Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

2. Kraljevima 23:1-37

23  Tada je kralj poslao da se sakupe k njemu svi starješine Judini i jeruzalemski.+  Potom je kralj otišao u dom Jehovin, a s njim i svi ljudi iz Jude i svi stanovnici Jeruzalema, svećenici+ i proroci, sav narod, malo i veliko.+ I pročitao je+ pred njima sve riječi knjige+ saveza+ što je pronađena u domu Jehovinu.+  I kralj je, stojeći kraj stupa,+ sklopio savez+ pred Jehovom da će slušati* Jehovu+ i držati se zapovijedi njegovih,+ opomena njegovih+ i odredbi njegovih+ svim srcem+ i svom dušom,+ izvršavajući riječi saveza ovoga koje su zapisane u knjizi ovoj.+ I sav je narod stupio u savez.+  Potom je kralj zapovjedio velikom svećeniku Hilkiji,+ ostalim svećenicima i vratarima+ da iznesu iz hrama Jehovina sve predmete načinjene za Baala,+ za obredno deblo*+ i za svu vojsku nebesku.+ I spalio ih je izvan Jeruzalema u poljima* kidronskim,+ a prah je njihov odnio u Betel.+  Raspustio je svećenike tuđih bogova, koje su kraljevi Judini bili postavili da spaljuju prinose na obrednim uzvišicama u gradovima Judinim i u okolici Jeruzalema, a tako i one koji su spaljivali prinose Baalu,+ suncu, mjesecu, zviježđima* i svoj vojsci nebeskoj.+  Iznio je obredno deblo+ iz doma Jehovina i odnio ga izvan Jeruzalema u dolinu Kidrona, spalio+ u dolini Kidrona i satro u prah, a prah je bacio na grobove+ običnoga naroda.  Porušio je stanove hramskih bludnika+ što su se nalazili u domu Jehovinu, u kojima su žene tkale platno za svetišta obrednog debla.  I doveo je sve svećenike iz gradova Judinih, a onda je oskvrnuo obredne uzvišice gdje su ti svećenici spaljivali prinose, od Gebe+ do Beer-Šebe.+ Zatim je porušio obredne uzvišice na vratima, one što su bile kod vrata Jošue, zapovjednika gradskoga, s lijeve strane kad se uđe na gradska vrata.  Ali svećenici+ s obrednih uzvišica nisu dolazili pred žrtvenik Jehovin u Jeruzalemu, nego su jeli beskvasne+ kruhove među braćom svojom. 10  Oskvrnuo je i Tofet,+ u dolini sinova Hinomovih,+ da više nitko ne bi sina svojega ili kćer svoju provodio kroz vatru+ u čast Moleku.+ 11  I nije više dopuštao da konji koje su kraljevi Judini posvetili suncu ulaze u dom Jehovin kroz blagovaonicu+ dvoranina Natan-Meleka, koja se nalazila u trijemu, a kola posvećena suncu+ spalio je vatrom. 12  Žrtvenike što su bili na krovu+ gornje sobe Ahazove, koje su načinili kraljevi Judini, i žrtvenike+ koje je Manaše načinio u oba dvorišta doma Jehovina kralj je porušio i ondje ih satro, a prah je njihov bacio u dolinu Kidrona. 13  Kralj je oskvrnuo i obredne uzvišice što su bile nasuprot Jeruzalemu,+ desno* od Gore uništenja,* koje je Salamun,+ kralj izraelski, bio načinio Aštarti,+ gadnoj božici sidonskoj, Kemošu,+ gadnom bogu moapskom, i Milkomu,+ gadnom bogu sinova Amonovih. 14  Porazbijao+ je obredne stupove, posjekao obredna debla, a mjesta gdje su stajali napunio je kostima ljudskim. 15  Isto tako srušio je i žrtvenik koji je bio u Betelu+ i obrednu uzvišicu koju je bio načinio Jeroboam,+ sin Nebatov, koji je Izraela naveo na grijeh.+ Srušio je i žrtvenik i obrednu uzvišicu. Potom je tu uzvišicu spalio i satro u prah, a spalio je i obredno deblo. 16  Kad se Jošija okrenuo i vidio grobove što su bili ondje na gori, poslao je da se izvade kosti iz grobova. I spalio ih je na žrtveniku+ kako bi ga oskvrnuo, prema riječi Jehovinoj+ koju je objavio čovjek Božji,+ koji je unaprijed rekao sve to. 17  Potom je upitao: “Kakav je ono nadgrobni spomenik što ga vidim?” A ljudi iz grada odgovorili su mu: “To je grob+ čovjeka Božjeg koji je došao iz Jude+ i objavio sve ovo što si ti učinio sa žrtvenikom betelskim.”+ 18  Nato je rekao: “Pustite ga da počiva!+ Nitko da ne dira kosti njegove!” Tako su ostavili kosti njegove netaknute zajedno s kostima proroka+ koji je došao iz Samarije. 19  Jošija je uklonio i sva svetišta, uzvišice,+ po gradovima+ samarijskim, koja su podigli kraljevi+ izraelski da bi vrijeđali Boga,+ i učinio je s njima sve što je učinio i u Betelu.+ 20  A sve svećenike+ s obrednih uzvišica koji su bili ondje pogubio je na žrtvenicima i spalio je kosti ljudske na žrtvenicima.+ Potom se vratio u Jeruzalem. 21  Tada je kralj zapovjedio svemu narodu: “Proslavite Pashu+ u čast Jehovi, Bogu svojemu, kako je zapisano u ovoj knjizi saveza!”+ 22  Jer takva se Pasha nije slavila od vremena sudaca koji su sudili Izraelu+ niti za sve vrijeme kraljeva izraelskih i kraljeva Judinih.+ 23  Ali osamnaeste godine kraljevanja Jošijina proslavljena je takva Pasha u čast Jehovi u Jeruzalemu.+ 24  A i one koji prizivaju duhove+ i proriču događaje,+ kućne idole,+ odvratne idole*+ i sve gadne bogove*+ koji su se mogli vidjeti u zemlji Judinoj i u Jeruzalemu, Jošija je istrijebio da bi izvršio riječi zakona+ zapisane u knjizi+ koju je svećenik Hilkija bio pronašao u domu Jehovinu.+ 25  Nije bilo prije njega takvoga kralja koji se vratio Jehovi+ svim srcem svojim, svom dušom svojom+ i svom snagom svojom, čineći sve prema zakonu Mojsijevu, a ni poslije njega nije bilo takvoga kao on. 26  Ipak, Jehova se nije odvratio od žestine silnoga gnjeva svojega koji se raspalio na Judu,+ zbog svih uvreda kojima ga je vrijeđao Manaše.+ 27  Jehova je rekao: “I Judu+ ću odbaciti od lica svojega,+ kao što sam odbacio Izraela.+ I odbacit ću ovaj grad koji sam izabrao, Jeruzalem, i dom za koji sam rekao: ‘Tamo će prebivati ime moje.’”+ 28  Ostala povijest Jošijina i sve što je činio, nije li sve to zapisano u ljetopisima+ kraljeva Judinih? 29  U njegovo je vrijeme faraon Neho,+ kralj egipatski, pošao kralju asirskom, prema rijeci Eufratu.+ I kralj Jošija izašao je na njega,+ ali ga je ovaj ubio+ kod Megida+ čim ga je ugledao. 30  Sluge njegovi stavili su ga mrtvog na kola, odvezli ga iz Megida u Jeruzalem+ i pokopali u grobu njegovu. Potom je narod* uzeo Joahaza,*+ sina Jošijina, te ga pomazao i postavio za kralja umjesto oca njegova. 31  Joahaz+ je imao dvadeset i tri godine kad je počeo vladati i vladao je tri mjeseca u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Hamutala,+ a bila je kći Jeremije iz Libne. 32  Činio je što je zlo u očima Jehovinim, sve kako su činili i praoci njegovi.+ 33  Faraon Neho+ bacio ga je u okove+ u Ribli,+ u zemlji hamatskoj, da ne bi više vladao u Jeruzalemu, a zemlji je nametnuo danak+ od stotinu talenata* srebra+ i jednog talenta zlata.+ 34  Potom je faraon Neho postavio Elijakima,+ sina Jošijina, za kralja umjesto Jošije, oca njegova, i promijenio mu je ime u Jojakim,* a Joahaza je uzeo i odveo u Egipat, gdje je i umro.+ 35  Jojakim je dao faraonu srebro+ i zlato. Ali nametnuo je zemlji porez+ da bi mogao dati srebro koje je zahtijevao faraon. Prema visini poreza koji je svakome bio određen,+ uzimao je srebro i zlato od naroda da bi ga dao faraonu Nehu. 36  Jojakim+ je imao dvadeset i pet godina kad je počeo vladati i vladao je jedanaest godina u Jeruzalemu.+ Majka mu se zvala Zebida i bila je kći Pedaje iz Rume. 37  Činio je što je zlo+ u očima Jehovinim, sve kako su činili i praoci njegovi.+

Bilješke

Doslovno: “slijediti”.
Ili: “ašeru”.
Ili: “na terasama; terasastim poljima”.
Ili: “zviježđima zodijaka”.
Ili: “južno”, odnosno desno promatraču koji gleda na istok.
To jest Maslinske gore, osobito njenog južnog kraja koji se naziva i Gora prijestupa.
Ili: “balegave idole”.
Doslovno: “sve gadosti”.
“Narod” (i u 35. retku) — doslovno: “narod zemlje” (hebrejski: am haarec).
Ili: “Jehoahaza”.
Vidi dodatak 13.
Ili: “Jehojakim”.