Izlazak 6:1-30

  • Bog ponavlja obećanje o oslobođenju (1⁠–⁠13)

    • Značenje Jehovinog imena nije bilo u potpunosti otkriveno (2, 3)

  • Mojsijevo i Aronovo rodoslovlje (14⁠–⁠27)

  • Mojsiju opet rečeno neka dođe pred faraona (28⁠–⁠30)

6  A Jehova je rekao Mojsiju: “Sad ćeš vidjeti što ću učiniti faraonu.+ Svojom moćnom rukom prisilit ću ga da pusti Izraelce, svojom moćnom rukom prisilit ću ga da ih istjera iz svoje zemlje.”+  Tada je Bog rekao Mojsiju: “Ja sam Jehova.  Objavljivao sam se Abrahamu, Izaku i Jakovu kao Svemogući Bog,+ ali nisam im otkrio značenje svog imena,+ Jehova*.+  Osim toga, sklopio sam savez s njima te im obećao da ću im dati Kanaan, zemlju u kojoj su živjeli kao došljaci.+  Čuo sam* vapaje Izraelaca, koje Egipćani drže u ropstvu, i dobro se sjećam svog saveza.+  Zato reci Izraelcima: ‘Ja sam Jehova i oslobodit ću vas bremena koje su vam nametnuli Egipćani i izbaviti vas iz ropstva+ u kojem vas drže. Podignut ću svoju moćnu ruku i strogo ih kazniti, a vas ću spasiti.+  Postat ćete moj narod i ja ću biti vaš Bog.+ I znat ćete da sam ja Jehova, vaš Bog, koji vas je oslobodio egipatskog bremena.  Dovest ću vas u zemlju za koju sam se zakleo* da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu. I dat ću vam je da bude vaša.+ Ja sam Jehova.’”+  I Mojsije je to kazao Izraelcima, ali oni ga nisu htjeli slušati jer su bili malodušni i iscrpljeni zbog teškog ropstva.+ 10  Tada je Jehova rekao Mojsiju: 11  “Idi i kaži faraonu, egipatskom kralju, neka pusti Izraelce da odu iz njegove zemlje!” 12  Ali Mojsije je rekao Jehovi: “Ni Izraelci me ne slušaju,+ pa kako će me onda poslušati faraon, kad se ne znam dobro izražavati*?”+ 13  Ali Jehova je ponovno rekao Mojsiju i Aronu što da zapovjede Izraelcima i faraonu, egipatskom kralju, kako bi izveli Izraelce iz Egipta. 14  Ovo su poglavari njihovih rodova: sinovi Izraelovog prvorođenca Rubena+ bili su Hanok, Palu, Hesron i Karmi.+ To su Rubenove porodice. 15  Šimunovi sinovi bili su Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin jedne Kanaanke.+ To su Šimunove porodice. 16  Ovo su imena Levijevih+ sinova prema njihovim rodovima: Geršon, Kehat i Merari.+ Levi je živio 137 godina. 17  Geršonovi sinovi, navedeni po svojim porodicama, bili su Libni i Šimi.+ 18  Kehatovi sinovi bili su Amram, Ishar, Hebron i Uziel.+ Kehat je živio 133 godine. 19  Merarijevi sinovi bili su Mahli i Muši. To su bile Levijeve porodice prema svojim rodovima.+ 20  Amram se oženio Jokebedom, sestrom svog oca.+ Ona mu je rodila Arona i Mojsija.+ Amram je živio 137 godina. 21  Isharovi sinovi bili su Korah,+ Nefeg i Zikri. 22  Uzielovi sinovi bili su Mišael, Elsafan+ i Sitri. 23  Aron se oženio Elišebom, Aminadabovom kćeri, Nahšonovom+ sestrom. Ona mu je rodila Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.+ 24  Korahovi sinovi bili su Asir, Elkana i Abiasaf.+ To su bile porodice Korahovaca.+ 25  Aronov sin Eleazar+ oženio se jednom od Putielovih kćeri. Ona mu je rodila Pinhasa.+ To su poglavari rodova Levijevog plemena navedeni po svojim porodicama.+ 26  To su onaj Aron i onaj Mojsije kojima je Jehova rekao: “Izvedite Izraelce iz Egipta po njihovim četama.”+ 27  Oni su tražili od faraona, egipatskog kralja, da pusti Izraelce iz Egipta. To su taj Mojsije i taj Aron.+ 28  Onog dana kad se Jehova obratio Mojsiju u Egiptu, 29  Jehova mu je rekao: “Ja sam Jehova. Kaži faraonu, egipatskom kralju, sve što ti govorim.” 30  Tada je Mojsije rekao Jehovi: “Ja se ne znam dobro izražavati. Kako će me onda faraon poslušati?”+

Bilješke

Ili: “ali svoje ime, Jehova, nisam im u potpunosti otkrio”.
Ili: “Osobno sam čuo”.
Ili: “podignute ruke zakleo”.
Ili: “kad imam poteškoća u govoru”. Dosl.: “kad sam neobrezanih usana”.