Jošua 12:1-24

12  Ovo su kraljevi one zemlje koje su sinovi Izraelovi porazili i čiju su zemlju zauzeli s istočne strane Jordana,+ od doline* Arnona+ pa sve do gore Hermona+ i svu Arabu+ prema istoku:  Sihon,+ kralj amorejski, koji je živio u Hešbonu.+ Njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera,+ koji leži na rubu doline Arnona,+ te sredinom doline i polovinom Gileada sve do doline Jaboka,+ koji je granica prema sinovima Amonovim,  zatim Arabom+ na istočnoj strani, do Kineretskog mora,*+ te njenom istočnom stranom do mora Arabe, ili Slanog mora,+ u smjeru Bet-Ješimota+ i prema jugu sve do obronaka Pisge.+  I područje koje je pripadalo Ogu,+ kralju bašanskom, preostalom od Refaimaca,+ koji je živio u Aštarotu+ i Edreju,+  i koji je vladao gorom Hermonom,+ Salekom i svim Bašanom+ sve do granice s Gešurcima+ i Maakaćanima,+ te polovinom Gileada do područja koje je pripadalo Sihonu,+ kralju hešbonskom.+  Njih su porazili Mojsije, sluga Jehovin, i sinovi Izraelovi.+ Potom je Mojsije, sluga Jehovin, njihovu zemlju dao u posjed Rubenovcima,+ Gadovcima+ i polovini plemena Manašeova.+  A ovo su kraljevi zemaljski koje su Jošua i sinovi Izraelovi porazili na zapadnoj strani Jordana, od Baal-Gada+ u ravnici libanonskoj+ pa do gore Halaka,+ koja se diže prema Seiru,+ nakon čega je Jošua tu zemlju dao u posjed plemenima Izraelovim, svakome njegov dio,+  u brdima, u Šefeli, u Arabi, po obroncima brda, u pustinji i u Negebu+ — zemlju Hetita, Amorejaca+ i Kanaanaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca:+   kralj Jerihona,+ jedan; kralj Aja,+ koji je kod Betela, jedan; 10  kralj Jeruzalema,+ jedan; kralj Hebrona,+ jedan; 11  kralj Jarmuta,+ jedan; kralj Lakiša,+ jedan; 12  kralj Eglona,+ jedan; kralj Gezera,+ jedan; 13  kralj Debira,+ jedan; kralj Gedera, jedan; 14  kralj Horme, jedan; kralj Arada, jedan; 15  kralj Libne,+ jedan; kralj Adulama, jedan; 16  kralj Makede,+ jedan; kralj Betela,+ jedan; 17  kralj Tapuaha, jedan; kralj Hefera,+ jedan; 18  kralj Afeka, jedan; kralj Lašarona, jedan; 19  kralj Madona,+ jedan; kralj Hasora,+ jedan; 20  kralj Šimron-Merona, jedan; kralj Akšafa,+ jedan; 21  kralj Taanaka, jedan; kralj Megida,+ jedan; 22  kralj Kedeša, jedan; kralj Jokneama+ na Karmelu, jedan; 23  kralj Dora kod brda dorskih,+ jedan; kralj Gojima iz Gilgala, jedan; 24  kralj Tirse, jedan.Ukupno trideset i jedan kralj.+

Bilješke

Vidi dodatak 12.
Vidi bilješku za 4Mo 34:11.