Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

1. Mojsijeva 36:1-43

36  Ovo su događaji iz života* Ezavova, to jest Edomova.+  Ezav je uzeo sebi žene od kćeri kanaanskih:+ Adu,+ kćer Elona Hetita,+ Oholibamu,+ kćer Aninu, unuku Sibeona Hivijca,  i Basematu,+ kćer Jišmaelovu, sestru Nebajotovu.+  Ada je Ezavu rodila Elifaza, Basemata je rodila Reuela,  a Oholibama je rodila Jeuša, Jalama i Koraha.+ To su sinovi Ezavovi koji su mu se rodili u zemlji Kanaanu.  Potom je Ezav uzeo žene svoje, sinove svoje, kćeri svoje, sve duše doma svojega, stoku svoju i sve druge životinje i sve bogatstvo svoje+ koje je stekao u zemlji Kanaanu i otišao je od brata svojega Jakova u drugu zemlju.+  Oni su naime stekli toliko dobara da više nisu mogli ostati zajedno, i zemlja u kojoj su boravili nije ih mogla izdržavati zbog stoke njihove.+  Tako se Ezav naselio u brdima seirskim.+ Ezav je Edom.+  Ovo su događaji iz života* Ezava, oca Edomaca, u brdima seirskim.+ 10  Ovo su imena sinova Ezavovih: Elifaz, sin Ezavove žene Ade, i Reuel, sin Ezavove žene Basemate.+ 11  Elifazovi su sinovi: Teman,+ Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.+ 12  Timna+ je bila inoča* Ezavova sina Elifaza. Ona je Elifazu rodila Amaleka.+ To su sinovi Ezavove žene Ade. 13  Ovo su Reuelovi sinovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza.+ To su sinovi Ezavove žene Basemate.+ 14  Ovo su sinovi Ezavove žene Oholibame, kćeri Anine, unuke Sibeonove, koje je rodila Ezavu: Jeuš, Jalam i Korah.+ 15  Ovo su knezovi*+ sinova Ezavovih. Sinovi Elifaza, prvorođenca Ezavova: knez Teman,+ knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz, 16  knez Korah, knez Gatam, knez Amalek. To su knezovi Elifazovi+ u zemlji Edomu. To su sinovi Adini. 17  Ovo su sinovi Ezavova sina Reuela: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama i knez Miza. To su knezovi Reuelovi u zemlji Edomu.+ To su sinovi Ezavove žene Basemate. 18  A ovo su sinovi Ezavove žene Oholibame: knez Jeuš, knez Jalam i knez Korah. To su knezovi Ezavove žene Oholibame, kćeri Anine. 19  To su sinovi Ezavovi, i to su knezovi njihovi. On je Edom.+ 20  Ovo su sinovi Seira Horijca, stanovnici te zemlje:+ Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,+ 21  Dišon, Eser i Dišan.+ To su knezovi Horijaca, sinovi Seirovi, u zemlji Edomu. 22  Lotanovi su sinovi: Hori i Hemam. Lotanova je sestra Timna.+ 23  Ovo su Šobalovi sinovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam. 24  Ovo su Sibeonovi sinovi: Aja i Ana. To je onaj Ana koji je našao vruće izvore u pustari dok je čuvao magarce oca svojega Sibeona.+ 25  Ovo su Anina djeca: Dišon i Oholibama, kći Anina. 26  Ovo su Dišonovi sinovi: Hemdan, Ešban, Itran i Keran.+ 27  Ovo su Eserovi sinovi: Bilhan, Zaavan i Akan. 28  Ovo su Dišanovi sinovi: Us i Aran.+ 29  Ovo su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez Šobal, knez Sibeon, knez Ana, 30  knez Dišon, knez Eser i knez Dišan.+ To su knezovi Horijaca, knezovi u zemlji Seiru. 31  A ovo su kraljevi koji su vladali u zemlji Edomu+ prije nego što su kraljevi počeli vladati nad sinovima Izraelovim.+ 32  Beorov sin Bela vladao je u Edomu,+ a gradu je njegovu bilo ime Dinhaba. 33  Kad je umro Bela, umjesto njega počeo je vladati Jobab, sin Zeraha+ iz Bosre.+ 34  Kad je umro Jobab, umjesto njega počeo je vladati Hušam+ iz zemlje Temanaca.+ 35  Kad je umro Hušam, umjesto njega počeo je vladati Hadad, sin Bedadov, koji je porazio Midjance+ u zemlji moapskoj,+ a gradu je njegovu bilo ime Avit.+ 36  Kad je umro Hadad, umjesto njega počeo je vladati Samla iz Masreke.+ 37  Kad je umro Samla, umjesto njega počeo je vladati Šaul iz Rehobota na rijeci.+ 38  Kad je umro Šaul, umjesto njega počeo je vladati Baal-Hanan, sin Akborov.+ 39  Kad je umro Baal-Hanan, sin Akborov, umjesto njega počeo je vladati Hadar. Gradu je njegovu bilo ime Pau, a ženi mu je bilo ime Mehetabela. Ona je bila kći Matrede, kćeri Mezahabove.+ 40  Ovo su imena knezova Ezavovih po porodicama njihovim, po mjestima njihovim, po imenima njihovim: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,+ 41  knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,+ 42  knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,+ 43  knez Magdiel i knez Iram. To su knezovi Edomovi+ prema prebivalištima njihovim u zemlji koju su zaposjeli.+ To je Ezav, otac Edomaca.+

Bilješke

Ili: “Ovo je povijest”.
Ili: “Ovo je povijest”.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.
Ili: “šeici”.