Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

1. Ljetopisa 7:1-40

7  Isakarovi su sinovi Tola,+ Pua,+ Jašub i Šimron,+ njih četiri.  Tolini su sinovi Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Ibsam i Šemuel, poglavari rodova svojih. Od Tole su potekli hrabri junaci. U danima Davidovim+ broj njihov iznosio je dvadeset dvije tisuće i šest stotina.  Uzijev je sin* Izrahija. Izrahijini su sinovi Mihael, Obadija, Joel, Išija...* njih pet. Svi su oni bili poglavari.  Među potomcima njihovim, po rodovima njihovim, u vojnim četama spremnima za rat, bilo je trideset i šest tisuća ljudi, jer su imali mnogo žena i sinova.+  Braća njihova u svim porodicama Isakarovim bili su hrabri junaci.+ Bilo ih je ukupno osamdeset i sedam tisuća prema rodoslovnom zapisu.+  Benjaminovi+ su sinovi Bela,+ Beker+ i Jediael,+ njih tri.  Belini+ su sinovi Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, njih pet, koji su bili poglavari rodova svojih, hrabri junaci. U njihovom rodoslovnom zapisu+ bila su dvadeset dvije tisuće trideset i četiri upisana.  Bekerovi su sinovi Zemira, Joaš, Eliezer, Elijoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot i Alemet. Sve su to sinovi Bekerovi.  U njihovom je rodoslovnom zapisu,+ prema porijeklu njihovu, po poglavarima rodova njihovih, hrabrim junacima, bilo dvadeset tisuća i dvije stotine upisanih. 10  Jediaelov+ je sin Bilhan. Bilhanovi su sinovi Jeuš, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar. 11  Svih sinova Jediaelovih, prema poglavarima rodova njihovih, hrabrim junacima,+ bilo je sedamnaest tisuća i dvije stotine vojnika spremnih za rat. 12  Šupim+ i Hupim+ su sinovi Irovi.+ Hušimci su sinovi Aherovi. 13  Naftalijevi+ su sinovi Jahasiel,+ Guni,+ Jeser i Šalum,*+ sinovi Bilhini.+ 14  Manašeov+ je sin Asriel, kojega je rodila njegova inoča* Sirijka. (Ona je rodila i Makira,+ oca Gileadova. 15  Makir je oženio Hupima i Šupima, čija se sestra zvala Maaka.) Drugome je ime Selofhad,+ a Selofhad je imao kćeri.+ 16  Maaka, žena Makirova, rodila je sina i dala mu ime Pereš. Brat mu se zvao Šareš, a njegovi su sinovi Ulam i Rekem. 17  Ulamov je sin Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, sina Manašeova. 18  Njegova sestra Hamoleketa rodila je Išhoda, Abi-Ezera+ i Mahlu. 19  Šemidini su sinovi Ahijan, Šekem, Likhi i Aniam. 20  Efrajimovi+ su sinovi Šutelah,+ njegov sin Bered, njegov sin Tahat, njegov sin Elada, njegov sin Tahat, 21  njegov sin Zabad, njegov sin Šutelah te Ezer i Elad. Njih dvojicu ubili su ljudi iz Gata,+ rođeni u zemlji, jer su ovi došli da im uzmu stoku. 22  Efrajim, otac njihov, tugovao je dugo vremena,+ a braća njegova dolazila su mu da ga utješe. 23  Onda je legao sa ženom svojom i ona je zatrudnjela+ i rodila sina. On mu je dao ime Berija,* jer se nesreća+ dogodila u domu njegovu. 24  Kći mu je Šeera, koja je sagradila Bet-Horon+ donji+ i gornji+ i Uzen-Šeeru. 25  Sin mu je Refah, i Rešef, njegov sin Telah, njegov sin Tahan, 26  njegov sin Ladan, njegov sin Amihud, njegov sin Elišama, 27  njegov sin Nun,+ njegov sin Jošua.+ 28  Njihov posjed i mjesta gdje su se naselili jesu Betel+ s okolnim gradovima, Naaran+ na istoku, Gezer+ s okolnim gradovima na zapadu, Šekem+ s okolnim gradovima sve do Gaze* s okolnim gradovima. 29  Pokraj sinova Manašeovih: Bet-Šean+ s okolnim gradovima, Taanak+ s okolnim gradovima, Megido+ s okolnim gradovima, Dor+ s okolnim gradovima. U njima su živjeli sinovi Josipa,+ sina Izraelova. 30  Ašerovi+ su sinovi Imnah,+ Išva, Išvi+ i Berija+ te sestra njihova Seraha. 31  Berijini su sinovi Heber i Malkiel, otac Birzajita. 32  Heberu su se rodili Jaflet, Šomer* i Hotam te sestra njihova Šua. 33  Jafletovi su sinovi Pasak, Bimhal i Ašvat. To su sinovi Jafletovi. 34  Šemerovi su sinovi Ahi, Rohga, Jehuba i Aram. 35  Sinovi Helema, brata njegova, jesu Sofah, Imna, Šeleš i Amal. 36  Sofahovi su sinovi Suah, Harnefer, Šual, Beri, Imra, 37  Beser, Hod, Šama, Šilša, Itran i Beera. 38  Jeterovi su sinovi Jefune, Pispa i Ara. 39  Ulini su sinovi Arah, Haniel i Risija. 40  Sve su to sinovi Ašerovi, poglavari+ rodova svojih, birani hrabri junaci,+ poglavari među knezovima. Broj upisanih u njihovom rodoslovnom zapisu+ iznosio je dvadeset i šest tisuća vojnika spremnih za rat.+

Bilješke

Doslovno: “sinovi”.
U hebrejskom tekstu nedostaje jedno ime.
U 1Mo 46:24 i 4Mo 26:49 “Šilem”.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.
“Berija” znači “u nesreći”.
Ne radi se o Gazi u Filisteji, koja je bila dodijeljena Judinom plemenu.
U 34. retku “Šemer”.