ Hadida+ i Ona+ sedam stotina dvadeset i pet; 34  ljudi iz Jerihona+ tri stotine četrdeset i pet; 35  sinova Senaahovih+ tri tisuće šest stotina i trideset. 36  Svećenika:+ sinova Jedaje+ iz doma Ješuina+ devet stotina sedamdeset i tri; 37  sinova Imerovih+ tisuću pedeset i dva; 38  sinova Pašhurovih+ tisuću dvije stotine četrdeset i sedam; 39  sinova Harimovih+ tisuću i sedamnaest. 40  Levita:+ sinova Ješuinih+ i Kadmielovih,+ od sinova Hodavijinih,+ sedamdeset i četiri. 41  Pjevača: sinova Asafovih+ stotinu dvadeset i osam. 42  Sinova vratara: sinova Šalumovih,+ sinova Aterovih,+ sinova Talmonovih,+ sinova Akubovih,+ sinova Hatitinih+ i sinova Šobajevih, ukupno stotinu trideset i devet. 43  Netina:*+ sinova Sihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih,+ 44  sinova Kerosovih, sinova Siahinih,* sinova Padonovih,+ 45  sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Akubovih, 46  sinova Hagabovih, sinova Šalmajevih,+ sinova Hananovih, 47  sinova Gidelovih, sinova Gaharovih,+ sinova Reajinih, 48  sinova Resinovih,+ sinova Nekodinih, sinova Gazamovih, 49  sinova Uzinih, sinova Paseahovih,+ sinova Bezajevih, 50  sinova Asninih, sinova Meunimovih, sinova Nefusimovih,*+ 51  sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih,+ 52  sinova Baslutovih,* sinova Mehidinih, sinova Haršinih,+ 53  sinova Barkosovih, sinova Siserinih, sinova Temahovih,+ 54  sinova Nesiahovih, sinova Hatifinih.+ 55  Sinova slugu Salamunovih:+ sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Perudinih,*+ 56  sinova Jalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih,+ 57  sinova Šefatijinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Hasebajimovih, sinova Amijevih.*+ 58  Svih netina+ i sinova slugu Salamunovih bilo je tri stotine devedeset i dva.+ 59  A ovo su oni koji su pošli iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adona i Imera, a nisu mogli kazati koji je dom otaca njihovih i koje je porijeklo njihovo,+ jesu li od Izraela: 60  sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini,+ njih šest stotina pedeset i dva. 61  A od sinova svećeničkih:+ sinovi Habajini, sinovi Hakosovi,+ sinovi Barzilaja+ koji je uzeo za ženu jednu od kćeri Barzilaja+ Gileadovca, pa je bio prozvan njihovim imenom. 62  Oni su tražili po rodoslovnim popisima da bi dokazali svoje porijeklo, ali nisu se našli i zato su bili isključeni iz svećeničke službe kao da su okaljani.+ 63  I tiršata*+ im je zabranio jesti+ od najsvetijih stvari sve dok ne stupi u službu svećenik s Urimom+ i Tumimom.* 64  Sva je zajednica* ukupno+ brojila četrdeset dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,+ 65  ne računajući njihove robove i robinje, kojih je bilo sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine pjevača i pjevačica.+ 66  Imali su sedam stotina trideset i šest konja, dvije stotine četrdeset i pet mula,+ 67  četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.+ 68  I kad su došli do doma Jehovina,+ koji je u Jeruzalemu,+ neki od poglavara+ rodova+ dragovoljno+ su prilagali za dom pravoga Boga, da bi bio podignut na svome mjestu.+ 69  Prema svojim su mogućnostima dali u riznicu za gradnju šezdeset i jednu tisuću drahmi* zlata,+ pet tisuća mina* srebra+ i stotinu svećeničkih haljina.+ 70  Svećenici, leviti i neki iz naroda,+ pjevači, vratari i netini nastanili su se u svojim gradovima. Sav Izrael nastanio se u svojim gradovima.+

Bilješke

U Hg 1:1 i Za 3:1 “Jošua”.
U Ne 7:7 “Azarija”.
U Ne 7:7 “Raamija”.
U Ne 7:7 “Misperet”.
U Ne 7:7 “Nehum”.
U Ne 7:15 “Binuj”.
U Ne 10:16 “Adonija”.
U Ne 7:24 “Harif”.
U Ne 7:25 “Gibeon”.
U Ne 7:33 “iz drugog Neba”.
Vidi bilješke za 4Mo 3:9 i 1Lje 9:2.
U Ne 7:47 “Sia”.
U Ne 7:52 “Nefušesim”.
U Ne 7:54 “Baslit”.
U Ne 7:57 “Perida”.
U Ne 7:59 “Amon”.
Perzijska titula upravitelja pokrajine.
Vidi bilješku za 2Mo 28:30.
Hebrejski: kahal. Vidi bilješku za 2Mo 12:6.
Općenito se smatra da je drahma jednaka zlatnom perzijskom dariku koji je težio 8,4 grama. Ova se drahma razlikuje od one spomenute u grčkim knjigama Biblije. Vidi dodatak 13.
Mina je težila 570 grama. Ova se mina razlikuje od one spomenute u grčkim knjigama Biblije. Vidi dodatak 13.