Ezra 2:1-70

2  Ovo su stanovnici pokrajine koji su se vratili iz zarobljeništva,+ oni koje je babilonski kralj Nebukadnezar odveo u izgnanstvo u Babilon+ i koji su se kasnije vratili u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad,+  oni koji su došli sa Zerubabelom,+ Ješuom,+ Nehemijom, Serajom, Reelajom, Mordokajem, Bilšanom, Misparom, Bigvajem, Rehumom i Baanahom. Ovo je broj muškaraca iz Izraela koji su se vratili:+  Paroševih sinova 2172;  Šefatijinih sinova 372;  Arahovih sinova+ 775;  Pahat-Moabovih sinova,+ od Ješuinih i Joabovih sinova, 2812;  Elamovih sinova+ 1254;  Zatuovih sinova+ 945;  Zakajevih sinova 760; 10  Banijevih sinova 642; 11  Bebajevih sinova 623; 12  Azgadovih sinova 1222; 13  Adonikamovih sinova 666; 14  Bigvajevih sinova 2056; 15  Adinovih sinova 454; 16  Aterovih sinova, od Ezekije, 98; 17  Besajevih sinova 323; 18  Jorinih sinova 112; 19  Hašumovih sinova+ 223; 20  Gibarovih sinova 95; 21  ljudi iz Betlehema 123; 22  ljudi iz Netofe 56; 23  ljudi iz Anatota+ 128; 24  ljudi iz Azmaveta 42; 25  ljudi iz Kirijat-Jearima, Kefire i Beerota 743; 26  ljudi iz Rame+ i Gebe+ 621; 27  ljudi iz Mikmasa 122; 28  ljudi iz Betela i Aja+ 223; 29  ljudi iz Neba+ 52; 30  ljudi iz Magbiša 156; 31  sinova drugog Elama 1254; 32  Harimovih sinova 320; 33  ljudi iz Loda, Hadida i Ona 725; 34  ljudi iz Jerihona 345; 35  Senaahovih sinova 3630. 36  Svećenika:+ Jedajinih+ sinova iz Ješuine+ porodice 973; 37  Imerovih sinova+ 1052; 38  Pašhurovih sinova+ 1247; 39  Harimovih sinova+ 1017. 40  Levita:+ Ješuinih i Kadmielovih sinova,+ od Hodavijinih sinova, 74. 41  Pjevača:+ Asafovih sinova+ 128. 42  Sinova vratara:+ Šalumovih sinova, Aterovih sinova, Talmonovih+ sinova, Akubovih+ sinova, Hatitinih sinova i Šobajevih sinova, ukupno 139. 43  Hramskih slugu*:+ Sihinih sinova, Hasufinih sinova, Tabaotovih sinova, 44  Kerosovih sinova, Siahinih sinova, Padonovih sinova, 45  Lebaninih sinova, Hagabinih sinova, Akubovih sinova, 46  Hagabovih sinova, Šalmajevih sinova, Hananovih sinova, 47  Gidelovih sinova, Gaharovih sinova, Reajinih sinova, 48  Resinovih sinova, Nekodinih sinova, Gazamovih sinova, 49  Uzinih sinova, Paseahovih sinova, Bezajevih sinova, 50  Asninih sinova, Meunimovih sinova, Nefusimovih sinova, 51  Bakbukovih sinova, Hakufinih sinova, Harhurovih sinova, 52  Baslutovih sinova, Mehidinih sinova, Haršinih sinova, 53  Barkosovih sinova, Siserinih sinova, Temahovih sinova, 54  Nesiahovih sinova, Hatifinih sinova. 55  Sinova Salamunovih slugu: Sotajevih sinova, Soferetovih sinova, Perudinih sinova,+ 56  Jalinih sinova, Darkonovih sinova, Gidelovih sinova, 57  Šefatijinih sinova, Hatilovih sinova, Pokeret-Hasebajimovih sinova, Amijevih sinova. 58  Svih hramskih slugu i sinova Salamunovih slugu bilo je 392. 59  A ovo su oni koji su pošli iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adona i Imera, ali nisu mogli dokazati iz kojeg su roda i kojeg su porijekla, odnosno jesu li Izraelci:+ 60  Delajini sinovi, Tobijini sinovi, Nekodini sinovi, njih 652. 61  A od svećeničkih sinova: Habajini sinovi, Hakosovi sinovi,+ sinovi Barzilaja, koji je uzeo za ženu jednu od kćeri Gileadovca Barzilaja+ te je bio prozvan njihovim imenom. 62  Oni su pretraživali rodoslovne popise da bi dokazali svoje porijeklo, ali nisu pronašli imena svojih obitelji, pa nisu smjeli služiti kao svećenici*.+ 63  Upravitelj* im je zabranio jesti ono što je posebno sveto+ sve dok se ne pojavi svećenik koji bi za to mogao pitati Boga pomoću Urima i Tumima.+ 64  Svih koji su se vratili ukupno je bilo 42 360,+ 65  ne računajući njihove robove i robinje, kojih je bilo 7337. Bilo je i 200 pjevača i pjevačica. 66  Imali su 736 konja, 245 mula, 67  435 deva i 6720 magaraca. 68  Kad su došli do ruševina Jehovinog doma u Jeruzalemu, neki su poglavari rodova dragovoljno priložili darove+ za dom pravog Boga da bi bio ponovno sagrađen na svome mjestu.+ 69  Prema svojim su mogućnostima za gradnju doma dali u riznicu 61 000 zlatnih drahmi*, 5000 mina* srebra+ i 100 svećeničkih haljina. 70  Svećenici, leviti, pjevači, vratari, hramski sluge i ostali Izraelci nastanili su se u svojim gradovima. Tako su se svi Izraelci nastanili u svojim gradovima.+

Bilješke

Ili: “Netina”. Dosl.: “Darovanih”.
Ili: “pa su bili isključeni iz svećeničke službe kao da su okaljani”.
Ili: “Tiršata”. Perzijska titula upravitelja pokrajine.
Općenito se smatra da je drahma jednaka zlatnom perzijskom dariku, koji je težio 8,4 grama. Ova se drahma razlikuje od one koja se spominje u grčkim knjigama Biblije. Vidi dodatak B14.
Mina koja se spominje u hebrejskom dijelu Biblije imala je 570 grama. Vidi dodatak B14.