Nehemija 12:1-47

12  Ovo su svećenici i leviti koji su došli sa Šealtielovim sinom Zerubabelom+ i s Ješuom:+ Seraja, Jeremija, Ezra,  Amarija, Maluk, Hatuš,  Šekanija, Rehum, Meremot,  Ido, Ginetoj, Abija,  Mijamin, Maadija, Bilga,  Šemaja, Jojarib, Jedaja,  Salu, Amok, Hilkija i Jedaja. To su bili poglavari svećenika i njihove braće u Ješuinim danima.  A leviti su bili Ješua, Binuj, Kadmiel,+ Šerebija, Juda i Matanija,+ koji je sa svojom braćom ravnao zborom koji je pjevao zahvalnice.  Njihova braća Bakbukija i Uni stajala su nasuprot njima na stražarskoj dužnosti*. 10  Ješui se rodio Jojakim, Jojakimu se rodio Elijašib, a Elijašibu+ se rodio Jojada.+ 11  Jojadi se rodio Jonatan, a Jonatanu se rodio Jadua. 12  U Jojakimovim danima svećenici, poglavari rodova, bili su: od Serajinog+ roda Meraja, od Jeremijinog Hananija, 13  od Ezrinog+ Mešulam, od Amarijinog Johanan, 14  od Malukijevog Jonatan, od Šebanijinog Josip, 15  od Harimovog+ Adna, od Merajotovog Helkaj, 16  od Idovog Zaharija, od Ginetonovog Mešulam, 17  od Abijinog+ Zikri, od Minjaminovog...*, od Moadijinog Piltaj, 18  od Bilginog+ Šamua, od Šemajinog Jonatan, 19  od Jojaribovog Matenaj, od Jedajinog+ Uzi, 20  od Salajevog Kalaj, od Amokovog Eber, 21  od Hilkijinog Hašabija, od Jedajinog Netanel. 22  Poglavari levitskih rodova, a i svećenici, bili su popisani u danima Elijašiba, Jojade, Johanana i Jadue+ – sve do vladavine Darija Perzijanca. 23  Leviti koji su bili poglavari rodova bili su popisani u ljetopisima sve do vremena Elijašibovog sina Johanana. 24  A levitski poglavari bili su Hašabija, Šerebija i Kadmielov sin+ Ješua.+ Njihova braća stajala su nasuprot njima kako bi upućivala hvale i zahvalnice po uputama Davida,+ sluge pravog Boga. Straže su stajale jedna uz drugu. 25  Matanija,+ Bakbukija, Obadija, Mešulam, Talmon i Akub+ čuvali su stražu kao vratari,+ stražarili su kod spremišta blizu vrata. 26  Oni su služili u danima Ješuinog+ sina Jojakima, Josadakovog unuka, i u danima upravitelja Nehemije te svećenika i prepisivača* Ezre.+ 27  Kad se trebala održati svečanost povodom podizanja jeruzalemskih zidina, potražili su levite i doveli ih u Jeruzalem iz svih mjesta u kojima su živjeli kako bi se svečanost održala u veselju, uz zahvalne pjesme,+ uz činele, psaltire i harfe. 28  I skupili su se uvježbani pjevači* iz obližnje ravnice*, iz svih krajeva oko Jeruzalema, iz sela u kojima žive Netofljani,+ 29  iz Bet-Gilgala+ i iz polja oko Gebe+ i Azmaveta.+ Naime, pjevači su sebi sagradili sela oko Jeruzalema. 30  Svećenici i leviti obredno su očistili sebe, a zatim narod,+ vrata+ i zidine.+ 31  Potom sam doveo Judine poglavare na vrh zidina. I postavio sam dva velika zbora za pjevanje zahvalnica i ljude da u povorci idu za njima. Jedan je zbor krenuo zidinama nadesno prema Smetlišnim vratima.+ 32  Za njima su išli Hošaja i polovina Judinih poglavara, 33  zatim Azarija, Ezra, Mešulam, 34  Juda, Benjamin, Šemaja i Jeremija. 35  S njima su išli i neki svećenici* s trubama:+ Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, Asafovog sina,+ 36  i njegova braća Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda i Hanani s glazbalima Davida,+ sluge pravog Boga. Prepisivač Ezra+ išao je pred njima. 37  A kod Izvorskih vrata+ krenuli su ravno uz Stepenice+ Davidovog grada+ zidnim usponom iznad Davidovog doma pa sve do Vodenih vrata+ na istoku. 38  Drugi zbor koji je pjevao zahvalnice išao je u suprotnom smjeru*, a za njim smo išli ja i polovina naroda, zidinama iznad Kule krušnih peći+ do Širokog zida,+ 39  zatim iznad Efrajimovih vrata+ do Vrata starog grada+ pa do Ribljih vrata,+ Hananelove kule,+ Kule Meaha i Ovčjih vrata.+ I stali smo kod Stražarskih vrata. 40  Naposljetku su se oba zbora koja su pjevala zahvalnice zaustavila pred domom pravog Boga. To sam učinio i ja i polovina namjesnika koji su bili sa mnom 41  te svećenici Elijakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elijoenaj, Zaharija i Hananija s trubama, 42  a isto tako i Maaseja, Šemaja, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkija, Elam i Ezer. A pjevači su glasno pjevali pod Izrahijinim ravnanjem. 43  I tog su dana prinijeli velike žrtve i radovali se+ jer ih je pravi Bog ispunio velikom radošću. Radovale su se i žene i djeca+ te se veselje Jeruzalema čulo nadaleko.+ 44  Tog su dana bili postavljeni ljudi da nadgledaju spremišta+ za priloge,+ prvine+ i desetine.+ U njih se s gradskih polja skupljao dio koji Zakon propisuje+ za svećenike i levite.+ Judejci su sve to činili jer su se radovali zbog svećenika i levita koji su bili u službi. 45  Svećenici i leviti počeli su izvršavati dužnosti koje im je Bog povjerio te službu očišćenja za koju su bili zaduženi, a isto su činili i pjevači i vratari, prema uputama Davida i njegovog sina Salamuna. 46  Jer je od davnine, još od Davidovih i Asafovih dana, bilo ravnatelja* pjevača i ravnalo se zborom koji je pjevao hvalospjeve i zahvalnice Bogu.+ 47  U Zerubabelovim+ danima i u Nehemijinim danima svi su Izraelci davali hranu za pjevače+ i vratare,+ koliko im je svaki dan trebalo. Davali su hranu i za levite,+ a leviti su odvajali dio za Aronove potomke.

Bilješke

Moguće i: “tijekom službe Bogu”.
Po svemu sudeći, u hebrejskom tekstu ovdje nedostaje ime.
Ili: “pisara”.
Dosl.: “sinovi pjevača”.
Riječ je o jordanskoj ravnici.
Dosl.: “svećenički sinovi”.
Ili: “ispred”.
Ili: “poglavara”.