Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Ezra 10:1-44

10  Kad se Ezra pomolio+ i priznao grijehe,+ plačući i ležeći+ pred domom+ pravoga Boga, skupilo se oko njega vrlo veliko mnoštvo Izraelaca, muškaraca, žena i djece, i narod je gorko plakao.  Tada je Šekanija, sin Jehielov,+ od sinova Elamovih,+ odgovorio Ezri: “Mi smo postupili nevjerno prema Bogu našemu uzimajući sebi žene tuđinke iz drugih naroda.*+ Ali još ima nade+ za Izraela.  Sklopimo sada savez+ s Bogom našim: obećajmo da ćemo, prema odluci Jehove, Boga našega, i onih koji se boje+ zapovijedi+ njegove, otpustiti+ sve žene tuđinke i djecu koju su rodile, tako da se postupi po zakonu.+  Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uz tebe! Budi jak i kreni na posao!”  Tada je Ezra ustao i zakleo+ glavare svećeničke, levite i sve Izraelce da učine kako je bilo rečeno. I zakleli su se.  I Ezra je ustao ispred doma pravoga Boga i otišao u blagovaonicu+ Johanana,* sina Elijašibova. Premda je ušao onamo, nije jeo kruha+ niti je pio vode, jer je tugovao+ zbog nevjernosti onih što su se vratili iz izgnanstva.  Potom su oglasili po svoj zemlji Judinoj i po Jeruzalemu da se svi povratnici iz izgnanstva+ skupe u Jeruzalemu.  A tko god ne bi došao+ za tri dana prema odluci knezova+ i starješina, zaplijenit+ će mu se sve imanje njegovo,* a on će biti odvojen+ od zajednice onih što su se vratili iz izgnanstva.  Tako su se svi ljudi od Jude i Benjamina za tri dana skupili u Jeruzalemu, to jest devetoga mjeseca,+ dvadesetoga dana toga mjeseca. I sav je narod sjedio na otvorenome pred domom pravoga Boga, dršćući zbog svega što se dogodilo i zbog kiše.+ 10  Na koncu je svećenik Ezra ustao i rekao im: “Vi ste postupali nevjerno uzimajući sebi žene tuđinke+ i tako ste umnožili krivnju Izraelovu.+ 11  Ali sada priznajte grijeh+ Jehovi, Bogu praotaca svojih, i izvršite volju njegovu+ te se odvojite od drugih naroda i od žena tuđinki!”+ 12  Nato je sva zajednica odgovorila jakim glasom: “Učinit ćemo onako kako si nam rekao.+ 13  Ali naroda je mnogo, a sada je vrijeme kiša i ne može se stajati vani. Osim toga, taj posao ne može se završiti u dan ili dva, jer teško smo u tome sagriješili. 14  Zato te sada molimo da knezovi+ naši zastupaju svu zajednicu, i neka svi iz gradova naših koji su sebi uzeli žene tuđinke dođu u određeno vrijeme i s njima starješine i suci svakoga grada, sve dok ne odvratimo od sebe usplamtjeli gnjev Boga našega koji smo ovime izazvali.” 15  Međutim, Jonatan, sin Asahelov, i Jahzeja, sin Tikvin, usprotivili su se tome,+ a podupirali su ih leviti Mešulam i Šabetaj.+ 16  Ali povratnici iz izgnanstva+ učinili su kako je bilo rečeno. Svećenik Ezra i poglavari rodova po domovima otaca svojih,+ svi poimence, odvojili su se i počeli zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca+ da sve ispitaju.+ 17  I do prvoga dana prvoga mjeseca završili su sa svima koji su sebi uzeli žene tuđinke.+ 18  A našlo se da su i neki od sinova svećeničkih+ uzeli sebi žene tuđinke: od sinova Ješue,+ sina Josadakova,+ i braće njegove Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija. 19  Ali oni su pružili ruku svoju i tako obećali da će otpustiti žene svoje i da će, zato što su krivi,+ prinijeti ovna+ iz stada za krivnju svoju. 20  Od sinova Imerovih+ Hanani i Zebadija; 21  od sinova Harimovih+ Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija; 22  od sinova Pašhurovih+ Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Eleasa. 23  Od levita Jozabad, Šimi, Kelaja (to jest Kelita), Petahija, Juda i Eliezer; 24  od pjevača Elijašib; od vratara Šalum, Telem i Uri. 25  A od Izraela, od sinova Paroševih+ Ramija, Izija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja; 26  od sinova Elamovih+ Matanija, Zaharija, Jehiel,+ Abdi, Jeremot i Ilija; 27  od sinova Zatuovih+ Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza; 28  od sinova Bebajevih+ Johanan,* Hananija, Zabaj i Atlaj; 29  od sinova Banijevih Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Jeremot; 30  od sinova Pahat-Moabovih+ Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše; 31  od sinova Harimovih+ Eliezer, Išija, Malkija,+ Šemaja, Šimon, 32  Benjamin, Maluk i Šemarija; 33  od sinova Hašumovih+ Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše i Šimi; 34  od sinova Banijevih Maadaj, Amram, Uel, 35  Benaja, Bedeja, Keluhi, 36  Vanija, Meremot, Elijašib, 37  Matanija, Matenaj i Jaasaj; 38  od sinova Binujevih Šimi, 39  Šelemija, Natan, Adaja, 40  Maknadbaj, Šašaj, Šaraj, 41  Azarel, Šelemija, Šemarija, 42  Šalum, Amarija i Josip; 43  od sinova Nebovih Jeiel, Matitija, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel i Benaja. 44  Svi su oni uzeli sebi žene tuđinke,+ ali otpustili su i žene i sinove njihove.

Bilješke

“Drugih naroda” (i u 11. retku) — doslovno: “narodâ zemlje” (množina od hebrejskog izraza am haarec).
Ili: “Jehohanana”.
Ili: “sve imanje njegovo bit će herem”. Vidi bilješku za 2Mo 22:20.
Ili: “Jehohanan”.