4. Mojsijeva 3:1-51

3  Ovo je bilo Aronovo i Mojsijevo potomstvo u vrijeme kada je Jehova govorio Mojsiju na gori Sinaju.+  I ovo su imena sinova Aronovih: prvorođenac Nadab, zatim Abihu,+ Eleazar+ i Itamar.+  To su imena sinova Aronovih, pomazanih svećenika koji su bili ovlašteni* da služe kao svećenici.+  Ali Nadab i Abihu poginuli su pred Jehovom kad su u Sinajskoj pustinji prinijeli pred Jehovom nedozvoljenu vatru.+ Oni nisu imali sinova. A Eleazar+ i Itamar+ nastavili su služiti kao svećenici sa svojim ocem Aronom.  I Jehova je rekao Mojsiju:  “Dovedi Levijevo+ pleme i postavi ga pred svećenika Arona da mu služi.+  Neka čine što su dužni njemu i što su dužni svoj zajednici pred šatorom sastanka, vršeći službu u svetom šatoru.  I neka se brinu za sav pribor+ što pripada šatoru sastanka i neka obavljaju dužnosti sinova Izraelovih vršeći službu u svetom šatoru.+  Daruj levite Aronu i sinovima njegovim. Oni su darovani,* darovani su mu između sinova Izraelovih.+ 10  Postavi Arona i sinove njegove da vrše svoju svećeničku službu.+ Ako bi se tko iz običnog naroda približio svetištu, neka se pogubi.”+ 11  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 12  “Ja, evo, uzimam levite između sinova Izraelovih umjesto svih prvorođenaca,+ svih što otvaraju maternicu među sinovima Izraelovim. Leviti neka meni pripadnu. 13  Jer meni pripada svaki prvorođenac.+ Onoga dana kad sam pogubio svakog prvorođenca u zemlji egipatskoj,+ sebi sam posvetio svakog prvorođenca u Izraelu — i od čovjeka i od životinje.+ Oni neka meni pripadnu. Ja sam Jehova.” 14  Jehova je zatim rekao Mojsiju u Sinajskoj pustinji:+ 15  “Popiši sinove Levijeve po domovima otaca njihovih, po porodicama njihovim. Popiši sve muško od jednog mjeseca naviše.”+ 16  I Mojsije ih je popisao po naredbi Jehovinoj, kao što mu je bilo zapovjeđeno. 17  Ovo su bili sinovi Levijevi+ poimence: Geršon, Kehat i Merari.+ 18  A ovo su imena sinova Geršonovih po porodicama njihovim: Libni i Šimi.+ 19  A sinovi Kehatovi+ po porodicama njihovim jesu Amram, Ishar,+ Hebron i Uziel. 20  Sinovi Merarijevi+ po porodicama njihovim jesu Mahli+ i Muši.+ To su porodice Levijeve po domovima otaca njihovih. 21  Od Geršona potječe porodica Libnijevaca+ i porodica Šimijevaca.+ To su porodice Geršonovaca. 22  Broj svih njihovih popisanih muških osoba od jednog mjeseca naviše+ iznosio je sedam tisuća i pet stotina.+ 23  Porodice Geršonovaca nalazile su se iza svetog šatora.+ Bile su utaborene sa zapadne strane. 24  Poglavar roda Geršonovaca bio je Elijasaf, sin Laelov. 25  Geršonovi+ su sinovi u šatoru sastanka bili zaduženi za šator i njegove pokrove,+ za zastor+ na ulazu u šator sastanka, 26  onda za dvorišne zastore+ i za zastor+ na ulazu u dvorište što je oko šatora i žrtvenika, za šatorsku užad+ — za sve što spada u tu službu. 27  Od Kehata potječe porodica Amramovaca, porodica Isharovaca, porodica Hebronovaca i porodica Uzielovaca. To su bile porodice Kehatovaca.+ 28  Broj svih muških osoba od jednog mjeseca naviše iznosio je osam tisuća i šest* stotina. Oni su bili zaduženi da vode brigu o svetome mjestu.+ 29  Porodice sinova Kehatovih bile su utaborene s južne strane šatora.+ 30  Poglavar roda u porodicama Kehatovaca bio je Elisafan, sin Uzielov.+ 31  Oni su bili zaduženi+ za kovčeg,+ stol,+ svijećnjak,+ žrtvenike+ i pribor+ što pripada svetome mjestu koji su koristili u službi te za zastor+ — za sve što spada u tu službu. 32  Poglavar svih poglavara levitskih bio je Eleazar,+ sin svećenika Arona, koji je nadgledavao one koji su bili zaduženi da vode brigu o svetome mjestu. 33  Od Merarija potječe porodica Mahlijevaca+ i porodica Mušijevaca.+ To su porodice Merarijeve.+ 34  Broj svih njihovih popisanih muških osoba od jednog mjeseca naviše iznosio je šest tisuća i dvije stotine.+ 35  Poglavar roda u porodicama Merarijevim bio je Suriel, sin Abihajilov. Oni su bili utaboreni sa sjeverne strane šatora.+ 36  Sinovi Merarijevi bili su zaduženi da se brinu za zidne okvire+ šatora, za njegove prečke,+ stupove,+ postolja i za sav pribor+ — za sve što spada u tu službu+ 37  za stupove+ unaokolo dvorišta, njihova postolja,+ šatorske klinove i užad. 38  A pred svetim šatorom s istočne strane, to jest pred šatorom sastanka na strani što gleda prema izlasku sunca, bili su utaboreni Mojsije, Aron i sinovi njegovi, koji su u ime sinova Izraelovih bili zaduženi da vode brigu o svetištu.+ Ako bi se tko iz običnog naroda približio, bio bi pogubljen.+ 39  Svih popisanih sinova Levijevih koje su na Jehovinu zapovijed po njihovim porodicama popisali Mojsije i Aron, svih muških osoba od jednog mjeseca naviše bilo je dvadeset i dvije tisuće. 40  Potom je Jehova rekao Mojsiju: “Popiši sve muške prvorođence sinova Izraelovih od jednog mjeseca naviše+ i utvrdi broj njihovih imena. 41  A levite uzmi za mene — ja sam Jehova — umjesto svih prvorođenaca sinova Izraelovih,+ i stoku levitsku umjesto svega prvorođenoga od stoke sinova Izraelovih.”+ 42  I Mojsije je popisao sve prvorođence sinova Izraelovih kao što mu je zapovjedio Jehova. 43  Svih muških prvorođenaca prebrojenih po imenima od jednog mjeseca naviše bilo je dvadeset dvije tisuće dvije stotine sedamdeset i tri. 44  Jehova je dalje rekao Mojsiju: 45  “Uzmi levite umjesto svih prvorođenaca sinova Izraelovih, i stoku levitsku umjesto stoke njihove; leviti neka meni pripadnu.+ Ja sam Jehova. 46  A za otkupninu+ onih dvije stotine sedamdeset i tri prvorođenca sinova Izraelovih kojih ima više nego levita+ 47  uzmi pet šekela po osobi.+ Uzmi ih prema svetom šekelu — jedan šekel ima dvadeset gera.+ 48  Daj taj novac Aronu i sinovima njegovim kao otkupninu za one kojih ima više nego levita.” 49  Tako je Mojsije primio novac za otkupninu od prvorođenaca koji su premašivali broj onih koje su leviti otkupili. 50  Od prvorođenaca sinova Izraelovih primio je novac — tisuću tri stotine šezdeset i pet šekela, prema svetom šekelu. 51  Potom je Mojsije po Jehovinoj naredbi dao novac od otkupnine Aronu i sinovima njegovim, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.

Bilješke

Doslovno: “kojima su ruke napunjene”. Vidi bilješku za 2Mo 28:41.
“Darovani” — hebrejski: netunim, riječ srodna nazivu “netini”. Vidi Ezr 2:43.
Ili: “tri”, prema nekim rukopisima Septuaginte, što pribrojeno zbrojevima iz 22. i 34. retka daje ukupan broj od 22 000, kao što i stoji u 39. retku.