1. Ljetopisa 15:1-29

15  David je sagradio sebi kuće+ u Davidovu gradu, pripremio mjesto+ za kovčeg pravoga Boga i razapeo mu šator.  Tada je David rekao: “Nitko osim levita ne smije nositi kovčeg pravoga Boga, Jehove, jer je njih izabrao Jehova da nose kovčeg njegov+ i da mu služe+ dovijeka.”  I David je okupio sav Izrael u Jeruzalemu+ da prenesu kovčeg+ Jehovin na mjesto koje mu je pripremio.  Skupio je David i sinove Aronove+ i levite:  od sinova Kehatovih poglavara Uriela+ i braću njegovu, stotinu i dvadeset ljudi,  od sinova Merarijevih+ poglavara Asaju+ i braću njegovu, dvije stotine i dvadeset ljudi,  od sinova Geršomovih+ poglavara Joela+ i braću njegovu, stotinu i trideset ljudi,  od sinova Elisafanovih+ poglavara Šemaju+ i braću njegovu, dvije stotine ljudi,  od sinova Hebronovih poglavara Eliela i braću njegovu, osamdeset ljudi, 10  od sinova Uzielovih+ poglavara Aminadaba i braću njegovu, stotinu i dvanaest ljudi. 11  Potom je David pozvao svećenike Sadoka+ i Ebjatara+ te levite Uriela,+ Asaju,+ Joela,+ Šemaju,+ Eliela+ i Aminadaba, 12  pa im je rekao: “Vi ste poglavari+ rodova Levijeva plemena. Posvetite+ se, vi i braća vaša, pa prenesite kovčeg Jehove, Boga Izraelova, na mjesto koje sam mu pripremio! 13  Zato što prvi put to niste učinili,+ Jehova, Bog naš, nasrnuo je na nas,+ jer ga nismo tražili onako kako treba.”+ 14  Tada su se svećenici i leviti posvetili+ da prenesu kovčeg Jehove, Boga Izraelova. 15  I sinovi Levijevi ponijeli+ su kovčeg pravoga Boga na ramenima svojim, o motkama,+ kao što je zapovjedio Mojsije po riječi Jehovinoj. 16  Tada je David rekao poglavarima sinova Levijevih da postave braću svoju pjevače+ s glazbalima,+ sa psaltirima,+ harfama+ i činelama+ da glasno sviraju i da se razliježe radosno pjevanje. 17  I sinovi Levijevi postavili su Hemana,+ sina Joelova, i od braće njegove Asafa,+ sina Berekijina, i od sinova Merarijevih, braće njihove, Etana,+ sina Kušajina, 18  i s njima braću njihovu iz druge skupine:+ Zahariju,+ Bena, Jaaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Elijaba, Benaju, Maaseju, Matitiju, Elifelehua, Mikneju i vratare Obed-Edoma+ i Jeiela. 19  Pjevače Hemana,+ Asafa+ i Etana postavili su da glasno udaraju u bakrene činele,+ 20  Zahariju, Aziela,+ Šemiramota, Jehiela, Unija, Elijaba, Maaseju i Benaju da sviraju psaltire ugođene prema alamotu,*+ 21  Matitiju,+ Elifelehua, Mikneju, Obed-Edoma, Jeiela i Azaziju s harfama+ ugođenima prema šeminitu*+ da upravljaju pjevanjem, 22  Kenaniju,+ poglavara levita zaduženih za nošenje kovčega, da daje upute o nošenju, jer je bio vješt u tome,+ 23  Berekiju i Elkanu da budu vratari+ kod kovčega, 24  svećenike Šebaniju, Jošafata, Netanela, Amasaja, Zahariju, Benaju i Eliezera da glasno trube u trube+ pred kovčegom pravoga Boga, te Obed-Edoma i Jehiju da budu vratari kod kovčega. 25  Tako su David,+ starješine Izraelovi+ i tisućnici+ otišli u velikom veselju+ da prenesu kovčeg saveza Jehovina iz kuće Obed-Edomove.+ 26  I pravi Bog, Jehova, pomogao+ je levitima koji su nosili kovčeg saveza njegova. Zato su prinijeli na žrtvu sedam junaca i sedam ovnova.+ 27  David je imao na sebi ogrtač bez rukava od finoga platna, a isto tako i svi leviti koji su nosili kovčeg, pjevači i Kenanija,+ koji je upravljao pjevačima+ koji su bili i nosači. David je imao na sebi i lanenu pregaču.+ 28  Tako su svi Izraelci pratili kovčeg saveza Jehovina radosno kličući+ uz zvuke rogova,+ truba+ i činela,+ glasno svirajući na psaltirima i harfama.+ 29  A kad je kovčeg saveza+ Jehovina ulazio u Davidov grad, Šaulova kći Mikala+ gledala je kroz prozor i vidjela kralja Davida kako poskakuje i veseli se.+ I prezrela+ ga je u srcu svojemu.

Bilješke

“Alamot” — doslovno: “djevojke”; hebrejski glazbeni izraz čije je točno značenje nepoznato; vjerojatno se odnosi na ženski sopran ili muški falset.
“Šeminit” — hebrejski izraz koji vjerojatno označava donju oktavu.