1. Ljetopisa 6:1-81

6  Levijevi+ su sinovi Geršon,+ Kehat+ i Merari.+  Kehatovi su sinovi Amram,+ Ishar,+ Hebron+ i Uziel.+  Amramovi+ su sinovi Aron+ i Mojsije,+ a Mirjam+ je sestra njihova. Aronovi su sinovi Nadab,+ Abihu,+ Eleazar+ i Itamar.+  Eleazaru+ se rodio Pinhas.+ Pinhasu se rodio Abišua.+  Abišui se rodio Buki, Bukiju se rodio Uzi.+  Uziju se rodio Zerahija, Zerahiji se rodio Merajot.+  Merajotu se rodio Amarija, Amariji se rodio Ahitub.+  Ahitubu se rodio Sadok,+ Sadoku se rodio Ahimaas.+  Ahimaasu se rodio Azarija. Azariji se rodio Johanan. 10  Johananu se rodio Azarija.+ On je služio kao svećenik u domu koji je Salamun sagradio u Jeruzalemu. 11  Azariji se rodio Amarija.+ Amariji se rodio Ahitub.+ 12  Ahitubu se rodio Sadok.+ Sadoku se rodio Šalum. 13  Šalumu se rodio Hilkija. Hilkiji+ se rodio Azarija. 14  Azariji se rodio Seraja.+ Seraji se rodio Josadak.*+ 15  Josadak je otišao kad je Jehova odveo u izgnanstvo Judu i Jeruzalem rukom Nebukadnezarovom.* 16  Levijevi+ su sinovi Geršom,* Kehat i Merari. 17  Ovo su imena sinova Geršomovih: Libni+ i Šimi.+ 18  Kehatovi+ su sinovi Amram,+ Ishar, Hebron i Uziel.+ 19  Merarijevi su sinovi Mahli i Muši.+ Ovo su porodice sinova Levijevih po imenima praotaca njihovih:+ 20  od Geršoma Libni,+ sin njegov, njegov sin Jahat, njegov sin Zima, 21  njegov sin Joah,+ njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj. 22  Kehatovi su sinovi Aminadab, sin njegov, njegov sin Korah,+ njegovi sinovi Asir, 23  Elkana i Ebjasaf,+ njegov sin Asir, 24  njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin Šaul. 25  Elkanini+ su sinovi Amasaj i Ahimot. 26  Zatim Elkana, a njegovi su sinovi Sofaj,+ sin njegov, njegov sin Nahat, 27  njegov sin Elijab,+ njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana.+ 28  Samuelovi+ su sinovi prvorođenac Joel i drugi Abija.+ 29  Merarijevi su sinovi Mahli,+ njegov sin Libni, njegov sin Šimi, njegov sin Uza, 30  njegov sin Šimea, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja. 31  Ovo su oni koje je David postavio da vode pjevanje+ u domu Jehovinu nakon što je kovčeg dobio počivalište svoje.+ 32  I oni su služili+ kao pjevači+ pred šatorom, šatorom sastanka, dok Salamun nije sagradio dom Jehovin u Jeruzalemu.+ Vršili su svoju službu kako im je bilo propisano.+ 33  Evo onih koji su bili postavljeni u službu i sinova njihovih: od sinova Kehatovih Heman,+ pjevač, sin Joela,+ sina Samuela,+ 34  sina Elkane,+ sina Jerohama, sina Eliela,+ sina Toaha, 35  sina Sufa,+ sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja, 36  sina Elkane, sina Joela, sina Azarije, sina Sefanije, 37  sina Tahata, sina Asira, sina Ebjasafa,+ sina Koraha,+ 38  sina Ishara,+ sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova. 39  Njegov brat Asaf+ služio je njemu zdesna. Asaf je sin Berekije,+ sina Šimee, 40  sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkija, 41  sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje, 42  sina Etana, sina Zime, sina Šimija, 43  sina Jahata,+ sina Geršoma,+ sina Levijeva. 44  Ovo su sinovi Merarijevi,+ braća njihova koja su stajala s lijeve strane: Etan,+ sin Kišija,+ sina Abdija, sina Maluka, 45  sina Hašabije, sina Amasije, sina Hilkije, 46  sina Amsija, sina Banija, sina Šemera, 47  sina Mahlija, sina Mušija,+ sina Merarija,+ sina Levijeva. 48  Braća njihova, leviti,+ bili su darovani za svu službu+ u šatoru, u domu pravoga Boga. 49  Aron+ i sinovi njegovi spaljivali+ su prinose na žrtveniku za žrtve paljenice+ i na kadionom žrtveniku+ da ispune sve najsvetije dužnosti svoje i da izvrše očišćenje+ za Izraela+ prema svemu onome što je zapovjedio Mojsije, sluga pravoga Boga. 50  Ovo su sinovi Aronovi:+ Eleazar,+ sin njegov, njegov sin Pinhas,+ njegov sin Abišua,+ 51  njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahija,+ 52  njegov sin Merajot,+ njegov sin Amarija, njegov sin Ahitub,+ 53  njegov sin Sadok,+ njegov sin Ahimaas.+ 54  Ovo su mjesta u kojima su živjeli na području svojemu,+ koja su ždrijebom dobili sinovi Aronovi iz porodice Kehatovaca.+ 55  Dali su im Hebron+ u zemlji Judinoj s pašnjacima oko njega. 56  Polje i mjesta oko toga grada+ dali su Kalebu,+ sinu Jefuneovu.+ 57  Sinovima Aronovim dali su grad-utočište*+ Hebron,+ zatim Libnu+ s pašnjacima, Jatir,+ Eštemou+ s pašnjacima, 58  Hilen+ s pašnjacima, Debir+ s pašnjacima, 59  Ašan+ s pašnjacima i Bet-Šemeš+ s pašnjacima. 60  Od plemena Benjaminova dobili su Gebu+ s pašnjacima, Alemet+ s pašnjacima i Anatot+ s pašnjacima. Ukupno trinaest+ gradova po porodicama njihovim. 61  A ostalim sinovima Kehatovim ždrijebom je pripalo deset+ gradova od porodica nekog drugog plemena i od plemena Manašeova, od polovine plemena. 62  Sinovima Geršomovim+ po porodicama njihovim pripalo je trinaest gradova od plemena Isakarova,+ od plemena Ašerova,+ od plemena Naftalijeva+ i od plemena Manašeova+ u Bašanu. 63  Sinovima Merarijevim+ po porodicama njihovim ždrijebom je pripalo dvanaest gradova od plemena Rubenova,+ od plemena Gadova+ i od plemena Zebulunova.+ 64  Tako su sinovi Izraelovi dali sinovima Levijevim+ gradove s okolnim pašnjacima.+ 65  Od plemena sinova Judinih,+ od plemena sinova Šimunovih+ i od plemena sinova Benjaminovih+ ždrijebom su im bili dodijeljeni ti poimence navedeni gradovi. 66  Neke porodice sinova Kehatovih dobile su gradove na području plemena Efrajimova.+ 67  Dali su im grad-utočište* Šekem+ s pašnjacima, u brdima efrajimskim, zatim Gezer+ s pašnjacima, 68  Jokmeam+ s pašnjacima, Bet-Horon+ s pašnjacima, 69  Ajalon+ s pašnjacima i Gat-Rimon+ s pašnjacima. 70  Od polovine plemena Manašeova Aner+ s pašnjacima i Bileam+ s pašnjacima za porodice ostalih sinova Kehatovih.+ 71  Sinovima Geršomovim+ dali su od porodica polovine plemena Manašeova Golan+ u Bašanu s pašnjacima i Aštarot+ s pašnjacima. 72  Od plemena Isakarova Kedeš+ s pašnjacima, Daberat+ s pašnjacima, 73  Ramot+ s pašnjacima i Anem+ s pašnjacima. 74  Od plemena Ašerova Mašal s pašnjacima, Abdon+ s pašnjacima, 75  Hukok+ s pašnjacima i Rehob+ s pašnjacima. 76  Od plemena Naftalijeva+ Kedeš+ u Galileji+ s pašnjacima, Hamon s pašnjacima i Kirijatajim+ s pašnjacima. 77  Preostalim sinovima Merarijevim dali su od plemena Zebulunova+ Rimono+ s pašnjacima i Tabor s pašnjacima. 78  U jordanskom kraju kod Jerihona, s istočne strane Jordana, od plemena Rubenova+ dali su im Beser+ u pustinji s pašnjacima, Jahas+ s pašnjacima, 79  Kedemot+ s pašnjacima i Mefaat+ s pašnjacima. 80  Od plemena Gadova+ Ramot+ u Gileadu s pašnjacima, Mahanajim+ s pašnjacima, 81  Hešbon+ s pašnjacima i Jazer+ s pašnjacima.

Bilješke

Ili: “Jehosadak”.
Ili: “Nabukodonozorovom”.
U 1. retku “Geršon”.
Doslovno: “gradove-utočišta”.
Doslovno: “gradove-utočišta”.