1. Ljetopisa 1:1-54

1  Adam,+Šet,+Enoš,+   Kenan,+Mahalalel,+Jared,+   Henok,+Metušalah,+Lamek,+   Noa,+Šem,+ Ham+ i Jafet.+  Jafetovi su sinovi Gomer, Magog,+ Madaj,+ Javan,+ Tubal, Mešek+ i Tiras.+  Gomerovi su sinovi Aškenaz,+ Rifat+ i Togarma.+  Javanovi su sinovi Eliša,+ Taršiš,+ Kitim+ i Rodanim.*+  Hamovi su sinovi Kuš,+ Misrajim,+ Put+ i Kanaan.+  Kuševi su sinovi Seba,+ Havila, Sabta,+ Raama+ i Sabteka.+ Raamini su sinovi Šeba i Dedan.+ 10  A Kušu se rodio i Nimrod.+ On je postao prvi silnik na zemlji.+ 11  Od Misrajima su potekli Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Kasluhim+ (od kojega su potekli Filistejci)+ i Kaftorim.*+ 13  Od Kanaana je potekao Sidon,+ prvenac njegov, i Het,+ 14  zatim Jebusejci,+ Amorejci,+ Girgašani,+ 15  Hivijci,+ Arkijci, Sinijci,+ 16  Arvadijci,+ Semarijci+ i Hamaćani.+ 17  Šemovi+ su sinovi Elam,+ Ašur,+ Arpakšad,+ Lud,+ Aram, Us, Hul, Geter i Maš.+ 18  Arpakšadu se rodio Šelah,+ a Šelahu se rodio Eber.+ 19  Eberu su se rodila dva sina. Jednome je ime bilo Peleg,*+ jer se u njegovo vrijeme zemlja razdijelila. Bratu je njegovu ime bilo Joktan. 20  Joktanu su se rodili Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,+ 21  Hadoram, Uzal, Dikla,+ 22  Obal, Abimael, Šeba,+ 23  Ofir,+ Havila+ i Jobab.+ Sve su to sinovi Joktanovi. 24  Šem,+Arpakšad,+Šelah,+ 25  Eber,+Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Terah,+ 27  Abram,+ to jest Abraham.+ 28  Abrahamovi su sinovi Izak+ i Jišmael.+ 29  Ovo su njihovi potomci: Jišmaelov prvorođenac Nebajot,+ zatim Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Mišma, Duma,+ Masa, Hadad,+ Tema, 31  Jetur, Nafiš i Kedema.+ To su sinovi Jišmaelovi. 32  Sinovi koje je rodila Ketura,+ Abrahamova inoča,*+ jesu Zimran, Jokšan, Medan,+ Midjan,+ Išbak+ i Šuah.+ Jokšanovi su sinovi Šeba i Dedan.+ 33  Midjanovi su sinovi Efa,+ Efer, Hanok, Abida i Eldaah.+ Sve su to sinovi Keturini. 34  Abrahamu se rodio Izak.+ Izakovi su sinovi Ezav+ i Izrael.+ 35  Ezavovi su sinovi Elifaz, Reuel,+ Jeuš, Jalam i Korah.+ 36  Elifazovi su sinovi Teman,+ Omar, Sefo, Gatam i Kenaz,+ te Amalek od Timne.+ 37  Reuelovi su sinovi Nahat, Zerah, Šama i Miza.+ 38  Seirovi+ su sinovi Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,+ Dišon, Eser i Dišan.+ 39  Lotanovi su sinovi Hori i Homam.* Lotanova je sestra Timna.+ 40  Šobalovi su sinovi Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam.+ Sibeonovi su sinovi Aja i Ana.+ 41  Anin je sin* Dišon.+ Dišonovi su sinovi Hemdan, Ešban, Itran i Keran.+ 42  Eserovi+ su sinovi Bilhan, Zaavan i Akan.+ Dišanovi su sinovi Us i Aran.+ 43  A ovo su kraljevi koji su vladali u zemlji Edomu+ prije nego što su kraljevi+ počeli vladati nad sinovima Izraelovim: Bela, sin Beorov, a gradu je njegovu bilo ime Dinhaba.+ 44  Kad je umro Bela, umjesto njega počeo je vladati Jobab, sin Zeraha+ iz Bosre.+ 45  Kad je umro Jobab, umjesto njega počeo je vladati Hušam+ iz zemlje Temanaca.+ 46  Kad je umro Hušam, umjesto njega počeo je vladati Hadad,+ sin Bedadov, koji je porazio Midjance+ u zemlji moapskoj. Gradu je njegovu bilo ime Avit.+ 47  Kad je umro Hadad, umjesto njega počeo je vladati Samla iz Masreke.+ 48  Kad je umro Samla, umjesto njega počeo je vladati Šaul iz Rehobota na rijeci.+ 49  Kad je umro Šaul, umjesto njega počeo je vladati Baal-Hanan, sin Akborov.+ 50  Kad je umro Baal-Hanan, umjesto njega počeo je vladati Hadad.* Gradu je njegovu bilo ime Pau, a ženi mu je bilo ime Mehetabela. Ona je bila kći Matrede, kćeri Mezahabove.+ 51  Potom je umro i Hadad. Knezovi* u Edomu bili su knez Timna, knez Alva, knez Jetet,+ 52  knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,+ 53  knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,+ 54  knez Magdiel i knez Iram.+ To su bili knezovi u Edomu.+

Bilješke

U 1Mo 10:4 “Dodanim”.
O imenima potomaka spomenutim u 11. i 12. retku vidi bilješke za 1Mo 10:13, 14.
“Peleg” znači “podjela; struja”.
Vidi bilješku za 1Mo 22:24.
U 1Mo 36:22 “Hemam”.
Doslovno: “sinovi”.
U 1Mo 36:39 “Hadar”.
Ili: “šeici”.