2. Kraljevima 23:1-37

23  Tada je kralj poslao glasnike da sazovu k njemu sve Judine i jeruzalemske starješine.+  Potom je kralj otišao u Jehovin dom, a s njim i svi Judejci, svi stanovnici Jeruzalema, svećenici i proroci – svi ljudi, od najvećeg do najmanjeg. Pročitao je pred njima sve riječi knjige+ saveza+ koja je bila pronađena u Jehovinom domu.+  Stojeći kraj stupa, kralj je sklopio* savez pred Jehovom+ i obećao da će svim srcem i svom dušom* slušati Jehovu i držati se njegovih zapovijedi, opomena i odredbi te da će izvršavati riječi saveza koje su zapisane u toj knjizi. I sav je narod prihvatio savez.+  Potom je kralj zapovjedio velikom svećeniku Hilkiji+ te ostalim svećenicima i vratarima da iznesu iz Jehovinog hrama sve predmete načinjene za Baala, za obredno deblo*+ i za svu nebesku vojsku*. I spalio ih je izvan Jeruzalema u kidronskim poljima, a njihov je pepeo odnio u Betel.+  Raspustio je svećenike tuđih bogova, koje su Judini kraljevi bili postavili da spaljuju prinose na obrednim uzvišicama u Judinim gradovima i u okolici Jeruzalema, a tako i one koji su spaljivali prinose Baalu, suncu, mjesecu, zviježđima* i svoj nebeskoj vojsci.+  Iznio je iz Jehovinog doma obredno deblo+ i odnio ga izvan Jeruzalema, u dolinu Kidron, te ga spalio+ u dolini Kidronu i satro u prah, a prah je prosuo po grobovima običnog naroda.+  Osim toga, porušio je stanove hramskih bludnika,+ koji su se nalazili u Jehovinom domu i u kojima su žene tkale platno za svetišta obrednog debla.  Potom je doveo sve svećenike iz Judinih gradova te je oskvrnuo obredne uzvišice na kojima su ti svećenici spaljivali prinose, od Gebe+ do Beer-Šebe.+ Usto je porušio obredne uzvišice na vratima, one koje su bile kod vrata gradskog zapovjednika Jošue, s lijeve strane kad se uđe na gradska vrata.  Svećenici s obrednih uzvišica nisu služili kod Jehovinog žrtvenika u Jeruzalemu,+ ali jeli su beskvasne kruhove sa svojom braćom. 10  Jošija je oskvrnuo i Tofet,+ koji se nalazi u Dolini Hinomovih sinova*,+ da više nitko ne bi svog sina ili svoju kćer žrtvovao u vatri* u čast Moleku.+ 11  I zabranio je da konji koje su Judini kraljevi posvetili suncu ulaze u Jehovin dom kroz odaju* dvoranina Natan-Meleka, koja se nalazila u trijemu, a kola posvećena suncu+ spalio je vatrom. 12  Kralj je ujedno porušio žrtvenike koje su Judini kraljevi bili načinili na krovu+ Ahazove gornje sobe i žrtvenike koje je Manaše načinio u oba dvorišta Jehovinog doma.+ Satro ih je, a njihov je prah razasuo u dolini Kidronu. 13  Kralj je oskvrnuo obredne uzvišice nasuprot Jeruzalemu, na južnom* dijelu Gore uništenja*, koje je izraelski kralj Salamun bio načinio odvratnoj sidonskoj božici Aštarti, odvratnom moapskom bogu Kemošu i odvratnom amonskom bogu Milkomu.+ 14  Porazbijao je obredne stupove i posjekao obredna debla,+ a mjesta na kojima su stajali napunio je ljudskim kostima. 15  Srušio je i žrtvenik u Betelu i obrednu uzvišicu što ih je bio načinio Nebatov sin Jeroboam i tako naveo Izraela na grijeh.+ Nakon što je srušio žrtvenik i obrednu uzvišicu, spalio je uzvišicu i satro je u prah, a spalio je i obredno deblo.+ 16  Kad se Jošija okrenuo i vidio grobove na gori, poslao je ljude da izvade kosti iz grobova te ih je spalio na žrtveniku i tako ga oskvrnuo, čime se ispunila Jehovina riječ što ju je objavio sluga pravog Boga, koji je prorekao da će se to dogoditi.+ 17  Potom je upitao: “Kakav je ono nadgrobni spomenik što ga vidim?” A ljudi iz grada odgovorili su mu: “To je grob sluge pravog Boga iz Jude+ koji je prorekao sve ovo što si ti učinio s betelskim žrtvenikom.” 18  Nato je Jošija rekao: “Pustite ga da počiva! Neka nitko ne dira njegove kosti!” Tako nisu dirali njegove kosti, a ni kosti proroka koji je došao iz Samarije.+ 19  Jošija je uklonio i sva svetišta na uzvišicama u samarijskim gradovima+ koja su podignuli izraelski kraljevi i tako vrijeđali Boga. Učinio je s njima sve što je učinio i u Betelu.+ 20  Na žrtvenicima je pogubio sve svećenike s obrednih uzvišica koji su bili ondje i spalio je na njima ljudske kosti.+ Potom se vratio u Jeruzalem. 21  Tada je kralj zapovjedio svemu narodu: “Proslavite Pashu+ u čast Jehovi, svom Bogu, kako je zapisano u ovoj knjizi saveza.”+ 22  Takva se Pasha nije slavila od vremena kad su suci sudili Izraelu niti tijekom cijelog razdoblja u kojem su nad Izraelom i Judom vladali kraljevi.+ 23  Ta Pasha u čast Jehovi bila je proslavljena u Jeruzalemu osamnaeste godine Jošijinog kraljevanja. 24  Jošija je ujedno uklonio one koji su prizivali duhove i proricali budućnost,+ kipove kućnih bogova*,+ odvratne idole* i sve gadosti koje su se mogle vidjeti u Judinoj zemlji i u Jeruzalemu da bi izvršio riječi Zakona+ zapisane u knjizi koju je svećenik Hilkija pronašao u Jehovinom domu.+ 25  Prije njega nije bilo takvog kralja koji se vratio Jehovi i služio mu svim srcem, svom dušom*+ i svom snagom, čineći sve prema Mojsijevom zakonu, a ni poslije njega nije bilo takvog kralja kao što je bio on. 26  Ipak, Jehova se nije prestao gnjeviti na Judu, nego je njegova srdžba i dalje plamtjela zbog svih gadosti kojima ga je Manaše vrijeđao.+ 27  Jehova je rekao: “Udaljit ću Judu od sebe da ga više ne gledam,+ kao što sam i Izraela udaljio od sebe.+ Odbacit ću ovaj grad koji sam izabrao, Jeruzalem, i dom za koji sam rekao: ‘Ondje će se slaviti* moje ime.’”+ 28  A ostali događaji iz Jošijinog života, sva njegova djela, sve je to zapisano u ljetopisima Judinih kraljeva. 29  U njegovo je vrijeme faraon Neho, egipatski kralj, pošao prema rijeci Eufratu kako bi se ondje našao s asirskim kraljem. Kralj Jošija krenuo je u boj protiv Neha, ali on ga je ubio kod Megida+ čim ga je ugledao. 30  Njegovi sluge položili su njegovo mrtvo tijelo na kola i odvezli ga iz Megida u Jeruzalem te ga pokopali u njegovom grobu. Potom je narod doveo Jošijinog sina Joahaza te ga pomazao i postavio za kralja nakon njegovog oca.+ 31  Joahaz+ je imao 23 godine kad je postao kralj i vladao je tri mjeseca u Jeruzalemu. Majka mu se zvala Hamutala,+ a bila je kći Jeremije iz Libne. 32  Joahaz je činio ono što je zlo u Jehovinim očima, sve kako su činili i njegovi preci.+ 33  Faraon Neho+ bacio ga je u zatvor u Ribli,+ u hamatskoj zemlji, kako više ne bi vladao u Jeruzalemu, a zemlji je nametnuo danak od 100 talenata* srebra i jednog talenta zlata.+ 34  Potom je faraon Neho postavio Jošijinog sina Elijakima da kraljuje umjesto svog oca Jošije i promijenio mu je ime u Jojakim. A Joahaza je odveo u Egipat,+ gdje je on na koncu i umro.+ 35  Jojakim je dao faraonu srebro i zlato, ali morao je nametnuti narodu porez da bi faraonu mogao dati novac koji je on zahtijevao. Svakome iz naroda uzimao je procijenjenu količinu srebra i zlata da bi ga dao faraonu Nehu. 36  Jojakim+ je imao 25 godina kad je postao kralj i vladao je 11 godina u Jeruzalemu.+ Majka mu se zvala Zebida, a bila je kći Pedaje iz Rume. 37  Činio je ono što je zlo u Jehovinim očima,+ sve kako su činili i njegovi preci.+

Bilješke

Ili: “obnovio”.
Odnosno nebeska tijela.
Ili: “zviježđima zodijaka”.
Vidi izraz “gehena” u Rječniku.
Dosl.: “proveo kroz vatru”.
Ili: “blagovaonicu”.
Dosl.: “desnom”.
Odnosno Maslinske gore, osobito njenog južnog kraja koji se naziva i Gora prijestupa.
Ili: “terafa”.
Moguće je da je hebrejski izraz srodan riječi koja znači “izmet”. Njime se izražavao prezir.
Ili: “Ondje će prebivati”.
Talent je imao 34,2 kilograma. Vidi dodatak B14.