1. Ljetopisa 8:1-40

8  Benjaminu+ se rodio prvorođenac Bela,+ drugi Ašbel,+ treći Aharah,+  četvrti Noha+ i peti Rafa.  Belini su sinovi Adar, Gera,+ Abihud,  Abišua, Naaman, Ahoah,  Gera, Šefufan+ i Huram.+  A sinovi Ehudovi bili su poglavari porodica koje su živjele u Gebi,+ odakle su bile odvedene u izgnanstvo u Manahat.  U izgnanstvo su ih odveli Naaman, Ahija i Gera, koji je predvodio. Njemu su se rodili Uza i Ahihud.  Šaharajimu su se rodila djeca u zemlji moapskoj+ nakon što je otjerao Moapce. Hušima i Baara bile su mu žene.  Hodeša, žena njegova, rodila mu je Jobaba, Sibiju, Mešu, Malkama, 10  Jeusa, Sakiju i Mirmu. To su sinovi njegovi, poglavari rodova svojih. 11  Hušima mu je rodila Abituba i Elpaala. 12  Elpaalovi su sinovi Eber, Mišam i Šamed, koji je sagradio Ono+ i Lod+ s okolnim gradovima, 13  zatim Berija i Šema. Oni su poglavari porodica svojih koje su živjele u Ajalonu.+ Oni su istjerali stanovnike Gata. 14  Ahjo, Šašak, Jeremot, 15  Zebadija, Arad, Eder, 16  Mihael, Išpa i Joha sinovi su Berijini.+ 17  Zebadija, Mešulam, Hizki, Heber, 18  Išmeraj, Izlija i Jobab sinovi su Elpaalovi. 19  Jakim, Zikri, Zabdi, 20  Elienaj, Siletaj, Eliel, 21  Adaja, Beraja i Šimrat sinovi su Šimijevi.+ 22  Išpan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zikri, Hanan, 24  Hananija, Elam, Antotija, 25  Ifdeja i Penuel sinovi su Šašakovi. 26  Šamšeraj, Šeharija, Atalija, 27  Jaarešija, Ilija i Zikri sinovi su Jerohamovi. 28  To su poglavari rodova svojih, kako su bili upisani u rodoslovne zapise. Ti su glavari živjeli u Jeruzalemu.+ 29  U Gibeonu+ je živio Jeiel, otac Gibeona, a žena mu se zvala Maaka.+ 30  Njegov sin prvorođenac bio je Abdon, zatim Sur, Kiš, Baal, Nadab,+ 31  Gedor, Ahjo i Zaker.+ 32  Miklotu se rodio Šimeja.+ Oni su zajedno s braćom svojom živjeli u Jeruzalemu, blizu ostale braće svoje. 33  Neru+ se rodio Kiš,+ a Kišu se rodio Šaul.+ Šaulu su se rodili Jonatan,+ Malki-Šua,+ Abinadab+ i Ešbaal.+ 34  Jonatanov je sin Merib-Baal.+ Merib-Baalu se rodio Mika.+ 35  Mikini su sinovi Piton, Melek, Tarea+ i Ahaz. 36  Ahazu se rodio Joada.* Joadi su se rodili Alemet, Azmavet i Zimri. Zimriju se rodio Mosa. 37  Mosi se rodio Bina, njegov je sin Rafah,+ njegov sin Eleasa, njegov sin Asel. 38  Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokeru, Jišmael, Šearija, Obadija i Hanan. Sve su to sinovi Aselovi. 39  Sinovi Ešeka, brata njegova, jesu prvorođenac Ulam, drugi Jeuš i treći Elifelet. 40  Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci,+ koji su napinjali luk+ i imali mnogo sinova+ i unuka, stotinu i pedeset. Sve su to sinovi Benjaminovi.

Bilješke

Ili: “Jehoada”.