Postanak 36:1-43

36  Ovo su događaji iz Ezavovog, odnosno Edomovog,+ života.  Ezav je uzeo sebi žene među Kanaankama: Adu,+ kćer Hetita Elona;+ Aninu kćer Oholibamu,+ unuku Hivijca Sibeona,  i Jišmaelovu kćer Basematu,+ Nebajotovu sestru.+  Ada je Ezavu rodila Elifaza, Basemata je rodila Reuela,  a Oholibama je rodila Jeuša, Jalama i Koraha.+ To su Ezavovi sinovi, koji su mu se rodili u zemlji Kanaanu.  Potom je Ezav uzeo svoje žene, svoje sinove, svoje kćeri, sve svoje ukućane, svoju stoku i sve druge životinje i sve bogatstvo koje je stekao+ u zemlji Kanaanu te je otišao od svog brata Jakova u drugu zemlju.+  Naime, oni su stekli toliko dobara da više nisu mogli živjeti zajedno i zemlja u kojoj su živjeli* nije mogla namirivati njihove potrebe jer su imali mnogo stoke.  Tako se Ezav naselio u seirskim brdima.+ Ezav je Edom.+  Ovo su događaji iz života Ezava, praoca Edomaca, koji žive u seirskim brdima.+ 10  Ovo su imena Ezavovih sinova: Elifaz, sin Ezavove žene Ade, i Reuel, sin Ezavove žene Basemate.+ 11  Elifazovi sinovi bili su Teman,+ Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.+ 12  Timna je bila inoča Ezavovog sina Elifaza. Ona je Elifazu rodila Amaleka.+ To su sinovi Ezavove žene Ade. 13  Ovo su Reuelovi sinovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. To su bili sinovi Ezavove žene Basemate.+ 14  Ovo su bili sinovi Ezavove žene Oholibame, Anine kćeri, Sibeonove unuke, koje je rodila Ezavu: Jeuš, Jalam i Korah. 15  Ovo su plemenski poglavari* među Ezavovim+ potomcima. Sinovi Ezavovog prvorođenca Elifaza: poglavar Teman, poglavar Omar, poglavar Sefo, poglavar Kenaz,+ 16  poglavar Korah, poglavar Gatam i poglavar Amalek. To su Elifazovi+ sinovi koji su bili plemenski poglavari u zemlji Edomu. To su Adini sinovi. 17  Ovo su sinovi Ezavovog sina Reuela: poglavar Nahat, poglavar Zerah, poglavar Šama i poglavar Miza. To su Reuelovi sinovi koji su bili plemenski poglavari u zemlji Edomu.+ To su sinovi Ezavove žene Basemate. 18  A ovo su sinovi Ezavove žene Oholibame: poglavar Jeuš, poglavar Jalam i poglavar Korah. To su sinovi Ezavove žene Oholibame, Anine kćeri, koji su bili plemenski poglavari. 19  To su sinovi Ezava, odnosno Edoma,+ i to su njihovi plemenski poglavari. 20  Ovo su sinovi Horijca Seira, koji su starosjedioci u toj zemlji:+ Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,+ 21  Dišon, Eser i Dišan.+ Ti su Seirovi potomci plemenski poglavari među Horijcima u zemlji Edomu. 22  Lotanovi sinovi bili su Hori i Hemam, a Lotanova sestra bila je Timna.+ 23  Ovo su Šobalovi sinovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam. 24  Ovo su Sibeonovi+ sinovi: Aja i Ana. To je onaj Ana koji je našao izvore vruće vode u pustinji dok je čuvao magarce svog oca Sibeona. 25  Ovo su Anina djeca: Dišon i Oholibama, Anina kći. 26  Ovo su Dišonovi sinovi: Hemdan, Ešban, Itran i Keran.+ 27  Ovo su Eserovi sinovi: Bilhan, Zaavan i Akan. 28  Ovo su Dišanovi sinovi: Us i Aran.+ 29  Ovo su plemenski poglavari Horijaca: poglavar Lotan, poglavar Šobal, poglavar Sibeon, poglavar Ana, 30  poglavar Dišon, poglavar Eser i poglavar Dišan.+ To su plemenski poglavari Horijaca u zemlji Seiru. 31  Ovo su kraljevi koji su vladali u zemlji Edomu+ prije nego što je nad Izraelcima počeo vladati njihov prvi kralj.+ 32  Beorov sin Bela vladao je u Edomu, a njegov se grad zvao Dinhaba. 33  Kad je umro Bela, počeo je vladati Jobab, sin Zeraha iz Bosre. 34  Kad je umro Jobab, počeo je vladati Hušam iz zemlje Temanaca. 35  Kad je umro Hušam, počeo je vladati Bedadov sin Hadad, koji je porazio Midjance+ u moapskoj zemlji, a njegov se grad zvao Avit. 36  Kad je umro Hadad, počeo je vladati Samla iz Masreke. 37  Kad je umro Samla, počeo je vladati Šaul iz Rehobota na rijeci. 38  Kad je umro Šaul, počeo je vladati Akborov sin Baal-Hanan. 39  Kad je umro Akborov sin Baal-Hanan, počeo je vladati Hadar. Njegov se grad zvao Pau, a ženi mu je bilo ime Mehetabela. Ona je bila Matredina kći, Mezahabova unuka. 40  Ovo su imena plemenskih poglavara koji su potekli od Ezava, imena njihovih porodica i mjesta u kojima su živjeli: poglavar Timna, poglavar Alva, poglavar Jetet,+ 41  poglavar Oholibama, poglavar Ela, poglavar Pinon, 42  poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mibsar, 43  poglavar Magdiel i poglavar Iram. To su plemenski poglavari koji su potekli od Edoma i njihova naselja u zemlji koju su zaposjeli.+ To je obiteljska loza Ezava, praoca Edomaca.+

Bilješke

Ili: “živjeli kao došljaci”.
Ili: “šeici”.