Brojevi 3:1-51

3  Ovo je Aronova i Mojsijeva obiteljska loza iz vremena kad je Jehova govorio Mojsiju na gori Sinaju.+  Ovo su imena Aronovih sinova: prvorođenac Nadab, zatim Abihu,+ Eleazar+ i Itamar.+  To su imena Aronovih sinova, pomazanih svećenika koji su bili postavljeni da služe kao svećenici.+  Ali Nadab i Abihu poginuli su pred Jehovom kad su u Sinajskoj pustinji pred Jehovom prinijeli kad na nedozvoljeni način.+ Oni nisu imali sinova. A Eleazar+ i Itamar+ nastavili su služiti kao svećenici sa svojim ocem Aronom.  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  “Dovedi Levijevo pleme+ i postavi ga pred svećenika Arona da mu služi.+  Neka pred šatorom sastanka čine ono što su dužni činiti za Arona i za cijeli narod, izvršavajući svoje dužnosti povezane sa svetim šatorom.  Neka se brinu za sav pribor+ što pripada šatoru sastanka i neka čine ono što su dužni činiti za Izraelce, izvršavajući svoje dužnosti povezane sa svetim šatorom.+  Daruj levite Aronu i njegovim sinovima. Oni su darovani, od svih Izraelaca oni su mu dani na dar.+ 10  Aron i njegovi sinovi postavljeni su za svećenike i neka vrše svoju svećeničku službu.+ Ako bi tu službu pokušao vršiti netko tko na to nema pravo*, neka se pogubi.”+ 11  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 12  “Ja uzimam levite među Izraelcima umjesto svih izraelskih prvorođenaca*.+ Leviti neka pripadnu meni. 13  Naime, meni pripada svaki prvorođenac.+ Onog dana kad sam pogubio sve prvorođence u Egiptu,+ sebi sam posvetio sve prvorođence u Izraelu – i od čovjeka i od životinje.+ Oni neka pripadnu meni. Ja sam Jehova.” 14  Jehova je zatim rekao Mojsiju u Sinajskoj pustinji:+ 15  “Popiši Levijevce po njihovim rodovima i po njihovim porodicama. Popiši sve muške osobe od jednog mjeseca naviše.”+ 16  Tako ih je Mojsije popisao po Jehovinoj naredbi, kao što mu je bilo zapovjeđeno. 17  Ovo su imena Levijevih sinova: Geršon, Kehat i Merari.+ 18  A ovo su imena Geršonovih sinova po kojima su nazvane njihove porodice: Libni i Šimi.+ 19  Kehatovi sinovi po kojima su nazvane njihove porodice jesu Amram, Ishar, Hebron i Uziel.+ 20  Merarijevi sinovi po kojima su nazvane njihove porodice jesu Mahli+ i Muši.+ To su porodice Levijevaca po njihovim rodovima. 21  Od Geršona potječe porodica Libnijevaca+ i porodica Šimijevaca. To su porodice Geršonovaca. 22  Broj svih popisanih muških osoba iz njihovih porodica od jednog mjeseca naviše iznosio je 7500.+ 23  Porodice Geršonovaca bile su utaborene iza svetog šatora,+ sa zapadne strane. 24  Poglavar roda Geršonovaca bio je Laelov sin Elijasaf. 25  Geršonovi su potomci+ bili zaduženi za šator+ i njegove pokrove,+ za zastor+ na ulazu u šator sastanka, 26  za dvorišne zastore+ i za zastor+ na ulazu u dvorište koje je oko šatora i žrtvenika, za šatorsku užad i za sve poslove koji su povezani s tim. 27  Od Kehata potječe porodica Amramovaca, porodica Isharovaca, porodica Hebronovaca i porodica Uzielovaca. To su porodice Kehatovaca.+ 28  Broj svih muških osoba od jednog mjeseca naviše iznosio je 8600. Oni su bili zaduženi da vode brigu o svetom mjestu.+ 29  Porodice Kehatovaca bile su utaborene s južne strane šatora.+ 30  Poglavar porodica iz roda Kehatovaca bio je Uzielov+ sin Elisafan. 31  Oni su bili zaduženi za kovčeg,+ stol,+ svijećnjak,+ žrtvenike+ i pribor+ koji se koristi za službu na svetom mjestu te za zavjesu+ i za sve poslove koji su povezani s tim.+ 32  Vrhovni poglavar Levijevaca bio je Eleazar,+ sin svećenika Arona. On je nadgledao one koji su bili zaduženi da vode brigu o svetom mjestu. 33  Od Merarija potječe porodica Mahlijevaca i porodica Mušijevaca. To su Merarijeve porodice.+ 34  Broj svih popisanih muških osoba od jednog mjeseca naviše iznosio je 6200.+ 35  Poglavar porodica iz roda Merarijevaca bio je Abihajilov sin Suriel. Oni su bili utaboreni sa sjeverne strane šatora.+ 36  Merarijevi potomci bili su zaduženi za zidne okvire+ šatora, za njegove prečke,+ stupove,+ postolja, za sav pribor+ i za sve poslove koji su povezani s tim,+ 37  a i za stupove oko dvorišta, njihova postolja+ te klinove i užad za dvorište. 38  A ispred svetog šatora, šatora sastanka, s njegove istočne strane – strane koja gleda prema izlasku sunca – bili su utaboreni Mojsije, Aron i njegovi sinovi. Oni su bili zaduženi da vode brigu o svetištu. To su bili dužni činiti u ime Izraelaca. Ako bi se svetištu približio netko tko na to nema pravo*, bio bi pogubljen.+ 39  Svih muških osoba iz Levijevog plemena od jednog mjeseca naviše koje su Mojsije i Aron na Jehovinu zapovijed popisali po njihovim porodicama bilo je 22 000. 40  Potom je Jehova rekao Mojsiju: “Popiši sve muške prvorođence u izraelskom narodu od jednog mjeseca naviše,+ prebroji ih i napravi popis njihovih imena. 41  Levite uzmi za mene umjesto svih prvorođenaca u izraelskom narodu,+ a uzmi i stoku levita umjesto svakog prvorođenog grla stoke Izraelaca.+ Ja sam Jehova.” 42  Mojsije je tada popisao sve prvorođence u izraelskom narodu kao što mu je zapovjedio Jehova. 43  Broj svih muških prvorođenaca popisanih po imenima od jednog mjeseca naviše iznosio je 22 273. 44  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 45  “Uzmi levite umjesto svih prvorođenaca u izraelskom narodu, a uzmi i stoku levita umjesto njihove stoke. Leviti neka pripadnu meni. Ja sam Jehova. 46  A za otkupninu+ 273 izraelska prvorođenca koji premašuju broj levita+ 47  uzmi 5 šekela* po osobi,+ prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu*. Jedan šekel ima 20 gera*.+ 48  Daj taj novac Aronu i njegovim sinovima kao otkupninu za one koji premašuju broj levita.” 49  Tako je Mojsije uzeo novac za otkupninu prvorođenaca koji su premašivali broj levita. 50  Uzeo je novac za otkupninu izraelskih prvorođenaca – 1365 šekela, prema šekelu koji se čuvao u svetom mjestu. 51  Potom je Mojsije po Jehovinoj naredbi dao novac od otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kao što je Jehova zapovjedio Mojsiju.

Bilješke

Odnosno netko tko nije iz Aronove porodice.
Dosl.: “prvorođenaca koji otvaraju maternicu”.
Odnosno netko tko nije iz Levijevog plemena.
Šekel je imao 11,4 grama. Vidi dodatak B14.
Ili: “prema svetom šekelu”.
Gera je imala 0,57 grama. Vidi dodatak B14.