Jošua 13:1-33

13  Jošua je već bio star i njegov se život bližio kraju.+ Stoga mu je Jehova rekao: “Ti si ostario i nije ti preostalo još puno godina, a još je mnogo zemlje ostalo neosvojeno.  Ovo je zemlja koja je još ostala:+ svi filistejski i svi gešurski+ krajevi  (od nilskog rukavca* koji je istočno od Egipta* pa sve do ekronske granice na sjeveru, sve se to računalo kao kanaansko područje+), uključujući i područje koje je pripadalo petorici filistejskih vladara,+ onih iz Gaze, Ašdoda,+ Aškelona,+ Gata+ i Ekrona;+ zatim područje Avimaca+  na jugu; cijeli Kanaan; Meara, koja pripada Sidoncima,+ sve do Afeka, do amorejske granice;  zemlja Gebaljana+ i cijeli Libanon prema istoku, od Baal-Gada u podnožju gore Hermona do Lebo-Hamata*;+  sav brdoviti kraj od Libanona+ do Misrefot-Majima+ i cijelo područje u kojem žive Sidonci.+ Ja ću protjerati te narode pred Izraelcima.+ A ti samo razdijeli tu zemlju i daj je Izraelcima u nasljedstvo, kao što sam ti zapovjedio.+  Razdijeli sada tu zemlju pa neka je u nasljedstvo dobije devet plemena i polovina Manašeovog plemena.”+  A druga polovina plemena te Rubenovci i Gadovci dobili su svoje nasljedstvo koje im je Mojsije dao na istočnoj strani Jordana, upravo onako kako im ga je dodijelio Jehovin sluga Mojsije:+  zemlju koja se proteže od Aroera,+ koji leži na rubu doline* Arnona,+ zatim grad koji je usred doline i svu medepsku visoravan do Dibona; 10  sve gradove amorejskog kralja Sihona, koji je vladao u Hešbonu, sve do amonske granice;+ 11  Gilead i područje koje je pripadalo Gešurcima i Maakaćanima,+ čitavu goru Hermon i sav Bašan+ do Saleke;+ 12  cijelo kraljevstvo bašanskog kralja Oga, koji je vladao u Aštarotu i u Edreju. (On je bio jedan od posljednjih Refaimaca.)+ Njih je Mojsije porazio i protjerao.+ 13  Ali Izraelci nisu protjerali+ Gešurce i Maakaćane, pa tako stanovnici Gešura i Maakata žive među Izraelcima sve do danas. 14  Samo Levijevom plemenu nije dao nasljedstvo.+ Njihovo su nasljedstvo žrtve paljene Jehovi,+ Izraelovom Bogu, kako im je i obećao.+ 15  I Mojsije je dao nasljedstvo Rubenovom plemenu, po njegovim porodicama. 16  Dobili su područje od Aroera, koji leži na rubu doline Arnona, zatim grad koji je usred doline i svu medepsku visoravan; 17  Hešbon sa svim okolnim gradovima+ koji su na visoravni: Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,+ 18  Jahas,+ Kedemot,+ Mefaat,+ 19  Kirijatajim, Sibmu,+ Seret-Šahar u gori iznad doline, 20  Bet-Peor, obronke Pisge,+ Bet-Ješimot,+ 21  sve gradove na visoravni i cijelo kraljevstvo amorejskog kralja Sihona, koji je vladao u Hešbonu.+ Mojsije je porazio i njega+ i midjanske poglavare Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu,+ koji su bili podčinjeni Sihonu i koji su živjeli u toj zemlji. 22  Izraelci su ubili vračara+ Bileama,+ Beorovog sina, zajedno s ostalima koje su pobili mačem. 23  Jordan je bio granica Rubenovaca. To područje s gradovima i njihovim okolnim mjestima bilo je nasljedstvo Rubenovaca po njihovim porodicama. 24  Mojsije je dao nasljedstvo i Gadovom plemenu, po njegovim porodicama. 25  Gadovci su dobili ovo područje: Jazer,+ sve gileadske gradove, polovinu amonske zemlje+ sve do Aroera, koji je nasuprot Rabi;+ 26  područje od Hešbona+ do Ramat-Mispe i Betonima te od Mahanajima+ do debirske granice; 27  a u dolini su dobili Bet-Haram, Bet-Nimru,+ Sukot+ i Safon, ostali dio kraljevstva hešbonskog kralja Sihona.+ Jordan je omeđivao to područje sve do južnog kraja Kineretskog mora.+ Granica je išla istočnom stranom Jordana. 28  To je nasljedstvo Gadovaca po njihovim porodicama, s gradovima i njihovim okolnim mjestima. 29  Mojsije je dao nasljedstvo i polovini Manašeovog plemena, po njihovim porodicama.+ 30  Dobili su područje koje se protezalo od Mahanajima+ i obuhvaćalo sav Bašan, cijelo kraljevstvo bašanskog kralja Oga i sva Jairova sela+ u Bašanu, u kojima se živjelo pod šatorima. Na tom je području bilo 60 gradova. 31  A polovina Gileada, Aštarot i Edrej,+ gradovi Ogovog kraljevstva u Bašanu, pripali su sinovima Manašeovog sina Makira,+ i to polovini Makirovih sinova po njihovim porodicama. 32  To im je Mojsije predao u nasljedstvo kad su bili u pustim moapskim ravnicama s druge strane Jordana, istočno od Jerihona.+ 33  A Levijevom plemenu Mojsije nije dao nasljedstvo.+ Jehova, Izraelov Bog, njihovo je nasljedstvo, kako im je i obećao.+

Bilješke

Ili: “od Šihora”.
Ili: “pred Egiptom”.
Ili: “do ulaza u Hamat”.
Ili: “vadija”. Vidi izraz “vadi” u Rječniku.