Djela apostolska 13:1-52

13  A u skupštini u Antiohiji bili su proroci+ i učitelji: Barnaba, Šimun zvan Niger, Lucije Cirenac,+ Manahen, koji se školovao s tetrarhom* Herodom,* i Savao.  Dok su jednom vršili službu+ Jehovinu i postili, sveti duh je rekao: “Odvojite mi Barnabu i Savla+ za djelo na koje sam ih pozvao!”  I nakon što su postili i molili se, položili su ruke+ na njih i otpustili ih.  Tako su oni, poslani od svetog duha, otišli u Seleuciju, a odande su otplovili na Cipar.  Došavši u Salaminu, počeli su objavljivati riječ Božju u židovskim sinagogama. Imali su i Ivana+ za pomoćnika.  A kad su prošli cijeli otok do Pafa, naišli su na nekog vračara, lažnog proroka,+ Židova imenom Barjesus,  koji je bio s prokonzulom* Sergijem Pavlom, razboritim čovjekom. Ovaj je pozvao k sebi Barnabu i Savla i zamolio je da čuje riječ Božju.  No Elima, vračar (to je, naime, značenje njegovog imena), usprotivio im se,+ nastojeći prokonzula odvratiti od vjere.  A Savao, zvan i Pavao, ispunivši se svetim duhom, prodorno ga je pogledao 10  i rekao: “Sine Đavlov,+ pun svakojake prijevare i pakosti, neprijatelju svake pravednosti, zar nećeš prestati iskrivljavati prave puteve Jehovine? 11  I zato, evo, ruka Jehovina dolazi na tebe: oslijepjet ćeš i neko vrijeme nećeš vidjeti sunca.” I odmah je na njega pala gusta magla i tama, te je hodao uokolo tražeći ljude da ga vode za ruku.+ 12  Tada je prokonzul,+ vidjevši što se dogodilo, postao vjernik, jer ga je zadivilo učenje Jehovino. 13  A Pavao i oni koji su bili s njim isplovili su iz Pafa i stigli u Pergu u Pamfiliji.+ Ali Ivan+ ih je napustio i vratio se+ u Jeruzalem. 14  A oni su otišli iz Perge i došli u Antiohiju u Pizidiji te na dan subotnji* ušli u sinagogu+ i sjeli. 15  Nakon javnog čitanja Zakona+ i Prorokâ predstojnici+ sinagoge poslali su po njih, govoreći: “Ljudi, braćo, ako imate koju riječ ohrabrenja za narod, recite!” 16  Nato je Pavao ustao, dao znak rukom+ i rekao: “Ljudi, Izraelci i vi ostali koji se bojite Boga, čujte!+ 17  Bog naroda ovoga, Izraela, izabrao je praoce naše i uzvisio je narod dok su bili došljaci u zemlji egipatskoj te ih je izveo iz nje rukom uzdignutom.+ 18  I oko četrdeset godina+ podnosio ih je u pustinji. 19  Nakon što je pobio sedam naroda u zemlji kanaanskoj, razdijelio je ždrijebom zemlju njihovu.+ 20  Sve se to zbilo za oko četiri stotine i pedeset godina. Nakon toga dao im je suce do proroka Samuela.+ 21  A tada su zatražili kralja+ i Bog im je na četrdeset godina dao Šaula, sina Kiševa, čovjeka iz plemena Benjaminova.+ 22  Nakon što ga je svrgnuo,+ za kralja im je podigao Davida,+ o kojem je posvjedočio: ‘Našao sam Davida, sina Jišajeva,+ čovjeka po srcu svojemu,+ koji će učiniti sve što želim.’+ 23  Iz njegova potomstva+ Bog je po obećanju svojemu doveo Izraelu spasitelja,+ Isusa. 24  Prije njegova dolaska+ Ivan+ je propovijedao cijelom izraelskom narodu da se trebaju krstiti u znak pokajanja. 25  A kad je Ivan dovršavao svoju službu, govorio je: ‘Što mislite, tko sam ja? Ja nisam onaj za kojega me smatrate. Nego za mnom, evo, dolazi onaj kome ja nisam dostojan odvezati sandale na nogama.’+ 26  Ljudi, braćo, sinovi loze Abrahamove i ostali među vama koji se boje Boga, nama je poslana ta vijest o spasenju.+ 27  Jer stanovnici Jeruzalema i poglavari njihovi nisu ga prepoznali,+ nego su svojom presudom ispunili ono što su govorili Proroci,+ a što se naglas čita svake subote. 28  Premda nisu našli ništa čime bi zaslužio smrt,+ zahtijevali su od Pilata da ga pogubi.+ 29  A kad su izvršili sve što je bilo napisano o njemu,+ skinuli su ga sa stupa*+ i položili u grob.+ 30  Ali Bog ga je podignuo iz mrtvih,+ 31  te se on mnogo dana ukazivao onima koji su s njim otišli iz Galileje u Jeruzalem, a koji su sada njegovi svjedoci pred narodom.+ 32  I tako mi vama objavljujemo dobru vijest o obećanju danom praocima,+ 33  da ga je Bog u potpunosti ispunio nama, djeci njihovoj, time što je uskrsnuo Isusa,+ kao što je napisano u drugom psalmu: ‘Ti si sin moj, ja sam danas postao Otac tvoj.’+ 34  A da ga je uskrsnuo od mrtvih te da se više neće vratiti u raspadljivost, Bog je rekao ovime: ‘Iskazat ću vam milost* koju sam obećao Davidu.’+ 35  Zato i u jednom drugom psalmu kaže: ‘Nećeš dopustiti da tvoj sluga vjerni raspadanje vidi.’+ 36  David+ je, naime, u svom naraštaju služio Božjoj volji, umro* je i položili su ga k praocima njegovim te je vidio raspadanje.+ 37  A onaj kojega je Bog uskrsnuo nije vidio raspadanje.+ 38  Stoga znajte, braćo, da vam se po njemu objavljuje oproštenje grijeha+ 39  i da je po njemu svatko tko vjeruje proglašen nedužnim+ od svega od čega po Mojsijevu zakonu niste mogli biti proglašeni nedužnima.+ 40  Zato pazite da na vas ne dođe ono što je rečeno u Prorocima: 41  ‘Gledajte, preziratelji, čudite se i nestanite! Jer u vaše dane izvršavam djelo u koje ne biste povjerovali ni da vam tko sve o njemu ispriča.’”+ 42  A kad su izlazili, narod ih je molio da im o tome govore iduće subote.+ 43  I nakon što je skup u sinagogi bio raspušten, mnogi Židovi i bogobojazni obraćenici na židovsku vjeru* pošli su za Pavlom i Barnabom,+ koji su ih u razgovoru poticali+ da ostanu dostojni Božje nezaslužene dobrote.+ 44  Sljedeće subote skupio se gotovo sav grad da čuje riječ Jehovinu.+ 45  A kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni ljubomore+ počeli su huleći proturječiti onome što je Pavao govorio.+ 46  Nato su im Pavao i Barnaba odvažno rekli: “Riječ Božju trebalo je najprije govoriti vama.+ No kako je vi odbacujete+ i ne smatrate sebe vrijednima vječnoga života, evo, odlazimo neznabošcima.+ 47  Jer ovako nam je zapovjedio Jehova: ‘Postavio sam te za svjetlo narodima,*+ da budeš spasenje do kraja zemlje.’”+ 48  Kad su to čuli neznabošci, obradovali su se i počeli slaviti riječ Jehovinu.+ I svi koji su ispravno gledali na vječni život postali su vjernici.+ 49  A riječ Jehovina sve se više pronosila po cijelom tom kraju.+ 50  Ali Židovi+ su podjarili ugledne žene koje su štovale Boga te vodeće muževe toga grada, pa su oni počeli progoniti+ Pavla i Barnabu i izbacili su ih iz svojega kraja. 51  A oni su otresli prašinu s nogu svojih za svjedočanstvo protiv njih+ i otišli u Ikonij. 52  A učenici su bili puni radosti+ i svetoga duha.

Bilješke

Vidi bilješku za Mt 14:1.
Vidi bilješku za Lk 3:1.
U Rimskom Carstvu, upravitelj provincije odgovoran rimskom senatu.
Doslovno: “sabatni”. Vidi bilješku za Mt 12:1.
Ili: “drveta”. Vidi dodatak 8.
Ili: “vjernu ljubav”.
Doslovno: “zaspao”.
Ili: “i obraćenici koji su obožavali Boga”.
Ili: “neznabošcima”.