1. Ljetopisa 4:1-43

4  Judini sinovi bili su Peres,+ Hesron,+ Karmi, Hur+ i Šobal.+  Šobalovom sinu Reaji rodio se Jahat, a Jahatu su se rodili Ahumaj i Lahad. To su bile porodice Soraćana.+  Ovo su bili sinovi oca* Etama:+ Jizreel, Išma, Idbaš (njihovoj je sestri bilo ime Haselelponi),  Penuel, otac Gedora, i Ezer, otac Huše. To su bili sinovi Efratinog prvorođenca Hura,+ oca Betlehema.+  Ašhur,+ otac Tekoe,+ imao je dvije žene, Helu i Naaru.  Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temenija i Haahaštarija. To su bili Naarini sinovi.  Helini sinovi bili su Seret, Ishar i Etnan.  Kosu su se rodili Anub, Sobeba i porodice Harumovog sina Aharhela.  Jabes je bio ugledniji od svoje braće. Majka mu je dala ime Jabes*, rekavši: “Rodila sam ga u bolovima.” 10  Jabes je zazvao Izraelovog Boga i rekao: “Molim te, blagoslovi me i proširi moje područje. Neka tvoja ruka bude sa mnom i sačuvaj me od zla da mi ne naudi!” I Bog je uslišio njegovu molitvu. 11  Šuhinom bratu Kelubu rodio se Mehir, koji je bio Eštonov otac. 12  Eštonu su se rodili Bet-Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir-Nahaša. To su bili Rekini ljudi. 13  Kenazovi sinovi bili su Otniel+ i Seraja, a Otnielov sin* bio je Hatat. 14  Meonotaju se rodio Ofra. Seraji se rodio Joab, otac Ge-Harašima*, koji je bio tako nazvan jer su njegovi stanovnici bili zanatlije. 15  Sinovi Jefuneovog sina Kaleba+ bili su Iru, Ela i Naam. Elin sin* bio je Kenaz. 16  Jehalelelovi sinovi bili su Zif, Zifa, Tirija i Asarel. 17  Ezrini sinovi bili su Jeter, Mered, Efer i Jalon. Njegova žena* rodila je Mirjama, Šamaja i Išbaha, oca Eštemoe. 18  (Njegova žena Judejka* rodila je Jereda, oca Gedora, Hebera, oca Soka, i Jekutiela, oca Zanoaha.) To su bili sinovi faraonove kćeri Bitije, koju je Mered uzeo za ženu. 19  Sinovi Hodijine žene, Nahamove sestre, bili su očevi garmijske Keile i maakaćanske Eštemoe. 20  Šimonovi sinovi bili su Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Išijevi sinovi bili su Zohet i Ben-Zohet. 21  Sinovi Judinog sina Šele+ bili su Er, otac Leke, i Lada, otac Mareše. Od Šele su potekle i porodice izrađivača finog platna iz Ašbeinog doma, 22  zatim Jokim, ljudi iz Kozebe, Joaš i Saraf, koji su uzeli za žene Moapke, te Jašubi-Lehem. O tome govore stari zapisi*. 23  Oni su bili lončari i živjeli su u Netaimu i Gederi. Ondje su živjeli i radili su za kralja. 24  Šimunovi sinovi+ bili su Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i Šaul.+ 25  Šaulov sin bio je Šalum, njegov sin Mibsam, njegov sin Mišma. 26  Mišmini sinovi bili su Hamuel, njegov sin Zakur, njegov sin Šimi. 27  Šimi je imao 16 sinova i 6 kćeri. Njegova braća nisu imala mnogo sinova, tako da ni u kojoj od njihovih porodica nije bilo toliko sinova koliko ih je bilo u Judinom plemenu.+ 28  Živjeli su u Beer-Šebi,+ Moladi,+ Hasar-Šualu,+ 29  Bilhi, Esemu,+ Toladu, 30  Betuelu,+ Hormi,+ Siklagu,+ 31  Bet-Markabotu, Hasar-Susimu,+ Bet-Biriju i Šaarajimu. To su bili njihovi gradovi do vremena kad je David počeo kraljevati. 32  Naselili su se i u Etamu, Ajinu, Rimonu, Tokenu i Ašanu,+ u pet gradova, 33  te u mjestima koja su bila u okolici tih gradova, sve do Baala. To su bili njihovi rodoslovni zapisi i mjesta u kojima su živjeli. 34  Mešobab, Jamlek, Amasijin sin Joša, 35  Joel i Jošibijin sin Jehu, Serajin unuk, Asielov praunuk, 36  zatim Elijoenaj, Jaakoba, Ješohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37  i Ziza, sin Šifija, sina Alona, sina Jedaje, sina Šimrija, Šemajinog sina. 38  Ovi koji su poimence navedeni bili su poglavari u svojim porodicama. Njihov rod veoma se umnožio. 39  Zato su otišli do ulaza u Gedor, na istočnu stranu doline, da traže pašnjake za svoja stada. 40  I našli su bujne i dobre pašnjake, a zemlja je bila prostrana, mirna i sigurna. Ondje su prije živjeli Hamovi potomci.+ 41  Ovi koji su poimence navedeni došli su u vrijeme Judinog kralja Ezekije+ i napali su Hamite i Meunimce koji su ondje boravili u svojim šatorima te ih istrijebili, tako da ni dan-danas nema nijednoga. I naselili su se u njihovim krajevima jer je ondje bilo pašnjaka za njihova stada. 42  Neki od Šimunovih potomaka, njih 500, otišli su u goru Seir+ na čelu s Išijevim sinovima Pelatijom, Nearijom, Refajom i Uzielom. 43  Oni su pobili preživjele Amalečane+ koji su onamo pobjegli. Ti su Šimunovi potomci ostali ondje sve do današnjeg dana.

Bilješke

Moguće je da se neka imena u ovom poglavlju odnose na mjesta, a ne na ljude. U takvim situacijama “otac” može značiti “osnivač”.
Moguće je da je ime “Jabes” izvedenica hebrejske riječi koja znači “bol”.
Dosl.: “sinovi”.
“Ge-Harašim” znači “dolina zanatlija”.
Dosl.: “sinovi”.
Moguće je da je riječ o Bitiji koja se spominje u 18. retku.
Ili: “Židovka”.
Ili: “predaje”.