Matej 1:1-25

1  Ovo je knjiga o životu* Isusa Krista*, Davidovog potomka*,+ Abrahamovog potomka.+   Abrahamu se rodio Izak,+Izaku se rodio Jakov,+Jakovu su se rodili Juda+ i njegova braća,   Judi je Tamara rodila Peresa i Zeraha,+Peresu se rodio Hesron,+Hesronu se rodio Ram,+   Ramu se rodio Aminadab,Aminadabu se rodio Nahšon,+Nahšonu se rodio Salmon,   Salmonu je Rahaba+ rodila Boaza,Boazu je Ruta rodila Obeda,+Obedu se rodio Jišaj,+   Jišaju se rodio David,+ kralj. Davidu je Urijina žena rodila Salamuna,+   Salamunu se rodio Roboam,+Roboamu se rodio Abija,Abiji se rodio Asa,+   Asi se rodio Jošafat,+Jošafatu se rodio Joram,+Joramu se rodio Uzija,   Uziji se rodio Jotam,+Jotamu se rodio Ahaz,+Ahazu se rodio Ezekija,+ 10  Ezekiji se rodio Manaše,+Manašeu se rodio Amon,+Amonu se rodio Jošija,+ 11  Jošiji+ su se rodili Jekonija+ i njegova braća u vrijeme izgnanstva u Babilon.+ 12  Poslije izgnanstva u Babilon Jekoniji se rodio Šealtiel,Šealtielu se rodio Zerubabel,+ 13  Zerubabelu se rodio Abijud,Abijudu se rodio Elijakim,Elijakimu se rodio Azor, 14  Azoru se rodio Sadok,Sadoku se rodio Akim,Akimu se rodio Elijud, 15  Elijudu se rodio Eleazar,Eleazaru se rodio Matan,Matanu se rodio Jakov, 16  Jakovu se rodio Josip, Marijin muž. Marija je rodila Isusa,+ zvanog Krist.+ 17  Dakle, od Abrahama do Davida bilo je 14 naraštaja, od Davida do izgnanstva u Babilon bilo je 14 naraštaja i od izgnanstva u Babilon do Krista bilo je 14 naraštaja. 18  A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Njegova majka Marija bila je zaručena s Josipom, ali prije nego što su se vjenčali, ona je zatrudnjela po svetom duhu*.+ 19  Njen muž* Josip bio je pravedan i nije ju htio javno osramotiti, pa se namjeravao potajno razvesti od nje*.+ 20  Ali nakon što je razmislio o tome, u snu mu se ukazao Jehovin* anđeo i rekao mu: “Josipe, sine Davidov, ne boj se dovesti kući svoju ženu Mariju, jer je zatrudnjela po svetom duhu*.+ 21  Rodit će sina, a ti mu daj ime Isus*,+ jer će on spasiti svoj narod od njihovih grijeha.”+ 22  Sve se to dogodilo da bi se ispunilo ono što je Jehova* rekao preko svog proroka: 23  “Evo djevica će zatrudnjeti i rodit će sina i dat će mu se ime Emanuel”,+ što znači “s nama je Bog”.+ 24  Tada se Josip probudio i učinio ono što mu je rekao Jehovin* anđeo – doveo je kući svoju ženu. 25  Ali nije imao spolne odnose s njom dok nije rodila sina.+ I dao mu je ime Isus.+

Bilješke

Ili: “knjiga povijesti; rodoslovlje”.
Ili: “Mesije; Pomazanika”.
Dosl.: “sina”.
Ili: “Božjoj sili”.
Židovi su zaručnike smatrali supružnicima.
Odnosno raskinuti zaruke.
Ili: “jer ono što je u njoj začeto od svetog je duha”.
Ovo je prvo od 237 mjesta gdje se Božje ime, Jehova, javlja u glavnom tekstu ovog prijevoda grčkih knjiga Biblije. Vidi dodatak A5.
Hebrejski “Ješua”, ili “Jošua”, što znači “Jehova je spasenje”.