Brojevi 34:1-29

34  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Ovako kaži Izraelcima: ‘Kad uđete u Kanaan,+ ovo će biti granice područja koje ćete dobiti u nasljedstvo:+  Vaša južna granica protezat će se od pustinje Zina uz Edom. Na istoku će južna granica početi od kraja Slanog mora*.+  Granica će skrenuti južno od uspona Akrabima+ i pružat će se do Zina, a krajnja točka bit će joj južno od Kadeš-Barnee.+ Zatim će se protezati prema Hasar-Adaru+ i nastaviti do Asmona.  Kod Asmona granica će skrenuti prema potoku* Egiptu i na kraju će izbiti na More*.+  Vaša zapadna granica bit će obala Velikog mora*. To će biti vaša zapadna granica.+  A ovo će biti vaša sjeverna granica: od Velikog mora povucite granicu do gore Hora*.  Od gore Hora povucite granicu do Lebo-Hamata*,+ a krajnja točka granice neka bude kod Sedada.+  Granica će zatim ići dalje prema Zifronu i završiti u Hasar-Enanu.+ To će biti vaša sjeverna granica. 10  Na istoku povucite granicu od Hasar-Enana do Šefama. 11  Granica će se protezati od Šefama do Rible*, koja je istočno od Ajina. Odande će se granica spuštati i prelaziti preko obronaka na istočnoj strani Kineretskog mora*.+ 12  Granica će se zatim protezati duž Jordana i završavati na Slanom moru.+ To će biti vaša zemlja+ i njene granice.’” 13  I Mojsije je kazao Izraelcima: “To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti među sobom,+ zemlja koju će po Jehovinoj zapovijedi dobiti devet i pol plemena. 14  Naime, pleme Rubenovaca, pleme Gadovaca i polovina Manašeovog plemena već su primili svoje nasljedstvo.+ 15  Ta dva i pol plemena već su primila svoje nasljedstvo u kraju koji je istočno od Jordana, nasuprot Jerihonu, prema izlasku sunca.”+ 16  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 17  “Ovo su imena ljudi koji će vam razdijeliti zemlju: svećenik Eleazar+ i Nunov sin Jošua.+ 18  Pozovi po jednog poglavara iz svakog plemena da im pomogne razdijeliti zemlju koju ćete dobiti u nasljedstvo.+ 19  Ovo su imena tih ljudi: iz Judinog plemena+ Jefuneov sin Kaleb,+ 20  iz plemena Šimunovaca+ Amihudov sin Šemuel, 21  iz Benjaminovog plemena+ Kislonov sin Elidad, 22  iz plemena Danovaca+ poglavar Buki, Joglijev sin, 23  od Josipovih potomaka:+ iz plemena Manašeovaca+ poglavar Haniel, Efodov sin, 24  a iz plemena Efrajimovaca+ poglavar Kemuel, Šiftanov sin, 25  iz plemena Zebulunovaca+ poglavar Elisafan, Parnakov sin, 26  iz plemena Isakarovaca+ poglavar Paltiel, Azanov sin, 27  iz plemena Ašerovaca+ poglavar Ahihud, Šelomijev sin, 28  iz plemena Naftalijevaca+ poglavar Pedahel, Amihudov sin.” 29  To su oni kojima je Jehova zapovjedio da Izraelcima razdijele nasljedstvo u Kanaanu.+

Bilješke

Odnosno Mrtvog mora.
Ili: “vadiju”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.
Odnosno Veliko more, Sredozemno more.
Odnosno Sredozemnog mora.
Točan položaj ovog mjesta nije poznat. Vjerojatno je riječ o jednom od većih vrhova libanonskog gorja.
Ili: “ulaza u Hamat”.
Riječ je o Ribli koja se nalazila na istočnoj granici Kanaana, a ne o Ribli u zemlji Hamatu.
Odnosno Genezaretskog jezera, ili Galilejskog mora.